reklama

Neurol. praxi 2017; 18(1): 32-37

Roztroušená skleróza v hraničních věkových skupinách – dětství a starší populace

MUDr. Olga Zapletalová
Neurologická klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta OU Ostrava

Patologické autoimunitní pochody s rozvojem zánětlivých a neurodegenerativních změn, které splňují kritéria pro klinický izolovaný syndrom nebo definitivní roztroušenou sklerózu (RS) postihují především mladé dospělé ve věku 18–30 let. Přesto není výjimkou rozvoj tohoto onemocnění u dětí a adolescentů do 18 let nebo u starších dospělých po 50 letech věku. Jsou publikovány případy s prvním klinickým projevem RS u pacientů nad 80 let. Onemocnění u těchto hraničních věkových skupin má své charakteristické rysy a někdy diskrétní specifické znaky, které jsou nejen v klinickém průběhu, ale i při vyšetření magnetickou rezonancí a mozkomíšního moku.

Klíčová slova: roztroušená skleróza, infantilní roztroušená skleróza, juvenilní roztroušená skleróza, pozdní vznik roztroušené sklerózy, akutní diseminovaná encefalomyelitida

Multiple sclerosis in borderline age groups – childhood and elderly population

Pathological autoimmune processes with the development of inflammatory and neurodegenerative changes that meet the criteria for a clinically isolated syndrome or definite multiple sclerosis (MS) affects mainly young adults aged 18 to 30 years. Despite of this MS onset during childhood or adolescence is now increasingly recognized in the same way as MS in subjects over 50 years age. There are published the first clinical sign of MS in patients over 80 years. The clinical characteristics of patients with early and late onset MS in these age groups have their own characteristics and sometimes discreet specific signs which are not only in the clinical course but also in magnetic resonance imaging and in testing of cerebrospinal fluid.

Keywords: sclerosis multiplex, infantile multiple sclerosis, juvenile multiple sclerosis, late-onset multiple sclerosis, acute disseminated encefalomyelitis

Zveřejněno: 1. březen 2017


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.