Neurologie pro praxi, 2005, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Vážené kolegyně, kolegové,

prof. MUDr. Ivan Rektor CSc

Neurol. pro Praxi, 2005; 2: 59

guidelines, standardy, návody… Pod těmito názvy se nám dostává hojně instrukcí, co, kdy a jak v medicíně dělat nebo nedělat. Některé vznikají jako jakýsi druh folklóru - několik odborníků se shodne na tom, co je dobré a jak to má být, výsledkem je kompromis více méně subjektivních názorů a zkušeností. Tak vznikala řada českých i zahraničních standardů v devadesátých letech. Nemusely být nekvalitní, problém byl v tom, že nebyla jednotná metodika, která by kvalitu garantovala. Naše standardy také nezískaly autoritu amerických nebo britských návodů, které jsou považované za závazné a řídí se jimi soudy. Určitou bezradnost, s kterou jsme se před...

Hlavní téma

Úvodní slovo

MUDr. Petr Suchomel Ph.D, MUDr. Richard Lukáš

Neurol. pro Praxi, 2005; 2: 63

Poškození míchy je osudovým zásahem do lidského života. Nejčastěji je způsobeno úrazem, ale nesmíme zapomínat i na ostatní příčiny jako nádory, záněty či degenerativní onemocnění. Fakt, že poškození často vzniká náhle a z plného zdraví, má mnoho medicínských, psychologických, sociálních a ekonomických souvislostí.

Kmenové buňky: Současný stav laboratorního výzkumu a perspektivy léčby míšního poranění

MUDr. Tomáš Soukup, MUDr. Jana Karbanová, doc. MUDr. Jaroslav Mokrý Ph.D, MUDr. Petr Suchomel Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2005; 2: 64-68

Terapeutická transplantace pomocí kmenových buněk (KB) představuje perspektivní a nový léčebný přístup. Jak dokládají experimentální studie, KB (ať už embryonální KB, neurální KB, KB kostní dřeně nebo KB z pupečníkové krve), případně jejich buněčné potomstvo lze využít při terapii míšních lézí a podpoře regenerace přerušených periferních nervů. Způsoby provedení vlastní buněčné transplantace i dosažené výsledky jednotlivých studií se do jisté míry liší – úkolem současného výzkumu je nalezení optimálních postupů ke spolehlivému dosažení žádaného terapeutického účinku.

Prvá pomoc a konzervatívna liečba pri poranení miechy a zlomeninách chrbtice

mim. prof. MUDr. Bruno Rudinský CSc

Neurol. pro Praxi, 2005; 2: 69-73

Autor predkladá základné aspekty manažmentu pacienta s poranením chrbtice, resp. miechy, od momentu úrazu, cez prednemocničnú starostlivosť až po prijatie pacienta na urgentnom príjme. Následne prezentuje odporúčané diagnostické pos­tupy, či už klinické alebo röntgenologické, postup riešení pridružených poranení, ako aj možnosti farmakologickej liečby poranenia miechy. Záverom sú diskutované otázky konzervatívnej liečby pri niektorých typoch poranení chrbtice a problematika komplexnej starostlivosti o spinálneho pacienta.

Chirurgické řešení úrazů horní krční páteře

MUDr. Petr Suchomel Ph.D, MUDr. Robert Fröhlich, MUDr. Richard Lukáš, MUDr. Pavel Buchvald

Neurol. pro Praxi, 2005; 2: 74-77

Úrazy horní krční páteře jsou příčinou četných úmrtí. Asi polovina postižených umírá na místě nehody, ale ti, kteří přežijí, často nemají žádný neurologický deficit, jsou však vážně ohroženi sekundárním poškozením. Z uvedeného vyplývá, že je velmi důležité tato poranění správně diagnostikovat, klasifikovat a adekvátně léčit. Jednotlivé typy poranění jsou značně specifické a vyžadují odlišné léčebné postupy. Na základě zkušenosti se 132 chirurgicky léčenými pacienty s úrazem horní krční páteře si dovolujeme předložit stručný návod, jak postupovat.

