Neurologie pro praxi, 2002, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Neurol. pro Praxi, 2002; 2:

Komentáře

8. podkrušnohorské elektrofyziologické dny Chomutov 15.-16. 3. 2002

doc. MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 2: 108-109

Z pomezí neurologie

Současné trendy v kognitivní farmakoterapii Alzheimerovy choroby

doc. MUDr. Roman Jirák CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 2: 101-105

Sdělení z praxe

Úskalí diagnostiky leptomeningeálních metastáz

MUDr. David Doležil, MUDr. Romuald Čuřík, RNDr. Ludmila Nováčková, MUDr. Viera Doležilová, MUDr. Olga Zapletalová

Neurol. pro Praxi, 2002; 2: 94-96

Spontánní disekce vnitřní karotidy

MUDr. Michal Bar, MUDr. David Školoudík, MUDr. Pavel Hradílek, MUDr. Olga Zapletalová, MUDr. Sylvia Skotnicová

Neurol. pro Praxi, 2002; 2: 97-100

Referáty z literatury

Publikujeme ve světě

Neurol. pro Praxi, 2002; 2: 106

Ze zahraničního tisku

Neurol. pro Praxi, 2002; 2: 107

Hlavní téma: Primárně vertebrogenní onemocnění

Úvod k hlavnímu tématu: Epilepsie

prof. MUDr. Ivan Rektor CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 2: 63

Hlavní téma: Epilepsie

Patofyziológia epilepsie

MUDr. Vladimír Donáth Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2002; 2: 64-68

Lateralizační příznaky u epilepsie temporálního laloku

doc. MUDr. Robert Kuba Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2002; 2: 69-72

Zobrazovací a funkčně-zobrazovací metody v epileptologii

MUDr. Petr Marusič, MUDr. Martin Tomášek, MUDr. Tomáš Belšan CSc, MUDr. Hana Křížová

Neurol. pro Praxi, 2002; 2: 73-75

Stará a nová antiepileptika u dospělých

prof. MUDr. Ivan Rektor CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 2: 76-81

Stimulace nervus vagus v terapii farmakorezistentní epilepsie

MUDr. Milan Brázdil Ph.D, doc. MUDr. Robert Kuba Ph.D, prof. MUDr. Ivan Rektor CSc, prof. MUDr. Zdeněk Novák CSc, MUDr. Jan Chrastina Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2002; 2: 82-86

Status epilepticus

MUDr. Miroslav Kalina

Neurol. pro Praxi, 2002; 2: 87-93

2. Neurosonologické dny

MUDr. Ondřej Škoda

Neurol. pro Praxi, 2002; 2: 110-118


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.