reklamaPřipravujeme do Neurologie pro praxi 3 / 2017

Hlavní téma – závrať

Nové perspektivy léčby migrény

Osmotický demyelinizační syndrom

Trombektomie po standardním časovém okně
XII. konference - neurogenní poruchy komunikace dospělých

Ve dnech 11.-12. května proběhne XII. konference - neurogenní poruchy komunikace dospělých s českou a slovenskou účastí, která navazuje na tradici afaziologických sympozií, v hotelu Santon v Brně. Na konferenci si můžete vyslechnout témata z oblasti: Afázie, alexie, agrafie, dysartrie, apraxie, kognitivně komunikační poruchy a demence, průsečíky neuropsychologie a klinické logopedie, další interdisciplinární problematika. Na konferenci proběhne též diskuzní panel a workshop. Více informací naleznete ZDE.Pozvánka na XIV. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE (Brno / 18.–19. 5. 2017)

XIV. ročník Sympozia praktické neurologie se bude konat v trochu netradičním termínu, a to již v polovině května 18.–19. 5. 2017. Nicméně tradičním zůstane opět místo konání, a to v brněnském hotelu International. Akci stejně jako v přešlých letech pořádá společnost SOLEN, s.r.o., a časopis Neurologie pro praxi. Záštitu nad touto akcí převzala I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno. Sympozium má v kalendáři akcí pro praktické neurology již své tradiční místo a o jeho skvělé úrovni svědčí i počet účastníků, kterých se každoročně na akci sjede kolem 400.
Nejlepší kazuistika na XIII. Sympoziu praktické neurologie

V letošním roce byla tajným hlasováním účastníků XIII. ročníku Sympozia praktické neurologie (Brno, 2.- 3. 6. 2016) zvolena mezi dvanácti sděleními jako nejlepší prezentace MUDr. Ing. Davida Černíka, MBA „Trombektomie po standardním časovém okně“.

Vítěz získal od společnosti SOLEN finanční obnos 10 000 Kč.

Gratulujeme.
Cena Arnolda Picka za rok 2015

Cenu Arnolda Picka za rok 2015 získala MUDr. Marečková Iva s prací „Případ de novo vzniklého super-refrakterního epileptického statu“ (Neurol. praxi 2015; 16(6): 366–369). Cena byla slavnostně předána na XIII. Sympoziu praktické neurologie v Brně, které se uskutečnilo ve dnech 2. – 3. 6. 2016. Soutěž pokračuje i v letošním roce.
Dětská neurologie - Ošlejšková H. a kol.

Motivací vzniku stručné učebnice speciální dětské neurologie bylo znovu povzbudit zájem mladých lékařů o obor dětské neurologie a začínajícím mladým kolegům usnadnit erudici a přípravu k atestaci. Učebnici připravil kolektiv autorů z několika pracovišť a jejím obsahem jsou nejdůležitější oblasti speciální dětské neurologie. I když znalosti z ní získané bude třeba doplnit samostudiem z dalších zdrojů, kterých je dnes k dispozici nespočet, všichni autoři pevně věří, že se stane malou vstupní bránou vaší přípravy.Z posledního čísla

Rádiofrekvenčná denervácia fazetových kĺbov v liečbe low back pain pri lumbálnom fazetovom syndróme

MUDr. Michal Venglarčík, PhD.2, MUDr. Juraj Mláka2, MUDr. Martin Griger3, MUDr. Róbert Tirpák1, MUDr. Vlasta Vinklerová2, MUDr. Ladislav Kočan, PhD.4, MUDr. Róbert Rapčan, FIPP1, 2 ,3

Fazetové kĺby boli prvýkrát opísané ako možný zdroj bolesti chrbta v roku 1933. Bolesti chrbta sú v súčasnosti najčastejším typom bolesti u človeka. Často sú dôsledkom degeneratívnych zmien na chrbtici vrátane fazetových kĺbov a postihujú značnú časť populácie ešte v produktívnom veku. Na zvyšujúcom sa počte chronických bolestí chrbta sa podieľajú vplyvy psychologické, sociálne aj ekonomické. Intervenčná diagnostika a terapia bolesti chrbta je v porovnaní s ostatnými medicínskymi odbormi ich oveľa mladším súrodencom. Máme tak väčšie možnosti pomôcť pacientom s lumbálnym fazetovým syndrómom efektívnou kauzálnou liečbou.

