reklama

Neurol. praxi 2017; 18(1): 49-53

Aubagio (teriflunomid) jako jedna z možností léčby u mužů s roztroušenou sklerózou

MUDr. Zuzana Matejčíková
Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc

Aubagio je jednou z možností terapie roztroušené sklerózy. Účinnou látkou je teriflunomid, který inhibuje mitochondriální enzym dihydroorotát dehydrogenázu. Jedná se o jediný perorální preparát v první linii, užívá se v dávce 14 mg jednou denně. Je vhodným lékem volby, mimo jiné, i u sportovně a pracovně aktivních mladých mužů, zejména vzhledem k tomu, že se jedná o perorální přípravek s velmi dobrým bezpečnostním profilem. Efekt teriflunomidu jsme se snažili zdokumentovat na třech kazuistikách. Všichni pacienti jsou mladí muži užívající terapii několik let.

Klíčová slova: teriflunomid, Aubagio, roztroušená skleróza, klinicky izolovaný syndrom

Aubagio (teriflunomide) as one of the treatment options in men with multiple sclerosis

Aubagio is one of the treatment options in multiple sclerosis. The active substance is teriflunomide that inhibits the mitochondrial enzyme dihydroorotate dehydrogenase. It is the only first-line oral medication and is taken at a dose of 14 mg once a day. It is a suitable drug of choice, among other things, in young men actively engaged in sport and work, particularly due to the fact of it being an oral medication with a very good safety profile. Three case reports are presented with the aim to document the effect of teriflunomide. All the patients are young men who have been on the treatment for several years.

Keywords: eriflunomide, Aubagio, multiple sclerosis, clinically isolated syndrome

Zveřejněno: 1. březen 2017


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.