Neurologie pro praxi, 2005, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Vážené kolegyně, kolegové,

prof. MUDr. Ivan Rektor CSc

Neurol. pro Praxi, 2005; 6: 291

anglický král Edvard I. si nechal vytesat na náhrobek slova Pactum serva – dodržuj smlouvu. O sedm set let později je jeho výzva přinejmenším stejně aktuální, jak tomu bylo na začátku čtrnáctého století. Dodržení dohody, psané a právně platné, není samozřejmostí, to vůbec nemluvím o dodržení daného slova. Čest – co to je? Kolik to vynáší?

Hlavní téma

Neurorehabilitace - úvodní slovo

MUDr. Hana Adamčová

Neurol. pro Praxi, 2005; 6: 295

Rehabilitace a neurologie jsou samostatné obory, ovšem málokterý ze spřízněných oborů má k neurologii tak blízko jako právě rehabilitace, která neoddělitelně prostupuje průběhem převážné většiny neurologických onemocnění, anebo by tomu tak za optimálních okolností mělo být.

Rehabilitace ramenního pletence u hemiparetických nemocných

MUDr. Alois Krobot Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2005; 6: 296-301

Bolestivé rameno komplikuje průběh rehabilitace až u 80% nemocných po cévní mozkové příhodě, nejméně u každého desátého významně znehodnocuje výsledek funkční obnovy. Hemiparetické rameno je definované klinicky jako druhotná muskuloskeletní patologie. Jeho patogeneze je multifaktoriální, k manifestaci dochází kumulací následků vlastní neurologické ztráty s dalšími dysfunkčními a maladaptivními faktory. Terapie hemiparetického ramene je pouze paliativní, ideální formou je prevence. Určující strategií je predikce známých rizik a kineziologicky argumentovaná reedukace vertikalizační a lokomoční motoriky, která předchází impingement patokineziologii a progresi...

Léčebná rehabilitace u svalových dystrofií

MUDr. Jan Vacek

Neurol. pro Praxi, 2005; 6: 302-305

Myopatie, nezávisle na jejich nejrůznější etiologii, představují skupinu chorob, kde jednotícím prvkem je poškození svalových vláken. To má negativní účinek na schopnost pohybu, běžné denní aktivity, komunikaci, kardiorespirační zdatnost. Rozsah postižení jednotlivých systémů závisí na typu myopatie, délce trvání a řadě dalších faktorů. Absence kauzální terapie, vede i v dnešní době k časté skepsi a nihilizmu. Efektivita rehabilitace při zpomalení rozvoje sekundárních změn a tím i zpomalení progrese funkčního deficitu je dokumentována již po řadu let. Efektivita léčebně rehabilitačních postupů je závislá na mnoha faktorech, z nichž některé můžeme ovlivnit....

Rehabilitace u roztroušené sklerózy mozkomíšní

PhDr. Kamila Řasová Ph.D, Eva Havrdová

Neurol. pro Praxi, 2005; 6: 306-309

Autoři se v přehledném článku nejprve věnují současné situaci rehabilitace roztroušené sklerózy (RS) v České republice, poté koncepci rehabilitace a na závěr možnostem fyzioterapie u roztroušené sklerózy mozkomíšní.

Testování v neurorehabilitaci

MUDr. Eva Vaňásková Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2005; 6: 311-314

V neurorehabilitaci je testování stavu nemocných nezbytnou součástí stanovení léčebného postupu a hodnocení efektivity terapie. Umožňuje kromě popisu postižení hodnotit klinickou změnu, srovnávat úspěšnost různých léčebných postupů na úrovni evidence based medicine. Předkládáme přehled základních funkčních testů, které jsou vhodné pro klinickou praxi pro hodnocení velikosti poruchy (impairment), aktivity (activity) a participace (participation) v rámci nové mezinárodní klasifikace (WHO).

Krční ortézy a jejich význam v klinické praxi

MUDr. Pavel Barsa, MUDr. Petr Suchomel Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2005; 6: 315-318

Autoři sdělení rozebírají kontroverzní problematiku krčních ortéz. V přehledném článku podle biomechanických vlastností rozdělují zevní krční opory na měkké límce, semirigidní a rigidní ortézy, nastiňují jejich indikační okruhy. Zvláštní pozornost věnují problematice léčby akutní a chronické vertebrogenní bolesti imobilizací krční páteře. Čtenáře seznamují s potenciálními riziky spojenými s dlouhodobým užíváním límce.

Přehledové články

Časná stadia demence - možnosti diagnostiky a léčby

as. MUDr. Jakub Hort Ph.D, MUDr. Martin Vyhnálek, doc. MUDr. Martin Bojar CSc

Neurol. pro Praxi, 2005; 6: 324-328

Většina pacientů s demencí není diagnostikována včas a řada z nich není zachycena vůbec. Rozvoj demence předchází mírná kognitivní porucha. V počátečních stadiích onemocnění se mohou velmi dobře uplatnit specializovaná vyšetření biomarkerů Alzheimerovy choroby a ostatních demencí a podrobné neuropsychologické vyšetření. Léčbou založenou na důkazech časných stadií demence jsou inhibitory acetylcholinesterázy, které se testovaly i u MCI. Čím dříve s léčbou začneme, tím se nám lépe daří oddálit nejzávažnější stadia onemocnění. Účinnost tradičně užívaných nootropik a vazoaktivních substancí není v případě Alzheimerovy choroby prokázána. Nezbytnou součástí...

