reklama

Neurol. praxi 2016; 17(6): 397-400

Levodopa-karbidopa intestinální gel v léčbě Parkinsonovy nemoci - kazuistika

MUDr.Aleš Kopal
Neurologická klinika, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje a.s.

Kontinuální podávání levodopa-karbidopa intestinálního gelu je metodou volby v léčbě pozdních hybných komplikací Parkinsonovy nemoci. Suspenze levodopa-karbidopa je podávána v hydratačním gelu z kazetového rezervoáru přes infuzní pumpu cestou perkutánní endoskopické gastrojejunostomie do oblasti duodenojejunálního přechodu. Kontinuální podávání snižuje kolísání plazmatické koncentrace levodopy, což vede k poklesu motorických fluktuací a dyskinezí. Prezentována je kazuistika 56leté ženy s 16letou anamnézou Parkinsonovy nemoci s významnou redukcí četnosti hybných komplikací při 6letém podávání levodopa-karbidopa intestinálního gelu.

Klíčová slova: Parkinsonova nemoc, levodopa-karbidopa intestinální gel, motorické fluktuace a dyskineze

Levodopa-carbidopa intestinal gel in the treatment of Parkinson’s disease - a case report

Continuous administration of levodopa-carbidopa intestinal gel is a treatment option for motor fluctuations and dyskinesias in advanced Parkinson‘s disease. A suspension of levodopa-carbidopa is delivered in an aqueous gel from a casette reservoir by an infusion pump via percutaneous endoscopic gastrostomy with jejunal extension tube. Continuous administration leads to reduced variability in plasma-levodopa concentrations and subsequently to decreased motor fluctuations and dyskinesias. A case report of 56 year old woman with history of Parkinson‘s disease for 16 years and significant reduction of motor complications due to administration of levodopa-carbidopa intestinal gel for 6 years is presented.

Keywords: Parkinson’s disease, levodopa-carbidopa intestinal gel, motor fluctuations and dyskinesias

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.