Poranění střední krční páteře a cervikotorakálního přechodu

doc. MUDr. Jan Štulík CSc

Neurol. pro Praxi, 2005; 2: 78-81

Poranění krční páteře patří mezi nejzávažnější úrazy vůbec. Spektrum klinických projevů je široké, od bezvýznamné bolesti krční páteře až po kvadruplegii nebo úmrtí. Následky jsou závažné nejen pro nemocného, ale i pro rodinu, pojišťovnu, stát. Málokterý úraz nebo onemocnění působí tak rychlou a kompletní devastaci organizmu jako kvadruplegie. Pro správné pochopení diagnostického a terapeutického postupu je nutné se seznámit se základy biomechaniky páteře. Otázka stability páteře je jedním z nejdiskutovanějších problémů spondylochirurgie. Existuje několik názorů a každý autor definuje, resp. chápe stabilitu a nestabilitu páteře poněkud odlišně. Vymezení...

Operační řešení zlomenin torakolumbární páteře

MUDr. Richard Lukáš, MUDr. Petr Suchomel Ph.D, MUDr. Jaroslav Šrám

Neurol. pro Praxi, 2005; 2: 82-86

Význam chirurgické léčby při ošetřování zlomenin torakolumbárních obratlů velmi podstatně vzrostl v důsledku pokroku v zobrazovacích technologiích a pokroku v pochopení biomechaniky páteře. Moderní chirurgické postupy dnes umožňují efektivně ošetřit zlomeniny páteře předním i zadním přístupem v celém jejím rozsahu. Úplné využití možností, které dávají zobrazovací technologie, klasifikační systémy a konsekventně volené operační přístupy, jsou důležitou podmínkou pro prevenci selhání chirurgického výkonu.

Přehledové články

Psychiatrické aspekty epilepsie

doc. MUDr. Jiří Hovorka CSc, MUDr. Erik Herman, MUDr. Michal Bajaček, MUDr. Pavel Doubek

Neurol. pro Praxi, 2005; 2: 89-94

Pro optimální kvalitu života nemocných s epilepsií je dobrá psychická kondice stejně významná, jako kompenzace vlastních epileptických záchvatů. V klinické praxi však zůstává tato mezioborová problematika dosud často nedoceněna. V naší práci se věnujeme následujícím základním třem okruhům psychiatrické problematiky u nemocných s epilepsií: diferenciální diagnostice záchvatů epileptických a neepileptických psychogenních, dále nejčastější psychiatrické komorbiditě u nemocných s epilepsií a možnostem léčby a nakonec ovlivněním psychiky nemocných s epilepsií vlastní antiepileptickou léčbou.

Základní principy farmakoterapie chronické bolesti

MUDr. Marek Hakl Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2005; 2: 95-98

Léčba chronické bolesti je závažným problémem. Nejednotnost názorů na léčbu zejména neonkologické chronické bolesti vedla k iniciativě kolektivu odborníků různých specializací a vytvoření jednotného metodického pokynu. Cílem článku je seznámit čtenáře se základní farmakoterapií léčby chronické bolesti, zdůraznit roli silných opiodů v léčbě chronické bolesti u indikovaných pacientů a seznámit je s nejčastěji užívanými analgetiky a jejich nežádoucími účinky.

Komentáře

Dopis: Žádost výboru České neurologické společnosti o zrušení „Závazného odborného stanoviska č. 4/2004“ vydaného předsednictvem ČLK na základě doporučení vědecké rady ČLK

doc. MUDr. Otakar Keller CSc

Neurol. pro Praxi, 2005; 2: 112-113

Vážené předsednictvo ČLK, vážená Vědecká rado ČLK, na základě usnesení Výboru České neurologické společnosti (dále ČNS) ze dne 25. 2. 2005 Vás žádáme o urychlené zrušení tohoto Stanoviska a o zveřejnění opravy v Tempusu. Výbor ČNS se od Stanoviska ostře distancuje...

