Neurologie pro praxi, 2007, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Vážené kolegyně a kolegové,

prof. MUDr. Ivan Rektor CSc

Neurol. pro Praxi, 2007; 1: 3

„muzungu, muzungu…,“ křičí zablácené děti a sbíhají z vesnických chatrčí na cestu, po které kráčejí tři muzungu. Evropané. Patrně ještě muzungu neviděli, možná vůbec, nebo alespoň jít pěšky. Na pětikilometrovém pochodu jich nás doprovázelo nakonec asi třicet. Některé žebraly, většinou měly jen radost z toho, že se něco děje. Vyšli jsme ze zdravotnického střediska ve vesnici Kinyababa, kde v několika přízemních, víceméně vymalovaných budovách sídlí ambulance, malá porodnice, laboratoř zařízena na základní vyšetření moče a s mikroskopem pro diagnostiku malárie, a asi 8lůžkový pokoj pro akutní hospitalizace. Betonová podlaha, nepovlečená...

Hlavní téma

neurointenzivní péče

MUDr. Miroslav Kalina

Neurol. pro Praxi, 2007; 1: 9

V běžné praxi neurologických lůžkových pracovišť již dávno minula doba dlouhodobého observování nemocných a minimalistické terapie. Změnil se obsah oboru a jeho integrální součástí je velmi aktivní léčba akutních stavů centrálního i periferního nervového systému. Na počátku 90. let minulého století vznikaly první neurologické jednotky intenzivní péče a v současné době si lze jen těžko představit kvalitní neurologické oddělení bez JIPu nebo bez okamžité dostupnosti intenzivní péče na centrálních jednotkách. Neurointenzivní péče se pro mnohé z nás stala hlavní náplní činnosti.

Mechanizmy sekundárního cerebrálního poškození

MUDr. Miroslav Kalina

Neurol. pro Praxi, 2007; 1: 10-12

Primární mozkové inzulty spouštějí geneticky podmíněné děje sekundárního postižení, které zvětšují míru poškození i objem postižené tkáně. Jsou to: depolarizace membrány, biochemická kaskáda a intrakraniální hypertenze. Depolarizace presynaptické membrány je dána otevřením napěťově ovládaných Na+ a Ca2+ kanálů s následným výlevem glutamátu, který masivně aktivuje AMPA, NMDA a kainátové receptory, jejichž iontovými kanály masivně vstupuje Ca2+ do buněk. Tím se spouští kaskáda dějů, na jejichž konci je řízený (apoptóza) nebo neřízený (nekróza) zánik buňky. Výrazně se uplatní vysoce toxické volné radikály (zejména superoxidový, hydroxylový, peroxinitrát),...

Poruchy dýchání u akutních neurologických onemocnění

MUDr. Denisa Vondráčková, MUDr. Zilla Šonková

Neurol. pro Praxi, 2007; 1: 13-16

Poruchy dýchání u akutních neurologických onemocnění stojí v popředí denní praxe neurointenzivistů. Funkce respiračního systému bývá často výrazně porušena a podílí se spolu s ostatními faktory na zvýšené morbiditě a mortalitě pacientů. Včasná diagnóza a léčba vyvíjející se ventilační či respirační insuficience je pro výsledný stav nemocného klíčová. Uvádíme nejčastější poruchy ventilace, se kterými se v praxi u neurologicky nemocných setkáváme. Nezabýváme se podrobněji speciální problematikou, jako je umělá plicní ventilace (UPV), a jejími specifiky v neurointenzivní péči.

Elektroencefalografie v neurointenzivní péči

MUDr. Zdeněk Vojtěch, MUDr. Tomáš Procházka, MUDr. Iva Marečková

Neurol. pro Praxi, 2007; 1: 17-23

Článek upozorňuje na recentní pokrok ve využití EEG, zejména CEEG, u kriticky nemocných pacientů. Uvádí indikace EEG, nejčastější nálezy, se kterými se může klinický elektroencefaligrafista setkat, a upozorňuje na jejich interpretaci, zejména s ohledem na její prognostické využití.

