Neurologie pro praxi, 2005, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Vážené kolegyně a kolegové,

prof. MUDr. Ivan Rektor CSc

Neurol. pro Praxi, 2005; 3: 123

v prvních červnových dnech proběhlo v Brně II. sympozium praktické neurologie. Po loňské první, jednodenní akci, jsme zkusili zahájit sympozium již odpoledne předchozího dne, a anketa na konci sympozia ukázala, že o tento model bude v budoucnu zájem. Tentokrát vás přišlo asi 250, měli jsme z toho čísla radost, doufám, že i vy z programu. Po prvním roce, kdy přednášeli členové redakční rady, jsme tentokrát zvolili prezentace autorů všech hlavních témat publikovaných v minulém roce. Myslím, že tuto formu uplatníme i v roce příštím. Na sympoziu jsme předali ceny čerstvým laureátům Pickovy ceny - Františkovi Cibulčíkovi z Bratislavy a Pavlu Chlebusovi...

Hlavní téma

Zobrazovací metody v neurologii

doc. MUDr. Petr Krupa CSc, MUDr. Marta Pažourková

Neurol. pro Praxi, 2005; 3: 128-132

Zobrazovací metody patří k oborům, které zaznamenaly za posledních patnáct let největší rozvoj a modernizaci a to nejen přínosem nových vyšetřovacích zobrazovacích principů, ale také stálým zdokonalováním metod již stávajících. Současně byly vyvinuty systémy digitalizace obrazu, elektronické archivace a přenášení obrazu, které vyústily v bezfilmové nemocnice a v popisování na dálku ve smyslu telemedicíny. Tyto technologie usnadňují 3D zpracování v realitě, funkční vyšetřování magnetickou rezonancí a spektrální analýzu tkání magnetickou rezonancí. Uvedené příspěvky mohou přispět čtenáři k většímu rozhledu, zvláště v souvislostech, že se s popsanými...

Funkční magnetická rezonance - úvod do problematiky

MUDr. Pavel Chlebus, Ing. Michal Mikl, prof. MUDr. Milan Brázdil Ph.D, doc. MUDr. Petr Krupa CSc

Neurol. pro Praxi, 2005; 3: 133-139

Funkční magnetická rezonance (fMRI) je moderní zobrazovací metoda sloužící k funkčnímu zobrazování mozku, resp. mapování cerebrální odezvy na vnější či vnitřní podnět. Uplatňuje se především v neurovědním výzkumu, ale začíná pronikat i do klinických aplikací, i když zatím jen v omezené míře. Cílem předkládaného článku je poskytnout stručný souhrn poměrně náročné fMRI metodiky. Závěrem pak uvádíme některé příklady a možnosti klinického využití fMRI.

1H in vivo MR spektroskopie v klinické neurologii

Ing. Zenon Starčuk DrSc, doc. MUDr. Petr Krupa CSc, Ing. Zenon Starčuk jr. CSc, Ing. Jaroslav Horký

Neurol. pro Praxi, 2005; 3: 140-148

V předloženém příspěvku jsou stručně popsány některé ze základních charakteristik in vivo protonové (1H) MR spektroskopie zejména ve vztahu k jejímu využití v klinické neurologické praxi. Je posouzen vliv volby intenzity magnetického pole a akviziční techniky na kvalitu získávaných protonových MR spekter. V závěru příspěvku jsou stručně uvedeny některé z nejdůležitějších klinických neurologických aplikací 1H in vivo MRS.

Problematika 3D modelování tkání z medicínských obrazových dat

Ing. Přemysl Kršek Ph.D, doc. MUDr. Petr Krupa CSc

Neurol. pro Praxi, 2005; 3: 149-153

Článek se věnuje problematice tvorby 3D geometrických modelů lidských tkání na základě medicínských obrazových CT/MR dat. Vstupní CT/MR data jsou klasifikována jako objemová diskrétní data popisující strukturu hmoty v nasnímaném objemu. Protože nejsou rozlišeny jednotlivé zachycené objekty – tkáně, je nezbytné aplikovat segmentaci tkání. Geometrické modely tkání provádějí spojitý vektorový matematický popis povrchu nebo objemu objektů tkání. Pro jejich tvorbu je proto nezbytné aplikovat vektorizaci diskrétních segmentovaných dat, vyhlazení a decimaci. Výsledné geometrické modely jsou použitelné pro virtuální aplikace a pro výrobu reálných modelů....

