Aktuálně z neurologie

reklama

Neurologie pro praxi - obsah připravovaného čísla 3/2016

 • Hlavní téma - Kognitivní problematika interních onemocnění
 • Dynamika primitivní reflexologie u předčasně narozeného novorozence
 • Neurologické komplikace očkování
 • Klinické aspekty při léčbě pacientů s myastenia gravis
 • Vertigo a roztroušená skleróza
 • NEDA-koncept jako outcome léčby pacientů s roztroušenou sklerózou
 • Prostá dekomprese pro laterální bederní stenózu
 • Má smysl odlišovat kortikální a subkortikální demenci? • Pozvánka na Valašsko-lašské neurologické sympozium

  Ve dnech 4.-5. 11. 2016 se koná pod záštitnou Neurologické kliniky FN Ostrava ve spolupráci se zdravotnickým zařízením Neurologie a léčení bolesti, s.r.o. Valašské Meziříčí již tradiční podzimní setkání neurologů. Garanty již devátého ročníku Valašsko-lašského neurologického sympozia jsou opět MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., a MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D., díky nimž je program sestaven vždy s ohledem na nejnovější aktuality v neurologii. Sympozium tedy, stejně jako v předešlých letech, nabídne příspěvky napříč spektrem neurologie, kde společným jmenovatelem je důraz na praktičnost podávaných informací v kontextu nových vědeckých poznatků v oboru. Cílem dvoudenního sympozia je oslovit především mladé začínající lékaře. Na sobotní odpoledne je zařazen tradiční workshop. Zdravotní sestry se mohou zúčastnit velmi oblíbeně a hojně navštívené sesterské neurologické sekce.
  Pozvánka na kongres - XIII. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE v Brně

  XIII. ročník Sympozia praktické neurologie se uskuteční ve dnech 2.–3. 6. 2016 v brněnském hotelu International. Akci stejně jako v přešlých letech pořádá společnost SOLEN, s.r.o., a časopis Neurologie pro praxi. Záštitu nad touto akcí převzala I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno. Sympozium má v kalendáři akcí pro praktické neurology již své tradiční místo a o jeho skvělé úrovni svědčí i počet účastníků, kterých se každoročně na akci sjede kolem 400. Program akce kopíruje hlavní témata časopisu Neurologie pro praxi z předešlého roku, takže se účastníci již třináctého ročníku mohou těšit na přednášky na téma fterapie epilepsie, spasticity, krizových neurologických stavů z etického hlediska, sportovní neurologie, vertebrogenní problematiky a autoimunitního onemocnění CNS . Nedílnou součástí čtvrtečního odpoledního programu bude stejně jako v letech minulých soutěžní blok kazuistik , jehož vítěz získá od společnosti SOLEN finanční hotovost. Čtvrteční program bude zakončen společenským večerem. Páteční program bude kromě již zmíněných odborných bloků přednášek doplněný o předání Ceny Arnolda Picka za rok 2015 , kterou z rukou předsedy redakční rady časopisu Neurologie pro praxi a prezidenta Sympozia praktické neurologie prof. MUDr. Ivana Rektora, CSc., převezme ten autor, jehož sdělení z praxe nebo originální práci tajným hlasováním členové redakční rady zvolí jako nejlepší. Páteční program pak bude zakončen v brzkých odpoledních hodinách oblíbeným a vždy hojně navštíveným blokem kontroverzí . Těšíme se na setkání s Vámi pod Špilberkem ve sluncem zalitém Brně a věříme, že třináctka pro tento ročník Sympozia bude šťastným číslem.
  Soutěž - Cena Arnolda Picka

  Redakční rada časopisu Neurologie pro praxi vyhlásila soutěž o nejlepší prakticky orientovanou práci nebo příspěvek z praxe (kazuistiku, videokazuistiku) publikovaný v roce 2016 na stránkách časopisu Neurologie pro praxi.
  AUTOR VÍTĚZNÉHO PŘÍSPĚVKU ZÍSKÁ 30 000 KČ!
  Všechny práce publikované v časopise Neurologie pro praxi v roce 2016 budou do soutěže zahrnuty automaticky. Práce vyhodnotí redakční rada, která tajným hlasováním rozhodne o vítězné publikaci. Cena bude předána na Sympoziu praktické neurologie v roce 2017.

