Aktuálně z neurologie

reklama

Duševní zdraví mládeže 5016

Vážení kolegové, milí přátelé, dovolujeme si vás po dvou letech opět pozvat do Brna na 27. konferenci Duševní zdraví mládeže. Letos jsme vzhledem k událostem, které nás obklopují a na které musíme zareagovat, zvolili ústřední téma „Dítě s psychickými problémy v měnícím se světě“. Budeme rádi, když odborně podiskutujeme o změnách ve společnosti, které mohou ovlivnit duševní zdraví dětí – ať jsou to změny v rodinných modelech, změny ve vzdělávání, v měnící se kultuře i náplni volného času. Chceme dětskou psychiatrii ukázat jako obor, který je připraven nabídnout odbornou pomoc v každé době. I v letošním ročníku konferenci chápeme jako česko-slovenskou se všemi detaily, které nás odlišují a zároveň spojují. Konference je jako vždy otevřena všem odborníkům věnujícím se otázkám duševního zdraví u dětí. Těšíme se na setkání v Brně!
Neurologie pro praxi - obsah připravovaného čísla 4/2016

 • Hlavní téma - Diagnostika a terapie hydrocefalu
 • Toxické myopatie
 • Strategie zahájení léčby roztroušené sklerózy
 • Alzheimerova nemoc jako neuropatologické kontinuum v klinické praxi
 • Výskyt bolesti u myotonické dystrofie
 • Prostá dekomprese pro laterální bederní stenózu • Nejlepší kazuistika na XIII. Sympoziu praktické neurologie

  V letošním roce byla tajným hlasováním účastníků XIII. ročníku Sympozia praktické neurologie (Brno, 2.- 3. 6. 2016) zvolena mezi dvanácti sděleními jako nejlepší prezentace MUDr. Ing. Davida Černíka, MBA „Trombektomie po standardním časovém okně“. Vítěz získal od společnosti SOLEN finanční obnos 10 000 Kč. Gratulujeme.
  Cena Arnolda Picka za rok 2015

  Cenu Arnolda Picka za rok 2015 získala MUDr. Marečková Iva s prací „Případ de novo vzniklého super-refrakterního epileptického statu“ (Neurol. praxi 2015; 16(6): 366–369). Cena byla slavnostně předána na XIII. Sympoziu praktické neurologie v Brně, které se uskutečnilo ve dnech 2. – 3. 6. 2016. Soutěž pokračuje i v letošním roce.
  Neurologie pro praxi - obsah připravovaného čísla 3/2016

 • Hlavní téma - Kognitivní problematika interních onemocnění
 • Dynamika primitivní reflexologie u předčasně narozeného novorozence
 • Neurologické komplikace očkování
 • Klinické aspekty při léčbě pacientů s myastenia gravis
 • Vertigo a roztroušená skleróza
 • NEDA-koncept jako outcome léčby pacientů s roztroušenou sklerózou
 • Prostá dekomprese pro laterální bederní stenózu
 • Má smysl odlišovat kortikální a subkortikální demenci? • Pozvánka na Valašsko-lašské neurologické sympozium

  Ve dnech 4.-5. 11. 2016 se koná pod záštitnou Neurologické kliniky FN Ostrava ve spolupráci se zdravotnickým zařízením Neurologie a léčení bolesti, s.r.o. Valašské Meziříčí již tradiční podzimní setkání neurologů. Garanty již devátého ročníku Valašsko-lašského neurologického sympozia jsou opět MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., a MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D., díky nimž je program sestaven vždy s ohledem na nejnovější aktuality v neurologii. Sympozium tedy, stejně jako v předešlých letech, nabídne příspěvky napříč spektrem neurologie, kde společným jmenovatelem je důraz na praktičnost podávaných informací v kontextu nových vědeckých poznatků v oboru. Cílem dvoudenního sympozia je oslovit především mladé začínající lékaře. Na sobotní odpoledne je zařazen tradiční workshop. Zdravotní sestry se mohou zúčastnit velmi oblíbeně a hojně navštívené sesterské neurologické sekce.  Z posledního čísla

  Funkční poruchy hybnosti – souhrn problematiky

  MUDr.Tereza Serranová, Ph.D.

  Funkční (psychogenní) poruchy hybnosti jsou charakterizované především měnlivými, nekonzistentními příznaky, které se neshodují s typickými projevy hybné poruchy způsobené organickým neurologickým onemocněním. Jejich patofyziologie je ovšem stále málo známá. V minulosti zdůrazňovaná kauzální role psychických faktorů byla zpochybněna a v současné době se přikláníme k neurobiologickému modelu jejich vzniku. Diagnóza funkčních poruch hybnosti by měla spočívat na nálezu charakteristických klinických projevů a nikoliv pouze na vyloučení organických příčin. Z hlediska prognózy je rozhodující časné stanovení diagnózy a její přijetí pacientem. Léčebné postupy zahrnují multimodální přístup s dominantní úlohou neurologa, který stanovuje a sděluje diagnózu a řídí léčebný postup.