Přehledové články

Ketogénna diéta - alternatívna liečba farmakorezistentnej epilepsie

MUDr. Miriam Kolníková, doc. MUDr. Pavol Sýkora Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2005; 3: 154-156

Farmakorezistentná epilepsia je v praxi stálym problémom. Okrem medikamentóznej liečby kombináciami antiepileptík sa používa v indikovaných prípadoch epileptochirurgické riešenie a vagová stimulácia. V poslednom desaťročí začína renesancia diétnej liečby. Už začiatkom 20. storočia sa hladovanie používalo ako jedna z možností ako prerušiť epileptický status. Neskôr sa objavila diéta, ktorej princípom bolo udržať organizmus v ketóze a tak navodiť metabolickú situáciu podobnú, ako vzniká pri hladovaní. Takýto stav sa dosahuje príjmom tukov, proteínov a cukru v presnom pomere 4:1. Diéta sa doteraz najviac používa u detí od 1 do 14 rokov. Hlavnou indikáciou...

Terapeutický algoritmus u roztroušené sklerózy

Eva Havrdová

Neurol. pro Praxi, 2005; 3: 157-160

Terapeutický algoritmus u roztroušené sklerózy (RS) se v posledních 15 letech významně změnil. Zlatým standardem léčby akutní ataky zůstává 3–5 g metylprednisolonu. Vzhledem k tomu, že je zřejmé, že největší škody na centrálním nervovém systému (CNS) pacientů s RS se odehrávají v prvých 5 letech nemoci, je snaha zavést dlouhodobou imunomodulační léčbu (interferon beta, glatiramer acetát, intravenózní imunoglobuliny, azatioprin) co nejdříve. V Evropské Unii je intramuskulární interferon beta 1-a dostupný již po první atace nemoci. Při nedostatečném účinku léčby profitu pacienta se přistupuje k eskalaci léčby buď přidáním imunosuprese nebo přechodem...

Patologické procesy selární oblasti v obraze magnetické rezonance

MUDr. Manuela Vaněčková Ph.D, prof. MUDr. Zdeněk Seidl CSc

Neurol. pro Praxi, 2005; 3: 161-167

Magnetická rezonance (MR) se stala dominantní vyšetřovací modalitou v oblasti hypofýzy. Vždy se snažíme o substrátovou diagnostiku, neboť diferenciální diagnostika patologických lézí v oblasti selární má zásadní význam pro další klinické vedení nemocného. Zatím co u hypofyzárního makroadenomu postupuje obvykle neurochirurg operačním přístupem, u prolaktinomu se postupuje ve většině případů konzervativně, nemocný je léčen agonisty D2 receptorů. Při diagnostice meningeomu je u většiny případů nezbytné provést kraniotomii. Fatální je při diagnostice záměna aneuryzmatu za makroadenom, který bychom chtěli řešit transsfenoidálním operačním přístupem. Diferenciální...

Komentáře

Sympozium o léčbě bolesti, Brno - hotel Voroněž - 15.-16. 4. 2005

MUDr. Jiří Mastík, prof. MUDr. Pavel Ševčík CSc

Neurol. pro Praxi, 2005; 3: 178

Ve dnech 15. a 16. dubna 2005 se konalo v Brně v hotelu Voroněž již třetí Sympozium o léčbě bolesti, které spolupořádala Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy při České neurologické společnosti a Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS. Organizace se ujal tradičně pořadatelský tým z Neurologické kliniky a Anesteziologicko-resuscitační kliniky FN u sv. Anny v Brně pod vedením prof. MUDr. Ivana Rektora, CSc.

