reklama

Neurol. praxi 2017; 18(1): 38-42

Rádiofrekvenčná denervácia fazetových kĺbov v liečbe low back pain pri lumbálnom fazetovom syndróme

MUDr. Michal Venglarčík, PhD.2, MUDr. Juraj Mláka2, MUDr. Martin Griger3, MUDr. Róbert Tirpák1, MUDr. Vlasta Vinklerová2, MUDr. Ladislav Kočan, PhD4, MUDr. Róbert Rapčan, FIPP1, 2 ,3
1 Europainclinics, Praha
2 Europainclinics, Bardejov
3 Europainclinics, Bratislava - Nové Mesto
4 Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s., Košice

Fazetové kĺby boli prvýkrát opísané ako možný zdroj bolesti chrbta v roku 1933. Bolesti chrbta sú v súčasnosti najčastejším typom bolesti u človeka. Často sú dôsledkom degeneratívnych zmien na chrbtici vrátane fazetových kĺbov a postihujú značnú časť populácie ešte v produktívnom veku. Na zvyšujúcom sa počte chronických bolestí chrbta sa podieľajú vplyvy psychologické, sociálne aj ekonomické. Intervenčná diagnostika a terapia bolesti chrbta je v porovnaní s ostatnými medicínskymi odbormi ich oveľa mladším súrodencom. Máme tak väčšie možnosti pomôcť pacientom s lumbálnym fazetovým syndrómom efektívnou kauzálnou liečbou.

Klíčová slova: bolesť chrbta, fazetový kĺb, intervenčná diagnostika, RF denervácia

Radiofrequency denervation of facet joints in low back pain therapy at lumbar facet syndrome

Facet joints were first described as a possible origin of back pain in 1933. Back pain is now the most common type of pain in humans. They are often the result of degenerative changes in the spine, including the facet joints, affecting a significant portion of the population still of working age. For an increasing number of chronic back pain involved in the effects of psychological, social and economic. Intervention diagnosis and treatment of back pain is compared to other medical disciplines their much younger siblings. We have this greater opportunity to help patients with lumbar facet syndrome causally effective treatment.

Keywords: back pain, facet joint, intervention diagnostics, RF denervation

Zveřejněno: 1. březen 2017


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.