Aktuálně z neurologie

reklama

Neurologie pro praxi - obsah připravovaného čísla 3/2016

 • Hlavní téma - Kognitivní problematika interních onemocnění
 • Dynamika primitivní reflexologie u předčasně narozeného novorozence
 • Neurologické komplikace očkování
 • Klinické aspekty při léčbě pacientů s myastenia gravis
 • Vertigo a roztroušená skleróza
 • NEDA-koncept jako outcome léčby pacientů s roztroušenou sklerózou
 • Prostá dekomprese pro laterální bederní stenózu
 • Má smysl odlišovat kortikální a subkortikální demenci? • Pozvánka na Valašsko-lašské neurologické sympozium

  Ve dnech 4.-5. 11. 2016 se koná pod záštitnou Neurologické kliniky FN Ostrava ve spolupráci se zdravotnickým zařízením Neurologie a léčení bolesti, s.r.o. Valašské Meziříčí již tradiční podzimní setkání neurologů. Garanty již devátého ročníku Valašsko-lašského neurologického sympozia jsou opět MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., a MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D., díky nimž je program sestaven vždy s ohledem na nejnovější aktuality v neurologii. Sympozium tedy, stejně jako v předešlých letech, nabídne příspěvky napříč spektrem neurologie, kde společným jmenovatelem je důraz na praktičnost podávaných informací v kontextu nových vědeckých poznatků v oboru. Cílem dvoudenního sympozia je oslovit především mladé začínající lékaře. Na sobotní odpoledne je zařazen tradiční workshop. Zdravotní sestry se mohou zúčastnit velmi oblíbeně a hojně navštívené sesterské neurologické sekce.
  Soutěž - Cena Arnolda Picka

  Redakční rada časopisu Neurologie pro praxi vyhlásila soutěž o nejlepší prakticky orientovanou práci nebo příspěvek z praxe (kazuistiku, videokazuistiku) publikovaný v roce 2016 na stránkách časopisu Neurologie pro praxi.
  AUTOR VÍTĚZNÉHO PŘÍSPĚVKU ZÍSKÁ 30 000 KČ!
  Všechny práce publikované v časopise Neurologie pro praxi v roce 2016 budou do soutěže zahrnuty automaticky. Práce vyhodnotí redakční rada, která tajným hlasováním rozhodne o vítězné publikaci. Cena bude předána na Sympoziu praktické neurologie v roce 2017.

  Těšíme se na Vaše příspěvky.  Z posledního čísla

  Funkční poruchy hybnosti – slovo úvodem

  prof. MUDr. Jan Roth, CSc., MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.

  Chronický subdurální hematom při pokročilém nádorovém onemocnění Ojedinělá kazuistika metastázy karcinomu prostaty do zevního listu pouzdra chronického subdurálního hematomu

  MUDr.Dušan Hrabovský, doc.MUDr.Radim Jančálek, Ph.D., prof.MUDr.Markéta Hermanová, Ph.D., MUDr.Petr Burkoň, Ph.D., doc.MUDr.Jan Chrastina, Ph.D.

  Prezentujeme kazuistiku nemocného s karcinomem prostaty s generalizovaným metastatickým postižením skeletu, u kterého došlo bez známé úrazové příčiny k náhlému zhoršení stavu do komatu s postupným rozvojem bilaterální mydriázy v důsledku oboustranného nehomogenního chronického subdurálního hematomu. Po akutních frontálních trepanacích byla po stabilizaci nemocného provedena další operace s cílem evakuace reziduálních subdurálních hematomů v parietální oblasti. Histologické vyšetření resekovaného zevního listu pouzdra chronického subdurálního hematomu prokázalo jeho nádorovou infiltraci prostatickým karcinomem. Metastatické postižení zevního listu pouzdra chronického subdurálního hematomu je extrémně vzácný nález, literárně popsaný doposud u dvou nemocných. Spolu s literárními daty o výskytu chronických subdurálních hematomů neúrazového původu u nemocných s nádorovým postižením tvrdé pleny i tento výjimečný nález poukazuje na přínos histologického vyšetření resekovaného pouzdra subdurálního hematomu u nemocných s chybějící úrazovou anamnézou a jeho nutnost u nemocných se známým nádorovým postižením pro možnost nádorové etiologie chronického subdurálního hematomu.

  Sporadická forma meningioangiomatózy

  MUDr.Pavel Řehulka, prof.MUDr.Robert Kuba, Ph.D., prof.MUDr.Markéta Hermanová, Ph.D., Alona Chasovskykh, prof.MUDr.Milan Brázdil, Ph.D.

  Meningioangiomatóza je vzácné benigní onemocnění charakterizované ložiskovou vaskulární a buněčnou proliferací v oblasti měkkých plen a přilehlém kortexu. Sporadická forma tohoto onemocnění se může manifestovat epileptickými záchvaty. Prezentujeme přehled literatury týkající se farmakorezistentní epilepsie způsobené sporadickou formou meningoangiomatózy.

  Vybrané články

  Slovo úvodem

  prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA

  Osteoporóza a vertebrogénna bolesť

  MUDr.Daniel Čierny, PhD., MUDr.Kristína Brázdilová, PhD., doc.MUDr.Zdenko Killinger, PhD., prof.MUDr.Juraj Payer, CSc., FRCP

  Vertebrogénne bolesti sú jednými z najčastejších ťažkostí, ktoré vo väčšej či menšej miere postihnú každého človeka. Sú častým dôvodom návštev i v ambulancii reumatológa, i keď ich charakter a klinický o braz sa mení podľa typu ochorenia. Autori v práci podávajú prehľad problematiky z hľadiska reumatológa so zameraním na bolesti súvisiace s osteoporózou, ako i možnosti diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky.

  Introdukcia

  prof.MUDr.Peter Kukumberg, PhD.&ndash, editor hlavního tématu  Neurologie pro praxi

  Vážená paní, pane,
  upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
  Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

  Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


  Ne

  Ano

  Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
  že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.