Neurologie pro praxi, 2006, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

úvodník

prof. MUDr. Ivan Rektor CSc

Neurol. pro Praxi, 2006; 3: 123

druhé přikázání praví „Nevezmeš jména Hospodina, Boha svého nadarmo…“ Podle historiků vychází zákaz vyslovení božího jména ze staré semitské, předbiblické tradice. Na začátku byla víra, že pojmenovat znamená ovládnout. Naší dnešní řečí definovat, klasifikovat… Definování nozologických jednotek nebo syndromů a jejich klasifikace má hluboký vliv na myšlení, výzkum, v neposlední radě také na získávání grantů a prostředků z dalších zdrojů. Nová klasifikace může zásadně ovlivnit koncepci oboru. Před čtvrť stoletím byly blefarospazmus, torticollis, lordotická dysbazie, choreoatetóza samostatné jednotky, spřízněné hyperkinetickou symptomatikou....

Hlavní téma

Onemocnění nervového systému vyvolaná infekčními agens

MUDr. Hana Roháčová Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2006; 3: 127

Onemocnění nervového systému, která jsou způsobena infekčními agens, jsou poměrně častá a ve většině případů i velmi závažná. Postižen může být nejen centrální nervový systém tj. mozek, mícha a jejich obaly, ale též periferní nervový systém.

Hnisavé a nehnisavé záněty centrální nervové soustavy

MUDr. Hana Roháčová Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2006; 3: 128-130

Článek je věnován problematice zánětlivých postižení nervového systému, především zánětům mozku a jeho obalů. Je rozdělen do částí, které jsou věnovány hnisavým a nehnisavým neuroinfekcím, které vedou k difuznímu postižení centrální nervové soustavy. V obou základních kapitolách je pojednáváno o možných etiologických agens, klinickém obrazu, diferenciální diagnostice, možnostech vyšetření a léčbě. Závěr každé z obou částí je věnován možné profylaxi těchto závažných stavů. Článek nepojednává o široké problematice ložiskových nitrolebních procesů.

Hnisavé meningitidy nejmladších věkových skupin

MUDr. Zuzana Blechová

Neurol. pro Praxi, 2006; 3: 131-133

Hnisavé meningitidy nejmladších věkových skupin se odlišují proti dospělému věku nejen spektrem původců infekcí, ale též  klinickým obrazem a komplikacemi. Přitom právě ve věkové skupině novorozenců a kojenců dosahují meningitidy nejvyšší specifickou morbiditu i mortalitu. Incidence hnisavých meningitid u dětí se mění v posledních letech dostupností vakcinace proti nejběžnějším patogenům.

Ložiskové nitrolební procesy infekční etioLogie

MUDr. Dita Smíšková

Neurol. pro Praxi, 2006; 3: 134-137

Ložiskové nitrolební infekce nejsou časté, ale nejsou-li včas a adekvátně léčeny, ohrožují život pacienta. Intrakraniální ložiskové infekce vznikají nejčastěji přestupem zánětu z oblasti středouší a vedlejších dutin nosních. Etiologie bývá bakteriální, u imunokompromitovaných pacientů nabývají na významu také mykotická a parazitární agens. Léčba je obvykle kombinací dlouhodobé terapie antibiotiky a neurochirurgického zákroku.

Přehledové články

Neepileptické záchvaty nepsychogénneho pôvodu

MUDr. Dušan Trstenský, doc. MUDr. Egon Kurča Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2006; 3: 138-140

V praxi často stretávame pacientov s rôznymi záchvatovými ťažkosťami, ktoré je potrebné oddiferencovať od epileptických záchvatov (EZ). Okrem psychogénnych neepileptických záchvatov (PNEZ) sú to tzv. organické neepileptické záchvaty (ONEZ). Najčastejšie sa vyskytujú poruchy krvného zásobenia mozgu (najmä synkopy), tranzitórne ischemické ataky a migréna. Extrapyramídové poruchy sú zastúpené myoklonom, paroxyzmálnymi dyskinéziami a rôznymi druhmi tremoru. Poruchy spánku zo skupiny dyssomnií (kataplexia), ale hlavne parasomnií (somnambulizmus, pavor nocturnus, nočná mora, porucha správania počas REM spánku) môžu mať taktiež za následok stanovenie chybnej...

