reklama

Neurol. praxi 2015; 16(4): 188-192

Neurologické prejavy dekompresnej choroby u rekreačných potápačov

prof.MUDr.František Novomeský, PhD.1, MUDr.Štefan Sivák, PhD.2, MUDr.Martin Janík, PhD.1, prof.MUDr.Egon Kurča, PhD.2
1 Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM, Martin
2 Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin

V príspevku sa autori zamerali na etiológiu a patogenézu neurologickej formy dekompresnej choroby rekreačných potápačov, ako aj deskripciu jej klinickej symptomatológie. Súčasťou príspevku sú tri klinické kazuistiky, medicínsky posudzované prvým autorom príspevku, súdnym znalcom v odvetví hyperbarickej a potápačskej medicíny.

Klíčová slova: rekreačné potápanie, dekompresná choroba, neurologická forma dekompresnej choroby

Neurological features of decompression sickness in recreational divers

Authors of the paper focused on etiology and pathogenesis of neurologic form of decompression sickness in recreational divers, and its clinical symptomatology as well. Simultaneously, three case reports are presented, which were medically analysed by the first author of the paper, the state expert on hyperbaric and diving medicine.

Keywords: recreational diving, decompression sickness, neurologic decompression sickness

Zveřejněno: 19. září 2015


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.