Pontocerebelární hypoplazie

MUDr. Tereza Svrčinová, MUDr. Vladimíra Sládková, Ph.D., MUDr. Michaela Kaiserová, Ph.D., prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

Pontocerebelární hypoplazie je skupina vzácných dědičných onemocnění, do současnosti bylo popsáno osm podtypů, přičemž pontocerebelární hypoplazie typ 1 a typ 2 jsou nejčastější. Klinicky se manifestují prenatálně nebo časně postnatálně psychomotorickou retardací, hypotonií či naopak spasticitou, u většiny pacientů je přítomna mikrocefalie a rozvíjí se epileptické záchvaty. Diagnostika je založena na genetickém vyšetření, kdy je známo několik kauzálních genů, a na vyšetření magnetickou rezonancí s typickým nálezem výrazné hypoplazie mozečku a různě intenzivně vyjádřené hypoplazie pontu. Prezentujeme kazuistiku dvou sester se zpomaleným psychomotorickým vývojem, kvadruspasticitou, těžkou mentální retardací a epileptickými paroxyzmy. Zobrazení MR u obou potvrdilo těžkou hypoplazii mozečku s menším postižením pontu.

Neurozobrazovací kazuistika

MUDr. Martin Pail, Ph.D.1, MUDr. Marta Pažourková2, prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.1, 3

Vybrané články

Bezpečnostní aspekty léčby relaps remitentní roztroušené sklerózy

MUDr.Radek Ampapa, MUDr.Stanislav Kopecký

Roztroušená skleróza je závažné onemocnění centrálního nervového systému, při kterém je autoimunitní zánětlivý proces nasměrován proti obalům nervových vláken tvořených myelinem. Vyjma zánětlivých mechanizmů se uplatňují i procesy neurodegenerativní. Léčebné možnosti roztroušené sklerózy se v posledních letech výrazně rozšiřují a další nové léky jsou očekávány k využití v klinické praxi v průběhu příštích dvou let. Důsledkem tohoto vývoje je nejen vyšší účinnost léčby, ale i širší spektrum nežádoucích účinků. Z tohoto důvodu je nutná pečlivá monitorace nežádoucích účinků, spolupráce s dalšími lékařskými odbornostmi a hodnocení poměru benefitu a rizika léčby pro konkrétního pacienta. Situace je o to komplikovanější, že ne všechny léky mají srovnatelná dlouhodobá data o bezpečnosti. Je tedy nezbytné léčbu u každého pacienta zvažovat přísně individuálně a pacienta zapojit do diskuze o volbě optimální léčebné strategie.

Remyelinizace u roztroušené sklerózy mozkomíšní, neuroprotektivní potenciál glatiramer acetátu a laquinimodu

doc.MUDr.Pavel Štourač, Ph.D.

Glatiramer acetát a laquinimod jsou účinné přípravky pro léčbu roztroušené sklerózy mozkomíšní. Glatiramer acetát a laquinimod vykazují významné účinky nejen protizánětlivé, ale zejména účinky reparační, jakými jsou remyelinizace a neuroprotekce.

Možnosti operační léčby lumbální spinální stenózy u seniorů

MUDr.Michael Mrůzek, MUDr.Tomáš Paleček, Ph.D., doc.MUDr.Radim Lipina, Ph.D.

Autoři ve své práci hodnotí výsledky operační léčby pro lumbální spinální stenózu u pacientů nad 65 let věku. Do souboru bylo zařazeno 72 pacientů, z toho 31 žen a 41 mužů průměrného věku 69,7 let. Typ operačního výkonu byl zvolen vždy tak, aby byl pacient co možná nejméně zatížen pooperačními komplikacemi a byla umožněna rychlá vertikalizace. Z operačních technik byly prováděny laminektomie bez nebo s instrumentací, prostá dekomprese a nepřímá dekomprese pomocí zavedení interspinózního implantátu. Pacienti byli sledováni v ambulanci po dobu 5 let. Bylo hodnoceno ODI, VAS skóre, ODOM skóre a prodloužení klaudikačního intervalu.

Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.