reklama

Neurol. praxi 2017; 18(1): 25-31

Polyneuropatie indukovaná chemoterapií

MUDr. Jana Raputová1, 2, MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.1, 2, MUDr. Lenka Šmardová3, MUDr. Aneta Rajdová1, 2,, doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.3
1Neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, 2CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno, 3Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno

Polyneuropatie indukovaná chemoterapií (CIPN) patří k častým nežádoucím účinkům protinádorové léčby, významně narušujícím denní a sociální aktivity pacienta. Jejím podkladem je axonální poškození silných a/nebo tenkých nervových vláken a to dle příslušného preparátu senzitivních, autonomních či motorických. Mezi neurotoxická cytostatika patří zejména platinové deriváty, taxany, vinca-alkaloidy, poškození nervů mohou ale také působit biologika: inhibitory proteazomového komplexu a thalidomid. Většina CIPN je alespoň částečně reverzibilních, některé léky (např. thalidomid) však mohou nervová vlákna poškodit nenávratně. Rozvoji neuropatie lze předcházet správnou indikací neurotoxické chemoterapie se zohledněním preexistující polyneuropatie a jejích rizikových faktorů. Stav periferního nervového systému je během protinádorové terapie nutné monitorovat a při výskytu relevantních klinických symptomů redukovat dávku či změnit aplikované léčivo.

Klíčová slova: polyneuropatie, protinádorová terapie, platinové deriváty, taxany, vinca, alkaloidy, inhibitory proteazomu

Chemotherapy-induced polyneuropathy

Chemotherapy-induced polyneuropathy belongs to frequent adverse effects of anticancer chemotherapy with a significant negative influence on patients` daily living and social activities. Neuropathy is axonal, affects large and/or small nerve fibers (based on particular drug) and causes sensory, motor and/or autonomic symptoms and signs. The most important neurotoxic agents are platinum derivatives, taxoids, vinca alkaloids, thalidomide and proteasome inhibitors. CIPN is usually at least partly reversible, however, some drugs can damage nerve fibres irreversibly, e.g. thalidomid. CIPN prevention is mainly based on appropriate indication of neurotoxic drugs considering preexisting polyneuropathy and its risk factors. If the polyneuropathy occurs during the anticancer treatment, dose reduction or change of anticancer treatment can prevent further worsening of the peripheral nerve impairment.

Keywords: polyneuropathies, antineoplastic agents, cisplatin, taxoids, vinca alkaloids, proteasome inhibitors

Zveřejněno: 1. březen 2017


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.