Silné opioidy v léčbě chronické bolesti

MUDr. Jan Lejčko

Neurol. pro Praxi, 2006; 3: 141-144

Silné opioidy jsou analgetika pro léčbu intenzivní a těžko ovlivnitelné bolesti. Jejich použití není vyhrazeno jen pro nádorovou bolest a uplatňují se i u chronické nenádorové bolesti. Základní látkou je morfin, který je i referenčním agens pro srovnávání analgetického účinku dalších opioidů. V současné době je k dispozici několik druhů opioidů v moderních lékových formách umožňujících postupné uvolňování a tím zajištění stabilní efektivní analgetické koncentrace v séru. Tento výběr umožňuje optimalizaci analgetické léčby se zřetelem na vysokou individuální vnímavost k opioidům.

Bolesti hlavy a sexuální aktivita

doc. MUDr. Gerhard Waberžinek CSc, MUDr. Hana Procházková

Neurol. pro Praxi, 2006; 3: 145-146

Bolesti hlavy během sexuální aktivity jsou podle názoru autora mnohem častější, než se domniváme. Jde o bolesti hlavy často velmi intenzivní, které se vyskytují v období před orgazmem nebo během orgazmu. Diferenciálně diagnosticky je třeba především vyloučit možnost ataky subarachnoideálního krvácení nebo arteriální dissekce. Léčba je symptomatická, někdy se osvědčuje preventivní podávání indo­metacinu.

Dědičné periferní neuropatie

MUDr. Jana Haberlová, MUDr. Radim Mazanec PhD, MUDr. Pavel Seeman Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2006; 3: 147-152

Dědičné periferní neuropatie jsou heterogenní skupinou geneticky podmíněných degenerativních chorob postihující periferní nervy. Patří mezi nejčastější dědičná nervosvalová onemocnění. Kauzální terapie dosud není známa, nicméně diagnostika a klasifikace se v posledních letech rychle vyvíjí a to hlavně díky novým objevům molekulární genetiky. Jde o skupinu chorob která nezkracuje délku života, výrazně však ovlivňuje jeho kvalitu. Je častou příčinou poruchy a někdy i ztráty chůze, často vede ke snížené pracovní schopnosti, později nezřídka i k plné invaliditě.

Z pomezí neurologie

Možnosti zobrazení očního bulbu, orbity a optického nervu v modalitě magnetické rezonance (MR).

MUDr. Manuela Vaněčková Ph.D, prof. MUDr. Zdeněk Seidl CSc

Neurol. pro Praxi, 2006; 3: 164-167

Autoři demonstrují z vlastního archivu (více než 40 000 MR vyšetřených nemocných) nejčastěji se vyskytující onemocnění zrakového nervu, orbity a slzné žlázy. Kromě obrazu MR uvádějí i základní charakteristiku patologické léze včetně klinické symptomatologie.

Sdělení z praxe

Možnosti chirurgické léčby syndromu karpálního tunelu

MUDr. Martin Kanta, doc. MUDr. Edvard Ehler CSc, MUDr. David Laštovička, MUDr. Carmen Daňková, MUDr. Jaroslav Adamkov, MUDr. Svatopluk Řehák CSc

Neurol. pro Praxi, 2006; 3: 153-157

Autoři ve svém článku shrnují možnosti chirurgické léčby syndromu karpálního tunelu. Hodnotí výhody i nevýhody u 4 různých technik (klasická technika, endoskopická uniportální technika, technika dvojité incise – twin incision technique, technika radiálního řezu - flexor carpi radialis approach). Autoři preferují na základě svých zkušeností u lehčích a středně těžkých syndromů karpálního tunelu techniky alternativní, především pak techniku endoskopickou. Klasickou techniku naopak využívají především u těžších postižení a u reoperací.