Evokované potenciály v intenzivní péči

doc. MUDr. Ivana Štětkářová CSc

Neurol. pro Praxi, 2007; 1: 24-26

Evokované potenciály patří mezi objektivní funkční metody, které se v intenzivní medicíně používají ke stanovení časné prognózy u pacientů v hlubokém kómatu, kdy doplňují klinické vyšetření a morfologické metody. Důležité je rozhodnout, zda bude vývoj příznivý, nebo bude možné očekávat deterioraci s přechodem do vegetativního stavu nebo k mozkové smrti. Nejčastěji se používají somatosensorické evokované potenciály u posthypoxických postižení mozku a u zavřených mozkových poranění. Špatným prognostickým ukazatelem je oboustranná absence kortikálních komponent SEP. SEP a BAEP lze použít jako pomocné vyšetření k diagnostice smrti mozku. Návrat vigility...

Vegetativní stav (apalický syndrom)

MUDr. David Doležil Ph.D, Bc. Kamila Carbonová

Neurol. pro Praxi, 2007; 1: 27-31

Incidence pacientů s vegetativním stavem se každoročně zvětšuje. Termín vegetativní stav dostatečně výstižně koreluje se současnými patofyziologickými znalostmi a lze jej akceptovat jako obecně užívaný pojem odpovídající patofyziologické podstatě syndromu rozlišit ve svém názvosloví pravděpodobnou možnost uzdravení a nebo setrvání ve VS. Byly zavedeny termíny vegetativní stav, persistentní vegetativní stav a permanentní vegetativní stav, které odlišují délku trvání tohoto stavu od počátku onemocnění a mají rozdílnou prognózu ve vztahu k možnému parciálnímu a nebo úplnému uzdravení. Prognóza pacienta je rovněž dána charakterem primárního onemocnění,...

Přehledové články

Roztroušená skleróza a mateřství

MUDr. Dana Horáková

Neurol. pro Praxi, 2007; 1: 32-34

Roztroušená skleróza (RS) mozkomíšní je chronické onemocnění centrálního nervového systému postihující především mladé pacienty, častěji ženy v reprodukčním věku, které zvažují těhotenství. Data z kontrolovaných studií ukazují stabilizaci nemoci během gravidity, zvýšené riziko atak je během prvních 6 měsíců po porodu. V tomto období je vhodné zajištění preventivní medikací (optimálně intravenozními imunoglobuliny, které umoňují kojení). Vlastní porod může být veden fyziologickou cestou, není námitek proti epidurální anestezii. Většina medikamentů užívaných pro léčbu RS by měla být vysazena před plánovaným početím a nebo nejpozději v době zjištěné gravidity....

Chronická denní bolest hlavy, diagnostika a léčba

MUDr. Ingrid Niedermayerová

Neurol. pro Praxi, 2007; 1: 35-38

Chronická denní bolest hlavy (CDH) tvoří heterogenní skupinu, zahrnující jednak primární a jednak sekundární bolesti hlavy (BH), způsobené různými organickými příčinami. Primární CHD vzniká chronifikací migrény, tenzní BH či cluster headache. Často se sdružuje s nadužíváním analgetik nebo jiné akutní medikace, s depresí a anxietou. Léčba je závislá na základním typu BH a přítomných komplikacích. Těžší stavy je nutno řešit za hospitalizace.

Komentáře

Odborné stanovisko České ligy proti epilepsii k vyšetření způsobilosti řízení motorových vozidel u držitelů řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E nebo podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E

Neurol. pro Praxi, 2007; 1: 48

Podle platné zákonné direktivy jsou u vyjmenovaných skupin řidičů – držitelů řidičských oprávnění prováděna následující vyšetření: • Psychologické vyšetření • Neurologické vyšetření • EEG vyšetření – předmět diskuze

Z pomezí neurologie

Diabetes mellitus: současný pohled na patogenezi, klasifikaci a léčbu

prof. MUDr. Michal Anděl CSc, MUDr. Ludmila Brunerová Ph.D, MUDr. Jan Novák, MUDr. Marcela Hašpicová, MUDr. Ludmila Trešlová

