reklama

Neurol. praxi 2016; 17(6): 370-372

Primární laterální skleróza

doc MUDr.Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika Pardubická krajská nemocnice a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Primární laterální skleróza je degenerativní onemocnění postihující motoneurony v precentrální kortikální oblasti. Projevuje se progredující spastickou parézou s maximem na dolních končetinách, dále v bulbární oblasti, na trupu a méně na horních končetinách. Obtížná spastická chůze, dysartrie a dysfagie jsou charakteristické příznaky. Důležitá je diferenciální diagnostika, a to zejména vůči amyotrofické laterální skleróze, která má podstatně horší prognózu. Ovlivnění spasticity, poruch polykání, artikulace, rehabilitace jsou v popředí terapie těchto těžce postižených nemocných.

Klíčová slova: primární laterální skleróza, spastická paraparéza, dysartrie, dysfagie, motorické evokované potenciály, EMG

Primary lateral sclerosis

Primary lateral sclerosis is a degenerative disease characterized by loss of motoneurons in precentral cortical region. Progressive spastic paresis with maximum of lower extremities, then of bulbar region, trunk and lesser of upper extremities is the most common clinical sydrome. A difficult spastic gait, dysarthria and dysphagia are characteristic symptoms. Differential diagnosis is very important, especially against amyotrophic lateral sclerosis, which has substantially worse prognosis. Decrease of spasticity, influence of dysphagia, dysarthria, and rehabilitation are the most important therapeutic measures of these severly affected patients.

Keywords: primary lateral sclerosis, spastic paraparesis, dysarthria, dysphagia, motor evoked potentials, EMG

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.