reklama

Neurol. praxi 2016; 17(6): 402-407

Úskalí prodromálního stadia herpes zoster a zkušenost s pregabalinem

MUDr.Irena Bednářová
Neurologické odd., Nemocnice a.s. Jindřichův Hradec

Bolest jako nejvýznamnější klinický příznak onemocnění herpes zoster (HZ, pásový opar) řadíme do skupiny neuropatických bolestí. V akutním stadiu ve fázi kožního výsevu se označuje jako herpetická neuralgie (HN). Bolest se ovšem může vyskytovat již v preeruptivním období, kdy mohou být různé bolestivé symptomy chybně diagnostikovány v závislosti na lokalizaci jako řada jiných onemocnění (např. vředová choroba, ledvinové koliky, lumboischialgie, infarkt myokardu apod.). Pokud akutní bolest přejde do chronického stadia, hovoříme o postherpetické neuralgii (PHN), jejíž léčba je mnohdy velmi svízelná. Kazuistika prezentuje pacientku s neobvykle dlouhým prodromálním stadiem nemoci a současně hodnotí efekt velmi časně nasazené terapie neuropatické bolesti adjuvantním analgetikem – pregabalinem, a to jak ve vztahu k akutní HN, tak ovlivnění rozvoje PHN.

Klíčová slova: herpetická neuralgie, prodromální stadium, neuropatická bolest, pregabalin

Pitfalls of prodromal phase of herpes zoster and experience with pregabalin

Pain as the most significant clinical symptom of herpes zoster (HZ, shingles) is classified as neuropathic pain. In the acute phase of skin eruption, it is referred to as herpetic neuralgia (HN). Pain, however, can occur as early as the pre-eruptive phase wherein various painful symptoms may be misdiagnosed, depending on the location, as a number of other conditions (e.g., ulcerous disease, renal colic, lumbar ischialgia, myocardial infarction, and others). If acute pain progresses to a chronic stage, it is referred to as post-herpetic neuralgia (PHN) the treatment of which is often very difficult. The case report presents a female patient with an unusually long prodromal phase of the disease as well as evaluates the effect of very early commencement of treatment for neuropathic pain with pregabalin, an adjuvant analgesic, both in terms of the relationship to acute HN and affecting the development of PHN.

Keywords: herpetic neuralgia, prodromal phase, neuropathic pain, pregabalin

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.