Maligní neuroleptický syndrom u pacientky s Parkinsonovou chorobou a akutní interkurentní infekcí

MUDr. Aleš Kopal, MUDr. Václav Dostál, MUDr Petr Geier, doc. MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2006; 3: 158-159

Maligní neuroleptický syndrom je závažná, život ohrožující komplikace vznikající při léčbě psychotropními látkami (neuroleptiky) nebo při náhlém vysazení antiparkinsonik. V etiologii se uplatňuje nejen blokáda dopaminových receptorů v CNS, ale pravděpodobně i vzájemná dysbalance mezi dopaminergním, serotoninergním a GABA ergním systémem. Klinický obraz zahrnuje především těžkou svalovou rigiditu doprovázenou hyperpyrexií, hypertenzí a tachykardií s následnou poruchou vědomí. V laboratoři nacházíme leukocytózu, několikanásobné zvýšení kreatinkinázy a zvýšení myoglobinu v séru a v moči, která odpovídají probíhající rabdomyolýze.

Mozková žilní trombóza - stále opomíjené onemocnění

MUDr. Tomáš Peisker, MUDr. Aleš Bartoš Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2006; 3: 160-163

Mozková žilní trombóza (MŽT) je vzácné onemocnění s pestrou klinickou manifestací. Postihuje relativně často pacienty v mladém věku. Na základě čtyř kazuistik jsou zdůrazněny některé jevy a úskalí spojené s rozpoznáním MŽT. Mladík s nezvyklou bolestí hlavy připomínající migrenózní záchvat, muž ve středním věku po epileptickém primozáchvatu s hemoragickým ložiskem na CT mozku, mladá dívka s postupně narůstající dezorientací – u všech těchto pacientů byla diagnostikována MŽT. CT a zejména MR mozku významně přispívají k rozpoznání, a tím k časnému zahájení účinné léčby. Nezbytnou součástí péče o pacienta je pátrání po příčině trombózy a následné...

Referáty z literatury

Ze zahraničního tisku

doc. MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2006; 3: 172-173

Časné posttraumatické subarachnoideální krvácení na podkladě dissekujících aneuryzmat u tří dětí, Význam elektrofyziologických abnormit bráničního nervu u syndromu Guillain-Barré, V časném stadiu roztroušené sklerózy je poškožení axonů ireverzibilní a je nezávislé na krátkodobém rozvoji nemoci,Recidiva iktu a kardiální rizika po prvé ischemické cévní mozkové příhodě, Trombolytická léčba akutního ischemického iktu v průběhu těhotenství, Klinicky izolované syndromy. Nový test na oligoklonální pásy přesně předpovídá konverzi na roztroušenou sklerózu

Informace a komentáře

38th International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education, 6-8 April 2006, Brno, Czech Republic

doc. MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2006; 3: 168

Dunajská sympozia se konají pravidelně jednou ročně, a to ve význačných městech států, které leží v povodí Dunaje, či alespoň s takovými zeměmi sousedí a jsou jim kulturně a názorově blízké (např. Polsko). Účelem Dunajských sympozií je vedle prezentace nových poznatků v neurologii také další – kontinuální – vzdělávání.

Výukový kurz Modern Trends in Epilepsy v rámci 38. International Danube Symposium

MUDr. Miroslav Kalina

Neurol. pro Praxi, 2006; 3: 169

Součástí mimořádně vydařeného Danube sympozia byly i výukové kurzy v různých oblastech neurologie. Nejvíce prostoru bylo věnováno moderním trendům v epileptologii – tři celodenní kurzy pokrývající většinu podstatných a aktuálních epileptologických témat.

12. Podkrušnohorské elektrofyziologické dny

doc. MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2006; 3: 171

Toto tradiční jarní setkání elektromyografistů se uskutečnilo ve dnech 24. a 25. 3. 2006 v Chomutově. Posláním Podkrušnohorských elektrofyziologických dnů je doplnění znalostí i praktický nácvik vyšetřovacích metod elektromyografistů, kteří absolvovali EMG kurz, a nyní již samostatně pracují v EMG laboratoři.


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.