Neurologie pro praxi, 2003, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 2:

Přehledové články

Syndrom neklidných končetin v neurologické praxi

MUDr. Martin Pretl CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 2: 79-82

Normotensní hydrocefalus

MUDr. Ivo Černý

Neurol. pro Praxi, 2003; 2: 83-84

Komentáře

Neurologové a řízení vozidla

prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 2: 95

Z pomezí neurologie

Podíl práce neurologa v oboru nemocí z povolání

doc. MUDr. Edgar Lukáš DrSc, MUDr. Pavel Urban CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 2: 75-78

Sdělení z praxe

Účinnost levetiracetamu u pacientů s farmakorezistentní epilepsií

doc. MUDr. Robert Kuba Ph.D, MUDr. Irena Novotná, prof. MUDr. Milan Brázdil Ph.D, MUDr. Jitka Křížová, MUDr. Ivana Tyrlíková, prof. MUDr. Ivan Rektor CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 2: 85-89

Indikace očkování proti tetanu, záškrtu a černému kašli vakcínou obsahující acelulární pertusovou složku

MUDr. Jitka Škovránková, doc. MUDr. Vladimír Komárek CSc, MUDr. Kateřina Paděrová

Neurol. pro Praxi, 2003; 2: 90-91

Referáty z literatury

Publikujeme ve světě

Neurol. pro Praxi, 2003; 2: 92

Ze zahraničního tisku

Neurol. pro Praxi, 2003; 2: 93-94

Hlavná téma: Neurologické poruchy ve stáří

Primární bolesti hlavy

MUDr. Jolana Marková

Neurol. pro Praxi, 2003; 2:

Hlavní téma: Primární bolesti hlavy

Diagnostika bolestí hlavy

MUDr. Jolana Marková

Neurol. pro Praxi, 2003; 2: 60-62

Preventívna liečba migrény

doc. MUDr. h. Vladimír Donáth PhD

Neurol. pro Praxi, 2003; 2: 63-66

Socioekonomické aspekty migrény

MUDr. Petr Dočekal

Neurol. pro Praxi, 2003; 2: 67-68

Tenzní bolesti hlavy

doc. MUDr. Otakar Keller CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 2: 69-71

Kraniální neuralgie

doc. MUDr. Gerhard Waberžinek CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 2: 72-74

Abstrakta

III. Neurosonologické dny

Michal Bar, David Školoudík, Ondřej Škoda

Neurol. pro Praxi, 2003; 2: 96-104


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.