reklama

Neurol. praxi 2016; 17(6): 377-383

Role magnetické rezonance při detekci oportunních infekcí v souvislosti s léčbou roztroušené sklerózy

prof.MUDr.Manuela Vaněčková, Ph.D.1, doc.MUDr.Dana Horáková, Ph.D.2
1 Oddělení MR, Radiodiagnostická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN v Praze
2 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN v Praze

Magnetická rezonance má velmi důležitou roli v diagnostice oportunních infekcí u onemocnění roztroušenou sklerózou. Nejčastěji se jedná o možný výskyt progresivní multifokální leukoencefalopatie v souvislosti s léčbou monoklonální protilátkou natalizumabem. V současnosti neexistuje kauzální léčba, jediné co pozitivně ovlivňuje prognózu pacienta, je co nejčasnější diagnostika onemocnění následovaná rychlou změnou klinického vedení pacienta. Té může být docíleno jen pravidelnou, frekventní monitorací pomocí magnetické rezonance. Článek shrnuje typické časné příznaky onemocnění, poukazuje na rozdíly v nálezu na magnetické rezonanci, které pomáhají odlišit progresivní multifokální onemocnění od relapsu roztroušené sklerózy. Uvádí i další onemocnění, která přicházejí v úvahu v rámci diferenciální diagnostiky.

Klíčová slova: roztroušená skleróza, magnetická rezonance, natalizumab, progresivní multifokální leukoencefalopatie, oportunní infekce

Magnetic resonance imaging for detection of opportunistic infection of patients with multiple sclerosis

Magnetic resonance imaging has a very important role in the diagnosis of opportunistic infections of multiple sclerosis patients. Most often it is possible occurrence of progressive multifocal leukoencephalopathy in connection with the treatment of the monoclonal antibody natalizumab. There is currently no causal treatment, the only thing that positively affects the prognosis of the patient is the earliest possible diagnosis of the disease, followed by a rapid change in clinical management of the patient. That can be achieved only by regular, frequent MRI monitory. This article summarizes the typical early symptoms of the disease, highlights the differences in the findings on MRI, which help to distinguish progressive multifocal disease relapse of multiple sclerosis. There are presented other diseases too, which come into consideration in the differential diagnosis.

Keywords: multiple sclerosis, magnetic resonance imaging, natalizumab, progresive multifocal leucoencephalopathy, opportunistic

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.