VII. Neuro-ski harrachov 2005

MUDr. Radomír Taláb CSc

Neurol. pro Praxi, 2005; 2: 118

Ve dnech 17.-19. března 2005 se v Harrachově uskutečnilo v pořadí již VII. setkání příznivců neurověd, které se v kontextu s tradicemi těchto setkání snaží zachovat mezi­oborový přístup s dominantním zastoupením vedle neurologů, neurochirurgů, neuroradiologů, neurogenetiků a dětských neurologů také infektologů, revmatologů, neurointenzivistů a dalších. NEURO-SKI 2005 - je koncipováno jako setkání překračující tradiční dělení medicínských oborů a vytvářející platformu pro neformální odborné diskuze.

Z pomezí neurologie

Klinický význam arytmií v diagnostickom zhodnotení synkopálnych stavov - kardiologicko-neurologické implikácie

prof. MUDr. Robert Hatala PhD

Neurol. pro Praxi, 2005; 2: 102-107

Záchvatovité stavy bezvedomia sú klasickým príkladom interdisciplinárneho klinického syndrómu, ktorý sa v praxi pohybuje na rozhraní neurológie a kardiológie. Predmetom prehľadu z pera arytmológa je charakteristika klinických prejavov, diferenciálne diagnostických možností a terapie synkopálnych stavov primárne podmienených arytmiami. Promptné rozpoznanie chorých s vysokou pravdepodobnosťou arytmickej synkopy je dôležité pre všetkých lekárov, ktorí sú konfrontovaní s diferenciálnou diagnostikou stavov bezvedomia. Správna identifikácia týchto chorých má vitálny význam, keďže: • pacienti s arytmickou genézou synkopy majú spomedzi všetkých etiológií...

Sdělení z praxe

Komplikace neurostimulačních technik

prof. MUDr. Michael Houdek CSc, MUDr. Martin Gabryš, MUDr. Ivana Rešková

Neurol. pro Praxi, 2005; 2: 99-101

Jsou popsány nejčastější možné komplikace při použití neurostimulačních technik. Rozdělení je do hlavních skupin podle příčin a to na technické, chirurgické a zánětlivé. Je uvedeno, jak v praxi ke komplikacím dochází a jak je možno těmto nežádoucím jevům předejít. Pro ilustraci jsou uvedeny i dvě kazuistiky.

Referáty z literatury

Publikujeme v zahraničí

Neurol. pro Praxi, 2005; 2: 115

Ze zahraničního tisku

doc. MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2005; 2: 116

Společenská rubrika

Životné jubileum prof. MUDr. Petra Kukumberga, PhD., prednostu II. Neurologickej kliniky FNsP akademika Dérera v Bratislave

prof. MUDr. Pavel Traubner Ph.D, MUDr. Elena Bajačeková

Neurol. pro Praxi, 2005; 2: 108

28. 3. 2005 sa prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD., v plnom rozmachu svojich životných aktivít dožíva šesťdesiatych narodenín.

Životné akmé doc. MUDr. Otakara Kellera, CSc.

prof. MUDr. Peter Kukumberg Ph.D, prof. MUDr. Ivan Rektor CSc

Neurol. pro Praxi, 2005; 2: 109

Čas, nezastaviteľná veličina, označkuje plynutie visačkami nášho života a práce. Početné vizitky vysokej profesnej, morálno-spoločenskej kvality už stihol vyrobiť svieži šesťdesiatnik (nám okolo toho istého veku to akosi neštimuje), prednosta Neurologickej kliniky FTN - IPVZ, súčasný predseda Českej neurologickej spoločnosti, znamenitý elektrofyziológ a výborný človek doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.