reklama

Neurol. praxi 2017; 18(1):

Praktický prístup k poruchám spánku pri Parkinsonovej chorobe a iných synukleinopatiach

MUDr. Michal Minár, PhD.
II. neurologická klinika LFUK a UN Bratislava

Parkinsonova choroba (PCh) patrí spolu s demenciou s Lewyho telieskami (DLB) a multisystémovou atrofiou (MSA) k patologicky definovanej skupine ochorení – synukleinopatiam. Zdieľajú nielen spoločný patologický mechanizmus vzniku, ale aj niektoré klinické príznaky. Medzi časté patria aj poruch

Klíčová slova: synukleinopatie, Parkinsonova choroba, poruchy spánku, porucha správania v REM spánku, syndróm nepokojných nôh, nadmerná denná spavosť, insomnia

A practical approach to sleep disorders in Parkinson’s disease and other synucleinopathies

Parkinson’s disease (PD), along with dementia with Lewy bodies (DLB) and multisystem atrophy (MSA), belongs to a pathologically defined group of diseases – synucleinopathies. They share not only a common pathological mechanism of origin, but also some clinical signs. Also frequent are sleep-wake disorders that further impair the quality of life of those affected as well as increase the overall morbidity and mortality.

Keywords: synucleinopathies, Parkinson’s disease, sleep disorders, REM sleep behaviour disorder, restless leg syndrome, excessive daytime sleepiness, insomnia

Zveřejněno: 1. březen 2017


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.