reklama

Neurol. praxi 2015; 16(2): 108-110

Encefalitída nejasného pôvodu so suspektnou Epstein-Barrovej vírusovou etiológiou

MUDr.Anna Šefčíková, MUDr.Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie NsP, Spišská Nová Ves

Predkladaná kazuistika opisuje prípad 50-ročnej pacientky dva roky po transplantácii obličky na trvalej imunosupresívnej liečbe, pri ktorej došlo k náhlemu rozvoju reverzibilného dementného syndrómu. Vzhľadom na pozitivitu 14-3-3 proteínu a anamnézu transplantácie orgánu od neznámeho darcu, bola okrem iného zvažovaná aj diagnóza prionovej infekcie. Následný zvrat v klinickom priebehu s pomerne náhlym ústupom symptomatiky podporil diagnózu atypicky prebiehajúcej neuroinfekcie bez dokázania etiologického agens. V ďalšom sledovaní u pacientky došlo po mesiaci k recidíve ťažkostí, pričom realizované zobrazovacie a laboratórne vyšetrenia preukázali encefalitídu nejasného pôvodu, najpravdepodobnejšie Epstein-Barrovej vírusovú encefalitídu.

Klíčová slova: encefalitída, Epstein-Barrovej vírus, 14-3-3 proteín

Encephalitis of unclear origin with suspected Epstein-Barr virus aetiology

The present case report describes a 50-year-old female patient two years after kidney transplantation on permanent immunosuppressive therapy who suddenly developed reversible dementia syndrome. Given the 14-3-3 protein positivity and a history of organ transplant from an unknown donor, a diagnosis of prion infection was taken into consideration, among other things. The subsequent reversal of the clinical course with a relatively sudden abatement of symptoms supported the diagnosis of atypically proceeding neuroinfection without demonstration of the aetiological agent. During follow-up, the patient experienced recurrence of symptoms a month later, with imaging and laboratory testing performed showing encephalitis of unclear origin, most likely Epstein-Barr virus encephalitis.

Keywords: encephalitis, Epstein-Barr virus, 14-3-3 protein

Zveřejněno: 1. květen 2015


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.