  Těšíme se na Vaše příspěvky.  Z posledního čísla

  Lumbální spinální stenóza nebo amyotrofická laterální skleróza?

  doc.MUDr.Blanka Adamová, Ph.D., MUDr.Iva Šrotová, MUDr.Jakub Stulík

  Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je neurodegenerativní onemocnění, které se vyznačuje progresivním postižením horního i dolního motoneuronu. ALS má často fokální začátek a vyznačuje se širokou diferenciální diagnostikou zejména v počátečních stadiích onemocnění, kdy klinický i elektrofyziologický obraz není plně rozvinutý. Popisovaná kazuistika upozorňuje na možnost záměny počátečního stadia ALS s lumbální spinální stenózou, což vedlo i k neindikované operaci bederní páteře, dále také zdůrazňuje nutnost opatrného hodnocení degenerativních změn na páteři jako kauzální příčiny neurologických potíží.

  Slovo úvodem

  prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

  Funkční poruchy hybnosti – souhrn problematiky

  MUDr.Tereza Serranová, Ph.D.

  Funkční (psychogenní) poruchy hybnosti jsou charakterizované především měnlivými, nekonzistentními příznaky, které se neshodují s typickými projevy hybné poruchy způsobené organickým neurologickým onemocněním. Jejich patofyziologie je ovšem stále málo známá. V minulosti zdůrazňovaná kauzální role psychických faktorů byla zpochybněna a v současné době se přikláníme k neurobiologickému modelu jejich vzniku. Diagnóza funkčních poruch hybnosti by měla spočívat na nálezu charakteristických klinických projevů a nikoliv pouze na vyloučení organických příčin. Z hlediska prognózy je rozhodující časné stanovení diagnózy a její přijetí pacientem. Léčebné postupy zahrnují multimodální přístup s dominantní úlohou neurologa, který stanovuje a sděluje diagnózu a řídí léčebný postup.

  Vybrané články

  Psychosomatický přístup k funkčním poruchám hybnosti

  MUDr.Ondřej Masner

  Funkční poruchy hybnosti (FPH) jsou složitou diagnózou jak pro pacienta, tak pro lékaře. Nejednoznačnost příznaků a jejich složité zařazení často vnáší nejistotu a zatěžuje vztah mezi pacientem a lékařem. Psychosomatický přístup může výrazně přispět k léčbě FPH tím, že rozšíří somatickou úroveň o psychické i sociální faktory stonání a umožní jejich integraci. Tím se mohou pro pacienta zpřístupnit předtím skryté psychosociální souvislosti, které mu brání v uzdravení. Složitost vzniku a udržování FPH vede k myšlence vést léčbu pomocí interdisciplinárního týmu. Uvedeny jsou předběžné zkušenosti švédského týmu s pacienty trpícími funkčními neurologickými poruchami.

  Případ de novo vzniklého super-refrakterního epileptického statu

  MUDr.Iva Marečková, MUDr.Zdeněk Vojtěch, MUDr.Tomáš Procházka, MUDr.Denisa Vondráčková

  Kryptogenní nově vzniklý refrakterní epileptický status (NORSE) byl popsán jak u dospělých, tak u dětí a jeho průběh bývá nepříznivý. V literatuře se setkáváme s řadou termínů, které tento syndrom popisují. Status může být spuštěn neidentifikovanou infekcí či imunologickými mechanizmy. Časné užití imunoterapie může onemocnění pozitivně ovlivnit a zlepšit kvalitu přežití.

  Vlastní reakční čas. Způsobí jednostranná léze velkého mozku asymetrii reakčního času?

  prof.MUDr.Lubor Stejskal, DrSc., MUDr.Svatopluk Ostrý, Ph.D., MUDr.RNDr.Ondřej Bradáč

  U 51 nemocných s jednostranným postižením předního frontálního kortexu byl vyšetřen reakční čas pohybu ruky na somestetický podnět. Vlastní reakční čas (reakční čas po odečtu doby vstupu podnětu do mozku a doby výstupu z mozku do svalu) je nezávislý na místě, velikosti a tkáňové skladbě nádoru frontálního laloku velkého mozku. Rozsáhlé gliomy dorzolaterálního prefrontálního kortexu, orbitofrontálního kortexu, velké meningeomy konvexity a meningeomy parasagitální nezpůsobily významnou poruchu reakčního času. Vlastní reakční čas u jednostranných nádorů čelního laloku velkého mozku není stranově rozdílný. U 87 % vyšetřených měl hodnotu 110–260 ms. Vlastní reakční čas odpovídající době vypracování rozhodnutí k pohybu a výrobě pohybového vzorku je zajištěn neuronální soustavou odolnou vůči ložiskovému postižení předního frontálního kortexu. Toto zjištění je významným vodítkem při operacích v premotorické oblasti.  Neurologie pro praxi

  Vážená paní, pane,
  upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
  Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

  Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


  Ne

  Ano

  Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
  že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.