reklama

Neurol. praxi 2017; 18(1): 64-66

Primární progresivní apraxie řeči

MUDr. Jan Bardoň1, MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D.1, prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.1, MUDr. Pavel Otruba, MBA1, PaedDr. Miloslava Čecháčková2, Mgr. Markéta Večerková1, doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.3
1Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc, 2Oddělení klinické logopedie FN a LF UP Olomouc, 3I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Apraxie řeči je syndrom charakterizovaný poruchou plánování a programování motoriky řeči. Častou příčinou je cévní mozková příhoda. Nedávno bylo popsáno nové neurodegenerativní onemocnění, u něhož je apraxie řeči jediným či převládajícím příznakem. Toto onemocnění bylo pojmenované primární progresivní apraxie řeči. Autoři předkládají kazuistiku 72letého pacienta s čtyři roky trvajícím progresivním zhoršováním řeči až do faktické anartrie, u něhož byla nakonec diagnostikována primární progresivní apraxie řeči.

Klíčová slova: neurodegenerativní onemocnění, poruchy řeči, primární progresivní apraxie řeči

Primary progressive apraxia of speech

Apraxia of speech is a disorder of speech motor planning and/or programming. It is often caused by stroke. Recently a new neurodegenerative disorder has been described where apraxia of speech is the only or predominant symptom. It was named primary progressive apraxia of speech. Authors present a case report of 72 year old male suffering from progressive worsening of speech for four years to near anarthria who has been finally diagnosed with primary progressive apraxia of speech.

Keywords: neurodegenerative disorders, speech disorders, primary progressive apraxia of speech

Zveřejněno: 1. březen 2017Video 1.

Video 2.

Video 3.


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.