Aktuálně z neurologie
Připravujeme do Neurologie pro praxi 5 / 2016

 • Hlavní téma: Neuroonkologie
 • Toxické myopatie
 • Bezpečností hlediska a zmírnění rizika při použití pokročilých terapií roztroušení skleróz
 • Mechanizmy moderní léčby roztroušené sklerózy
 • Osmotický demyelinizační syndrom
 • Potenciál vlivu léčby intestinálním gelem levodopa a karbidopa na kvalitu života a schopnost pracovat u pacientů s Parkinsonovou nemocí
 • NBIA: neurodegenerace s akumulací železa • Pozvánka na Valašsko-lašské neurologické sympozium

  Ve dnech 4.-5. 11. 2016 se koná pod záštitnou Neurologické kliniky FN Ostrava ve spolupráci se zdravotnickým zařízením Neurologie a léčení bolesti, s.r.o. Valašské Meziříčí již tradiční podzimní setkání neurologů. Garanty již devátého ročníku Valašsko-lašského neurologického sympozia jsou opět MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., a MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D., díky nimž je program sestaven vždy s ohledem na nejnovější aktuality v neurologii. Sympozium tedy, stejně jako v předešlých letech, nabídne příspěvky napříč spektrem neurologie, kde společným jmenovatelem je důraz na praktičnost podávaných informací v kontextu nových vědeckých poznatků v oboru. Cílem dvoudenního sympozia je oslovit především mladé začínající lékaře. Na sobotní odpoledne je zařazen tradiční workshop. Zdravotní sestry se mohou zúčastnit velmi oblíbeně a hojně navštívené sesterské neurologické sekce.
  Ivan Rektor - Neurominiatury

  Brevity is the soul of wit – stručnost je duší vtipu, napsal Shakespeare a drží se toho i přední neurolog a neurovědec Ivan Rektor ve svých krátkých úvahách, navazujících na Neuroeseje (Triton 2008 a 2011). Při psaní měl na zřeteli čtenáře lékaře i nelékaře, text ilustruje svými fotografiemi, především lidí, z mnoha zemí světa. Píše o tom, že funkci mozku můžeme připodobnit hře velkého orchestru, o úsměvu i o zvídavosti dětí v zapadlé ghanské vesnici, o touze dobývat vrcholy, o gentlemanech v búrské válce, o slušnosti a o šťastné náhodě, která pomohla přežít koncentrák, o svaté nemoci a svobodě slova, o prestiži lékařů, o revoluci a evoluci v neurologii, o chvále jinakosti, pohřbu uprostřed Sulawesi a svatbě u ostrova Flores, o parádě masajských válečníků a její absenci u českých lékařů, o známém alchymistovi Newtonovi, o tom, že je dobré zachovávat dekorum, o dobrodružné cestě viru HIV velkými dějinami, o lhaní v tisku odborném i neodborném, o paměti, o Paříži, která stojí za to, o dilematu, zda být statečným, nebo se chytře schovat, o lidech málo známých, avšak nikoli nevýznamných, o výzkumu a svědomí, o fackách a koláčích bez práce, o studentském životě, o hudbě, o diamantu ve špičce rangúnské pagody, o jízdě na kole po Berlíně i ve Vietnamu…
  Duševní zdraví mládeže 2016

  Vážení kolegové, milí přátelé, dovolujeme si vás po dvou letech opět pozvat do Brna na 27. konferenci Duševní zdraví mládeže. Letos jsme vzhledem k událostem, které nás obklopují a na které musíme zareagovat, zvolili ústřední téma „Dítě s psychickými problémy v měnícím se světě“. Budeme rádi, když odborně podiskutujeme o změnách ve společnosti, které mohou ovlivnit duševní zdraví dětí – ať jsou to změny v rodinných modelech, změny ve vzdělávání, v měnící se kultuře i náplni volného času. Chceme dětskou psychiatrii ukázat jako obor, který je připraven nabídnout odbornou pomoc v každé době. I v letošním ročníku konferenci chápeme jako česko-slovenskou se všemi detaily, které nás odlišují a zároveň spojují. Konference je jako vždy otevřena všem odborníkům věnujícím se otázkám duševního zdraví u dětí. Těšíme se na setkání v Brně!
  Neurologie pro praxi - obsah připravovaného čísla 4/2016

 • Hlavní téma - Diagnostika a terapie hydrocefalu
 • Toxické myopatie
 • Strategie zahájení léčby roztroušené sklerózy
 • Alzheimerova nemoc jako neuropatologické kontinuum v klinické praxi
 • Výskyt bolesti u myotonické dystrofie
 • Prostá dekomprese pro laterální bederní stenózu • Nejlepší kazuistika na XIII. Sympoziu praktické neurologie

  V letošním roce byla tajným hlasováním účastníků XIII. ročníku Sympozia praktické neurologie (Brno, 2.- 3. 6. 2016) zvolena mezi dvanácti sděleními jako nejlepší prezentace MUDr. Ing. Davida Černíka, MBA „Trombektomie po standardním časovém okně“. Vítěz získal od společnosti SOLEN finanční obnos 10 000 Kč. Gratulujeme.
  Cena Arnolda Picka za rok 2015

