reklama

Neurol. praxi 2017; 18(1): 58-61

Pontocerebelární hypoplazie

MUDr. Tereza Svrčinová, MUDr. Vladimíra Sládková, Ph.D., MUDr. Michaela Kaiserová, Ph.D., prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc

Pontocerebelární hypoplazie je skupina vzácných dědičných onemocnění, do současnosti bylo popsáno osm podtypů, přičemž pontocerebelární hypoplazie typ 1 a typ 2 jsou nejčastější. Klinicky se manifestují prenatálně nebo časně postnatálně psychomotorickou retardací, hypotonií či naopak spasticitou, u většiny pacientů je přítomna mikrocefalie a rozvíjí se epileptické záchvaty. Diagnostika je založena na genetickém vyšetření, kdy je známo několik kauzálních genů, a na vyšetření magnetickou rezonancí s typickým nálezem výrazné hypoplazie mozečku a různě intenzivně vyjádřené hypoplazie pontu. Prezentujeme kazuistiku dvou sester se zpomaleným psychomotorickým vývojem, kvadruspasticitou, těžkou mentální retardací a epileptickými paroxyzmy. Zobrazení MR u obou potvrdilo těžkou hypoplazii mozečku s menším postižením pontu.

Klíčová slova: pontocerebelární hypoplazie, diferenciální diagnostika cerebellárních ataxií, genetika

Pontocerebellar hypoplasia

Pontocerebellar hypoplasia is a group of heterogeneous inherited disorders. There have been reported eight different subtypes up to now, but the most common are type 1 and 2. Usually have prenatal or early postnatal onset, typically it is manifested by severe psychomotor retardation with hypotonia or on the other hand with spasticity. Most of the patient has microcephaly and during the disease there are reported seizures. The diagnosis is based on genetic testing, nowadays are known several causal genes and on neuroimaging with characteristic hypoplasia and atrophy of the cerebellum and variable pontine atrophy. We documented the case report of two sisters with delay psychomotor development, they have severe mental retardation and severe motor impairment with kvadruspasticity. There have been reported epileptic seizures and MR confirm hypoplasia of the cerebellum and pons.

Keywords: pontocerebellar hypoplasia, differential diagnosis of cerebellar ataxias, genetics

Zveřejněno: 1. březen 2017


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.