Zpráva o kurzu "Kognitivní poruchy, demence a parkinsonizmus II" konaném ve dnech 26.-27. 5. 2005 v Brně

MUDr. Aleš Bartoš Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2005; 3: 179

Centrum pro kognitivní poruchy a Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonizmus při 1. neurologické klinice LF MU, FN u sv. Anny v Brně uspořádalo pod vedením as. MUDr. Ireny Rektorové, PhD na tamní klinice 2. ročník dvoudenního kurzu věnovaný kognitivním poruchám, demencím a extrapyramidové tématice...

II. Sympozium praktické neurologie, Brno, 1.-2. 6. 2005

doc. MUDr. Jiří Hovorka CSc

Neurol. pro Praxi, 2005; 3: 180-182

Sympozium konané ve spolupráci s vydavatelstvím Solen, s. r. o., slavnostně zahájili předseda a místopředseda redakční rady časopisu Neurologie pro praxi, prof. I. Rektor a prof. P. Traubner. Sympozium bylo obsahově věnováno publikovaným tématickým okruhům v Neurologii pro praxi v roce 2004...

Sdělení z praxe

Foix-Alajouaninov syndróm pri hyperkoagulačnom stave: arteriálna alebo venózna miechová cirkulačná porucha?

prof. MUDr. Pavel Varsik DrSc, doc. MUDr. Jaroslav Pancák PhD, MUDr. Katarína Klobučníková, MUDr. Pavol Kučera Ph.D, MUDr. Pavol Paulíny

Neurol. pro Praxi, 2005; 3: 168-170

Ischemické poškodenie miechy s obrazom nekompletnej transverzálnej miechovej lézie sa v klinike nervových ochorení nepovažuje za mimoriadnu zvláštnosť, pokiaľ ide o ischémiu podmienenú arteriálnou spinálnou cirkulačnou poruchou. Obraz ischemickej miechovej lézie zapríčinenej stagnačnou ischemicko-anoxickou nekrózou tkaniva miechy pri trombóze vén a venóznych spinálnych plexov pri hyperkoagulačnom stave však možno považovať za skutočnú zriedkavosť. Opísaný je prípad 33 ročného muža, u ktorého sa rozvinul po predchádzajúcom prechladnutí hyperkoagulačný stav a miechová nekompletná lézia v dolnej časti cervikálnej intumescencie s obrazom tzv. Foix-Alajouaninovho...

Pozdní diagnostika páteřního postižení u myelomu

MUDr. Svatopluk Řehák CSc, MUDr. Vladimír Maisnar Ph.D, MUDr. Václav Málek Ph.D, doc. MUDr. Jiří Náhlovský CSc, MUDr. Pavel Ryška Ph.D, MUDr. Kurt Kaltofen, MUDr. Tomáš Česák, MUDr. Martin Kanta Ph.D, MUDr. Jaroslav Adamkov, MUDr. Tomáš Hosszú

Neurol. pro Praxi, 2005; 3: 171-174

Autoři retrospektivně analyzují skupinu 19 pacientů operovaných pro mnohočetný myelom a plazmocytom páteře a rozebírají obtížnost správné a včasné diagnostiky. Prvním projevem onemocnění byly bolesti zad, které se vyskytovaly u 12 pacientů, tj. v 63 % pacientů. Předcházely operačnímu řešení průměrně 4 měsíce před stanovením diagnózy. Ve sledovaném souboru bylo 17 operovaných pacientů, tj. 89 %, přijato k operaci pro maligní onemocnění páteře bez znalosti základního hematologického onemocnění. Předoperačně se vyskytovaly klinické projevy míšní komprese u 12 pacientů, tj. v 63 % souboru, které se začaly rozvíjet průměrně 19 dní před operací. Operačním...

Referáty z literatury

Ze zahraničního tisku

doc. MUDr. Edvard Ehler CSc, MUDr. Pavel Hradílek

Neurol. pro Praxi, 2005; 3: 175

Publikujeme v zahraničí

Neurol. pro Praxi, 2005; 3: 176


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.