reklama

Neurol. praxi 2016; 17(6): 407-411

Eskalace léčby u roztroušené sklerózy

MUDr.Zbyšek Pavelek1, MUDr.Pavel Ryška, Ph.D.2, doc.MUDr.Martin Vališ, Ph.D.1
1 Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
2 Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je imunopatologické onemocnění charakterizované zánětlivým a neurodegenerativním postižením struktur centrálního nervového systému. Jedná se o onemocnění autoimunitní povahy, které je svými klinickými projevy značně heterogenní. Léč ebné možnosti se u roztroušené sklerózy v posledních letech značně rozšíř ily. Tato práce shrnuje současné možnosti léčby RS. Je prezentována kazuistika, na které je demonstrována možnost časné eskalace léčby na fingolimod.

Klíčová slova: roztroušená skleróza, eskalační léčba, NEDA

Escalation therapy in multiple sclerosis

Multiple sclerosis is a chronic inflammatory demyelinating disease which affect central nervous system with neurodegenerative changes of brain. This autoimmune disease manifests itself with various symptoms. Treatment options in multiple sclerosis have expanded considerably in the recent years. This review explore current treatment options for multiple sclerosis. We report one casee from our own patients base through we demonstrate possible use of fingolimod for treatment escalation.

Keywords: multiple sclerosis, escalation therapy, NEDA

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.