Neurol. pro Praxi, 2007; 1: 49-54

Epidemie diabetu, která probíhá v rozvinutých zemích, představuje jedno z nejvážnějších zdravotních, sociálních i ekonomických rizik pro obyvatelstvo těchto zemí. Diabetes mellitus 1.a 2. typu jsou onemocnění se zásadně rozdílnou etiologií a patogenezí. Důsledky zvýšené glykémie vedou často k podobným komplikacím. Zatímco v patogenezi diabetu 1. typu je zásadní autoimunní inzulitida, která vede k destrukci beta-buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu, v patogenezi diabetu 2. typu hraje dominantní roli inzulínová rezistence, spojená v převážné části případů s obezitou či nadváhou. V prevenci makro- i mikrovaskulárních komplikací hraje zásadní úlohu...

Sdělení z praxe

Spinální epidurální lipomatóza

MUDr. Marian Starý, MUDr. Slavomír Rosík

Neurol. pro Praxi, 2007; 1: 39-41

Spinální epidurální lipomatóza je většinou pozorována u pacientů s dlouhodobým podáváním exogenních steroidů, ale může být také přítomna při endogenní nadprodukci steroidů, při obezitě nebo jako idiopatické onemocnění. Při tomto onemocnění dochází k hromadění tukové tkáně v páteřním kanále a ke kompresi nervových struktur páteřního kanálu. Většina pacientů má projevy myelopatie, radikulární symptomy nebo syndrom kaudy ekviny. Konzervativní terapie spočívá v redukci steroidů, léčbě obezity nebo endokrinopatie, což může vést k redukci hypertrofické tukové tkáně v páteřním kanále a k ústupu příznaků komprese nervových struktur páteřního kanálu. V případě...

Elektromyografická diagnostika u akutní zánětlivé demyelinizační polyradikuloneuritidy. Retrospektivní hodnocení a srovnání s mezinárodními diagnostickými kritérii

MUDr. Eduard Minks, MUDr. Martin Bareš Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2007; 1: 43-48

Úvod: Akutní zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuritida (AIDP) je nejčastější jednotkou v rámci Guillain Barrého syndromu (GBS) v naší zemi. Jedná se o rychle progredující periferní polyneuropatii s areflexií, proteinocytologickou disociací v likvoru a charakteristickým nálezem v klinické elektromyografii (EMG). K diagnostice AIDP je používáno několik diagnostických kritérií s různou výtěžností. Cílem předložené práce bylo srovnat výsledky vlastního souboru s literárními kritérii a diskutovat jejich senzitivitu a specificitu zejména v časných fázích onemocnění.

Referáty z literatury

Publikujeme v zahraničním tisku

Neurol. pro Praxi, 2007; 1: 57

Studie volního psaní teček pomocí funkční MRI An event-related fMRI study of self-paced writing of simple dots I. Rektor, I. Rektorová, M. Mikl, M. Brázdil, P. Krupa Lokalizace mozkové aktivity evokované opakovaným volním jednoduchým pohybem, tj. psaním jednoduchých teček, byly studovány pomocí funkční­ MRI. Vyšetřeno bylo 10 zdravých dobrovolníků, pra­váků. Psaní bylo spouštěno volně, bez zevního podnětu (self paced, jedná se o protokol Bereitschaftspotential, BP).

Ze zahraničního tisku

Neurol. pro Praxi, 2007; 1: 58

Klinické a elektrofyziologické parametry předpovídající selhání respirace u syndromu Guillaina a Barrého: prospektivní studie Selhání respirace je nejzávažnější komplikací akutního stádia syndromu Guillaina a Barrého (GBS). Invazivní mechanickou ventilaci je nutno zahájit u 20–30 % nemocných. Navíc je nutno počítat s tím, že u 60 % intubovaných pacientů s GBS se rozvinou další závažné komplikace – pneumonie, sepse, krvácení do zažívacího traktu a embolie plic...


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.