Neurologie pro praxi, 2003, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 6:

Přehledové články

Skica panickej poruchy

prof. MUDr. Peter Kukumberg Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2003; 6: 312-314

Komentáře

25. spoločný slovensko-český epileptologický kongres, Banská Bystrica 23. - 24. 10. 2003

doc. MUDr. h. Vladimír Donáth PhD

Neurol. pro Praxi, 2003; 6: 335

Zpráva z 50. společného sjezdu Slovenské a České společnosti pro klinickou neurofyziologii v roce 2003

prof. MUDr. Josef Bednařík CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 6: 336

Z pomezí neurologie

Etiopatogenéza zajakavosti vo svetle nových poznatkov

prof. PhDr. Viktor Lechta PhD

Neurol. pro Praxi, 2003; 6: 324-328

Sdělení z praxe

Failed back surgery syndrom

MUDr. Tomáš Paleček Ph.D, MUDr. Michael Mrůzek

Neurol. pro Praxi, 2003; 6: 315-318

Integrita centrálneho a periférneho nervového systému pri juvenilnej hyalínovej fibromatóze

MUDr. Dušan Trstenský, doc. MUDr. Egon Kurča Ph.D, MUDr. Jozef Michalik, MUDr. Milan R. Voško PhD, MUDr. Ema Kantorová, doc. MUDr. Adamicová Katarína PhD, doc. MUDr. Fetisovová Želmíra PhD

Neurol. pro Praxi, 2003; 6: 319-323

Referáty z literatury

Publikujeme v zahraničí

Neurol. pro Praxi, 2003; 6: 332

Ze zahraničního tisku

Neurol. pro Praxi, 2003; 6: 333-334

Hlavní téma: Neuroonkologie

Neurotraumatologie

doc. MUDr. Jiří Náhlovský CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 6: 288-289

Hlavní téma: Neurotraumatologie

Patomorfologie poranění mozku

prof. MUDr. Stanislav Němeček DrSc, MUDr. Jana Němečková, doc. MUDr. Jaroslav Cerman CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 6: 290-295

Konzervativní léčba potraumatické nitrolební hypertenze

doc. MUDr. Martin Smrčka Ph.D., MBA

Neurol. pro Praxi, 2003; 6: 296-300

Trauma lebky a mozku v dětském věku

MUDr. Josef Jakubec CSc, prof. MUDr. Rudolf Malec CSc, MUDr. Tomáš Hosszú, MUDr. Olga Jakubcová

Neurol. pro Praxi, 2003; 6: 301-306

Chronický subdurální hematom

MUDr. Václav Málek Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2003; 6: 307-311


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.