  Dlouhodobá imunomodulační léčba roztroušené sklerózy glatiramer acetátem – hodnocení bezpečnosti, účinku, adherence a perzistence k léčbě

  MUDr.Olga Zapletalová

  Glatiramer acetát je imunomodulační lék, který je dlouhodobě používán v léčbě roztroušené sklerózy ve fázi klinicky izolovaného syndromu a remitujícího/relabujícího průběhu. V etiopatogenezi roztroušené sklerózy jsou zahrnuty vrozené i získané heterogenní imunitní zánětlivé mechanizmy a plíživé neurodegenerativní změny. Předpokládaný terapeutický efekt glatiramer acetátu je protizánětlivý a neuroprotektivní. Je schválen jako lék první linie v 57 zemích světa a jeho expozice je již více než 20 let nepřetržitého klinického používání a sledování. Při včasném zahájení léčby u klinicky izolovaného syndromu glatiramer acetát zpomalí nástup klinicky definitivní roztroušené sklerózy, u relabujcí formy redukuje roční průměr relapsů a má vliv na aktivitu nálezů na magnetické rezonanci. Nepůsobí imunosupresivně, nezvyšuje počet infekcí, nevyvolává tvorbu neutralizačních protilátek a má příznivý bezpečnostní profil. Každodenní subkutánní aplikace glatiramer acetátu 20 mg může vést v dlouhodobém průběhu ke kumulaci lokálních nežádoucích účinků. Nová forma glatiramer acetátu 40 mg/ml aplikovaná subkutánně třikrát týdně přináší nemocným úlevu od častých injekcí, snížení výskytu kožních nežádoucích účinků, a tím zlepšení životního komfortu a adherence k léčbě.

  „Swinging London Doctor“ aneb příběh Richarda Ashera a barona Münchhausena

  prof.MUDr.Petr Kaňovský, CSc., MUDr.Kateřina Menšíková, Ph.D., prof.MUDr.Ing.Petr Hluštík, Ph.D.

  Münchhausenova syndromu a Hashimotovy encefalopatie, kterou nazval „myxedematózním šílenstvím“. Stejně tak známé jsou však jeho časopisecké eseje, ve kterých se vyjadřoval ke vztahu lékař–pacient nebo ke zdravému medicínskému úsudku.

  Vybrané články

  Hereditární neuropatie

  MUDr.Radim Mazanec, Ph.D., MUDr.Veronika Potočková, MUDr.Tomáš Nedělka, MUDr.Dana Šafka Brožková, Ph.D., MUDr.Petra Laššuthová, Ph.D., RNDr.Jana Neupauerová, MUDr.Jana Haberlová, Ph.D., MUDr.Pavel Smetana, doc.MUDr.Alena Kobesová Ph.D., prof.MUDr.Pavel Seeman, Ph.D.

  Hereditární neuropatie jsou nejčastější geneticky podmíněná nervosvalová onemocnění a představují klinicky, histologicky a geneticky heterogenní skupinu. Nejčastější forma, která postihuje senzitivní i motorické nervy, se nazývá choroba Charcot-Marie-Toothova (CMT) neboli hereditární motorická a senzitivní neuropatie (HMSN) s prevalencí 40 případů na 100 000 obyvatel. Manifestace nemoci je nejčastěji v 1. a 2. dekádě, zahrnuje atrofie a slabost distálních svalů dolních končetin, deformity nohou (pes cavus), často areflexii na dolních končetinách a lehké poruchy čití punčochovitého typu. Klasifikace hereditárních neuropatií je založená jednak na elektrofyziologickém vyšetření rychlosti vedení nervem – typ 1 – demyelinizační s rychlostí vedení pod 38 m/s a typ 2 – axonální – s rychlostí vedení nad 38 m/s a jednak na molekulárně genetickém průkazu kauzální mutace (dosud více než 60 známých genů), který je podkladem molekulárně genetické klasifikace. Léčba je rehabilitační, protetická a ortopedická. Prognóza pacientů je sice příznivá, neboť neuropatie nezkracují běžnou délku života, ale významně ovlivňují jeho kvalitu.

  Útlakové léze loketního nervu profesionálního původu

  MUDr.Petr Ridzoň

  Útlakové léze n. ulnaris jsou druhou nejčastější fokální mononeuropatií. K chronické traumatizaci a poškození nervu může dojít tlakem a vibracemi pracovních nástrojů nebo opíráním lokte u některých profesí. Mimo zaměstnání to pak může být držením nářadí při sportech. Z klinického hlediska lze podle symptomatologie rozdělit léze na: poškození lokalizované proximálně od lokte, v oblasti lokte, v oblasti Guyonova kanálu a distálně od kanálu. Nejčastější jsou útlakové léze v oblasti lokte – jsou zhruba 10 x častější než v oblasti Guyonova kanálu. V oblasti lokte jsou možná dvě místa postižení – a to v oblasti sulcus nervi ulnaris anebo v kubitálním tunelu. Místo léze nervu lze upřesnit elektromyografickým vyšetřením. Základním vyšetřením je vyšetření motorického vedení se zaměřením na oblast lokte, kdy dle metodiky je doporučeno měření přes loket na 10 cm a v pravém úhlu. Prognóza útlakových poškození loketního nervu je lepší u lézí léčených v časné fázi, kdy nedošlo k axonální ztrátě.

  Polymyozitida

  prof.MUDr.Jiří Vencovský, DrSc.

  Polymyozitida (PM) je vzácné onemocnění manifestující se svalovou slabostí především v oblasti proximálních částí končetin. Řada pacientů má také extramuskulární projevy, např. dysfagii, intersticiální plicní chorobu nebo artritidu. Ve svalové biopsii se najde endomyziální zánětlivý infiltrát a hyperexprese HLA molekul 1. třídy, EMG ukáže myogenní nález a většinou jsou elevované sérové hladiny CK a dalších enzymů ze svalů. Diagnosticky pomáhá také určení přítomnosti autoprotilátek v séru, z nichž některé jsou vysloveně specifické pro polymyozitidu a určují prognózu, protože se pojí s klinickými syndromy, jako je např. antisyntetázový syndrom. Řada pacientů s PM odpovídá na léčbu glukokortikoidy či imunosupresivy, plná rezistence je důvodem k verifikaci diagnózy.  Neurologie pro praxi

  Vážená paní, pane,
  upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
  Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

  Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


  Ne

  Ano

  Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
  že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.