Kazuistika

Sémantická demence - důkaz mnohotvárnosti paměťových procesů

MUDr. Martin Vyhnálek, MUDr. David Škoda, MUC. Alexandra Varjassyová, as. MUDr. Jakub Hort Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2005; 6: 330-332

Sémantická demence je u nás vzácně diagnostikované neurodegenerativní onemocnění z okruhu frontotemporálních lobárních degenerací charakterizované výraznou atrofií předního pólu temporálního laloku. Na kazuistice pacienta sledovaného na našem pracovišti shrnujeme typické projevy tohoto onemocnění – selektivní postižení sémantické paměti s výraznou anomií, ušetření vizuokonstruktivních a praktických funkcí, paradoxní disociaci autobiografické paměti s ušetřením vzpomínek na události posledních měsíců a neschopností vybavit si vzpomínky z dětství. Tento zajímavý typ poruchy vysvětlujeme ve světle moderní teorie paměti.

Komentáře

Zpráva z tiskové konference

Mgr. Veronika Lacinová

Neurol. pro Praxi, 2005; 6: 346

V závěru srpna (29. 8. 2005) tohoto roku se v Paříži uskutečnila tisková konference farmaceutické společnosti Sanofi-Aventis. Byla zde přednesena doporučení týkající se užití valproátu sodného v léčbě epilepsie u dětských, dospělých a geriatrických pacientů. Tato doporučení vzešla z Epilepsy expert meetingu, konané za podpory společnosti Sanofi-Aventis 7.–8. června 2004 ve švédském Göteborgu. Výsledky tohoto setkání byly potvrzeny na 26. mezinárodním epileptologickém kongresu, který probíhal od 27. 8. do 1. 9. 2005 v Paříži.

III. Levočské pracovné dni neurológie, psychiatrie a algeziológie, XVI. Levočské lekárske dni

prof. MUDr. Daniel Bratko PhD., DrSc., FAAN, FRS

Neurol. pro Praxi, 2005; 6: 348-351

V starobylom spišskom kráľovskom meste Levoči sa v dňoch 13.–14. októbra 2005 konali už tretíkrát, môžeme preto konštatovať, že už tradičné pracovné dni neurológov, psychiatrov a algeziológov k problematike psychiatrie, neurológie a algeziológie s osobitným zameraním na vertebrológiu. V tomto roku sa vedecké podujatie konalo spoločne s inou tradičnou akciou – XVI. Levočským lekárskym dňom, ktorý každoročne usporiadava nemocnica v Levoči, aby dala svojím lekárom možnosť prezentovať výsledky práce, zavedené nové metódy – diagnostické, terapeutické a zaujímavé kazuistiky.

Dva roky lékařem a vědcem na americkém středozápadě

doc. MUDr. Martin Bareš Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2005; 6: 353-354

Od září 2003 jsem dostal unikátní možnost se spolupodílet na vědeckém výzkumu na špičkovém světovém pracovišti – Department of Neuroscience and Department of Neurology, University of Minnesota v americkém městě Minneapolis, státě Minnesota, který leží na americkém středozápadě. První školní rok (2003–2004) jsem pracoval jako držitel prestižního stipendia Proshek-Fulbrightovy nadace, v jehož průběhu mi Univerzita nabídla místo i na další školní rok (2004–2005), což jsem bez váhání přijal.

Z pomezí neurologie

Možnosti zobrazení očního bulbu, orbity a optického nervu v modalitě magnetické rezonance - Část první: zobrazení bulbu

prof. MUDr. Zdeněk Seidl CSc, MUDr. Manuela Vaněčková Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2005; 6: 319-321

Autoři demonstrují z vlastního archivu (více než 40 000 MR vyšetřených nemocných) nejčastěji se vyskytující onemocnění očního bulbu a orbity, kde výsledky zobrazení magnetickou rezonancí (MR) jsou často rozhodujícím „krokem“ pro další klinické vedení nemocných. Vzhledem k rozsáhlé obrazové dokumentaci, kterou považují autoři za zásadní, je článek rozdělen do dvou části na onemocnění bulbu a patologické léze orbity a zrakového nervu.

Referáty z literatury

Publikujeme v zahraničí

prof. MUDr. Milan Brázdil Ph.D, as. MUDr. Irena Rektorová Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2005; 6: 343

Ze zahraničního tisku

doc. MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2005; 6: 344-345

Abstrakta

33. Šerclovy dny

MUDr. Radomír Taláb CSc

Neurol. pro Praxi, 2005; 6: 333-342

Neurologická klinika v Hradci Králové již po třiatřicáté organizuje odborné setkání neurologů, které již před řadou let ztratilo charakter regionální akce a stalo se součástí plánu odborných neurologických aktivit České neurologické společnosti. Historicky poprvé jsou to 33. Šerclovy dny, které získaly prostor otisknout abstrakta přednášek v celostátním časopise Neurologie pro praxi, v minulosti vycházející formou Sborníku abstrakt s přiděleným ISBN. Protože mnohým našim kolegům není osobnost profesora MUDr. Miroslava Šercla, DrSc., známa, v souvislosti s publikovanými abstrakty bych rád představil odborníka, neurologa, v minulosti přednostu Neurologické...


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.