  Cenu Arnolda Picka za rok 2015 získala MUDr. Marečková Iva s prací „Případ de novo vzniklého super-refrakterního epileptického statu“ (Neurol. praxi 2015; 16(6): 366–369). Cena byla slavnostně předána na XIII. Sympoziu praktické neurologie v Brně, které se uskutečnilo ve dnech 2. – 3. 6. 2016. Soutěž pokračuje i v letošním roce.  Z posledního čísla

  Vestibulární a okulomotorické poruchy u pacientů s roztroušenou sklerózou

  doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

  Více než tři čtvrtiny pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) uvádí v anamnéze poruchy rovnováhy a roztroušená skleróza je považována celkově za druhou nejčastější příčinu centrálních závratí. Typické pro RS jsou specifické okulomotorické syndromy. Znalost jednotlivých typů postižení je důležitá pro porozumění klinickému obrazu roztroušené sklerózy. Některá z těchto postižení jsou dokonce specifičtější pro diagnostiku kmenových lézí než vyšetření magnetickou rezonancí. V práci je uveden přehled nejtypičtějších vestibulárních a okulomotorických syndromů u pacientů s demyelinizačním onemocněním.

  Zkušenosti s terapií alemtuzumabem v klinické praxi

  MUDr. Petra Lišková, MUDr. Jana Libertínová, MUDr. Eva Meluzínová

  Alemtuzumab (Lemtrada®) je humanizovaná monoklonální protilátka namířená proti molekule CD 52, která se nachází na povrchu imunitních buněk, zejména T a B lymfocytů. Po vazbě alemtuzumabu na lymfocyt dochází k cytolýze s následným vývojem generace nových lymfocytů, potenciálně bez autoagresivních znaků původní populace. Alemtuzumab je v České republice (ČR) v současné době schválen k léčbě vysoce aktivní relaps–remitentní roztroušené sklerózy (RR-RS). V této práci popisujeme dvě kazuistiky pacientů léčených alemtuzumabem na našem pracovišti. Demonstrujeme zde jak v klinických studiích popisovanou vysokou účinnost, tak možná rizika rozvoje závažných nežádoucích účinků vyplývajících z mechanizmu účinku tohoto preparátu.

  Kognitivní postižení u endokrinologických a renálních onemocnění

  Mgr. Eva Bolceková1, 2, doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.2, 3

  Rozpoznání endokrinologického onemocnění jako příčiny pacientových kognitivních obtíží má zásadní význam, protože po adekvátní léčbě hormonální dysfunkce mohou neurologické komplikace odeznít. Snížená funkce štítné žlázy může způsobit kognitivní útlum, velmi podobný depresi, s velmi dobrým účinkem substituční léčby, což podtrhuje význam stanovení hladiny hormonů štítné žlázy ve screeningu demencí. Vzácnou léčitelnou příčinou rychle progredující demence může být Hashimotova encefalopatie. Psychiatrické a encefalopatické projevy jsou časté u hyperparatyreózy. Deficit estrogenů v menopauze je spojován s vyšším rizikem rozvoje Alzheimerovy nemoci, vhodnost preventivního podávání hormonální substituční terapie je však nadále sporná. Kognitivní projevy chronických onemocnění ledvin zahrnují především metabolickou encefalopatii; je důležité rozlišovat projevy onemocnění samotného a komplikace navozené dialýzou.

  Vybrané články

  Co je nového na téma „žena a epilepsie“?

  MUDr.Jana Zárubová

  Komplexní klinický přístup k ženám s epilepsií musí zohlednit určitá patofyziologická, diagnostická, terapeutická a sociální specifika. Je třeba jim porozumět a tuto znalost aplikovat tak, aby žily stejně jako jejich vrstevnice nebo s nejmenším možným omezením. Článek navazuje na publikaci „Žena a epilepsie“, 2. vydání, ve které byla problematika podrobně a multidisciplinárně zpracována (EpiStop, 2010). V jednotlivých podkapitolách jsou uvedena souhrnná a aktuálně publikovaná data s klinickým komentářem.

  Vertebrogénna problematika – úvod k hlavnej téme

  MUDr. Miloslav Dvorák, PhD. –

  Bolest zad v těhotenství jako příznak život ohrožujícího stavu

  MUDr.Jana Djakow, MUDr.Radka Mišurová, doc.MUDr.Petr Marusič, Ph.D.

  Bolest zad patří v těhotenství mezi časté obtíže, které mohou být lékaři snadno bagatelizovány. Uvádíme tři kazuistiky, ve kterých byla bolest zad prakticky jedním či jediným příznakem život ohrožujícího stavu. Shrnujeme přehledně i současné poznatky o těchto stavech z pohledu neurologa, upozorňujeme na varovné příznaky a uvádíme soubor jednoduchých vyšetření, která nesmí být v diagnostice bolesti zad u těhotné pacientky opomenuta.  Neurologie pro praxi

  Vážená paní, pane,
  upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
  Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

  Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


  Ne

  Ano

  Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
  že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.