Neurologie pro praxi, 2001, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Neurol. pro Praxi, 2001; 1:

Přehledové články

Diabetická polyneuropatie v ambulanci praktického lékaře, diabetologa a neurologa - současné možnosti diagnostiky a léčby

MUDr. Jan Bartoušek

Neurol. pro Praxi, 2001; 1: 9-14

Depresivní porucha u nemocných s epilepsií obvykle dobře ovlivnitelná, přesto neurology často opomíjená

MUDr. Jiří Hovorka CSc, MUDr. Erik Herman

Neurol. pro Praxi, 2001; 1: 16-18

Komentáře

Fakta a otázky kolem bovinní spongiformní encefalopatie

prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil DrSc

Neurol. pro Praxi, 2001; 1: 6-8

Z pomezí neurologie

Binswangerova choroba - subakutní vaskulární demence

MUDr. Michal Bar

Neurol. pro Praxi, 2001; 1: 47-48

Sdělení z praxe

Úvod k hlavnímu tématu: Onemocnění extrapyramidového systému

prof. MUDr. Ivan Rektor CSc

Neurol. pro Praxi, 2001; 1: 20-21

Maligní meningeální infiltrace

MUDr. Miroslava Muchová, MUDr. Michal Dufek

Neurol. pro Praxi, 2001; 1: 49-50

Hlavní téma

Diagnostika a klinické příznaky Parkinsonovy nemoci

MUDr. Martin Bareš Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2001; 1: 22-24

Terapie idiopatické parkinsonovy nemoci

MUDr. Irena Rektorová Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2001; 1: 25-30

Léčebná rehabilitace u Parkinsonovy nemoci

MUDr. Pavel Ressner, Dana Šigutová

Neurol. pro Praxi, 2001; 1: 31-35

Tremor - klasifikácia, diferenciálna diagnóza a terapia

doc. MUDr. Ján Benetin Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2001; 1: 36-38

Tardivní dyskineze v praxi

MUDr. Michal Maršálek CSc

Neurol. pro Praxi, 2001; 1: 39-41

Botulotoxin a jeho role v léčbě neurologických onemocnění

MUDr. Petr Kaňovský CSc

Neurol. pro Praxi, 2001; 1: 42-46


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.