Neurologie pro praxi, 2007, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

úvodník

prof. MUDr. Ivan Rektor CSc

Neurol. pro Praxi, 2007; 2: 63

Vážené kolegyně a kolegové, slovo rasa zní v Evropě až perverzně, víme proč. Ne tak v USA, kde mají oficiálně pět ras – bílé (bůhví proč tomu říkají Caucasian, jsou právě Arméni vzornými bělochy?), dále černé, Asiaty, Amerindiany a Hispánce, (které bychom v Evropě sotva považovali za rasu – vždyť majoritu v Nikaragui tvoří mulati, v téměř sousední Guatemale Indiáni a v sousední Kostarice bílí). V roce 2005 byl ovšem v USA schválen lék určený pro černochy – kardiologikum BiDil. FDA jej označila za první krok k léčbě personalizované, tedy šité nemocnému na míru podle jeho individuální genetické výbavy. Americké rozhodnutí nastoluje...

Přehledové články

Akútne leukoencefalopatie -diferenciálna diagnostika

MUDr. Iveta Lisá CSc, prof. MUDr. Ľubomír Lisý DrSc

Neurol. pro Praxi, 2007; 2: 94-98

Leukoencefalopatia je postihnutie bielej hmoty mozgu bez postihnutia vyšších kortikálnych funkcií. Klinický obraz je rôznorodý v závislosti od lokalizácie, rozsahu a stupňa postihnutia bielej hmoty. Radiologickým vyšetrením (CT a NMR) zistíme patologické zmeny v bielej hmote mozgu (unifokálne, multifokálne alebo difúzne). V prezentovanej práci je uvedená na základe literárneho prehľadu najnovších prác klasifikácia akútnych leukoencefalopatií podľa príčiny. Je uvedená charakteristika (patogenetická, klinická, patologicko-anatomická a radiologická) a diferenciálna diagnostika jednotlivých typov akútnych leukoencefalopatií s podrobným rozborom najmä...

Roztroušená skleróza: zánět nebo neurodegenerace?

Eva Havrdová

Neurol. pro Praxi, 2007; 2: 99-101

Představy o patogenezi roztroušené sklerózy (RS) řadu let oscilují mezi větším důrazem na zánětlivé nebo degenerativní změny. Vzájemný vztah zánětu a degenerace není sice definitivně vyřešen, poškození axonů nejen v souvislosti se zánětem se však ukazuje jako nezvratný fakt v časných fázích RS a vede k jednoznačné změně terapeutického postupu u RS. Chybí sice vysoce účinné léky určené k ochraně axonů, ukazuje se však, že léky určené k omezení zánětu mohou mít i neuroprotektivní efekt jako je tomu u glatiramer acetátu.

Syndróm nepokojných nôh a insomnia

MUDr. Pavol Kučera Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2007; 2: 103-106

Syndróm nepokojných nôh (SNN) je známe, ale relatívne zriedkavo diagnostikované neurologické ochorenie. Je charakterizované dyskomfortnými senzitívnymi vnemami so začiatkom alebo zvýraznením v období telesného a duševného pokoja a motorickými prejavmi smerujúcimi k zmierneniu alebo odstráneniu tohto dyskomfortu, a to dovtedy, kým pohyb trvá. Príznaky majú cirkadiánnu distribúciu s maximom vo večerných a nočných hodinách a môžu tak interferovať s fázou spánku. Článok sa okrem prehľadu súčasných poznatkov o SNN, jeho diagnostických kritérií, všeobecných zásad diagnostiky a aktuálnych odporučení na liečbu ochorenia, venuje i vzťahu SNN a insomnie, ktorá...

Neuropatická bolest - mechanizmus, příčiny a možnosti farmakoterapie

prof. MUDr. Zdeněk Ambler DrSc

Neurol. pro Praxi, 2007; 2: 107-110

Neuropatická bolest se dělí podle lokalizace léze v nervovém systému na periferní a centrální. U periferního typu patří mezi hlavní příčiny neuralgie, fokální a systémové neuropatie. Hlavními příčinami centrálních bolestí jsou míšní léze, roztroušená skleróza mozkomíšní a stavy po iktu. Rozlišuje se bolest vyvolaná stimulací a spontánní. Neuropatická bolest bývá většinou rezistentní na analgetika a léky první volby jsou adjuvantní analgetika, především antidepresiva a antikonvulziva, zejména antiepileptika III. generace (gabapentin, pregabalin). Určitý typ neuropatických bolestí, zejména periferní etiologie, je i opioid senzitivní. Jsou uvedeny hlavní...

Inhibitory cholinesteráz v léčbě alzheimerovy nemoci

MUDr. Martin Brunovský

Neurol. pro Praxi, 2007; 2: 112-117

Hlavním cílem současné symptomatické léčby Alzheimerovy choroby (AD) zůstává oddálení progrese symptomů nemoci zvýšením cholinergní neurotransmise pomocí inhibitorů cholinesteráz (IChE). Důležitými ukazateli okamžité i dlouhodobé účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti různých IChE je specifita jejich inhibiční aktivity, selektivita vůči AD – relevantním molekulárním izoformám cholinesteráz, selektivita vůči mozku a periferní tkáni a v nemalé míře i jejich farmakokinetický profil. Článek přináší stručnou deskripci jednotlivých typů cholinesteráz, jejich funkcí a možnostech jejich inhibice. V souvislosti s léčbou IChE se článek zaměřuje na projevy...

Komentáře

Sympozium o léčbě bolesti, hotel Voroněž, Brno, 27.-28. 4. 2007

MUDr. Jiří Mastík, prof. MUDr. Pavel Ševčík CSc

Neurol. pro Praxi, 2007; 2: 126-127

Ve dnech 27. a 28. dubna 2007 se konalo v Brně v hotelu Voroněž již čtvrté Sympozium o léčbě bolesti, které spolupořádaly Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy při České neurologické společnosti a Společnost pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti. Organizace se ujal tradiční pořadatelský tým odborníků specializujících se na léčbu bolesti a bolestí hlavy prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. a MUDr. Jiří Mastík...

Z pomezí neurologie

Povrchová elektromyografie přímých břišních a zádových svalů u aktivních jizev - palpační iluze

Mgr. Petra Valouchová Ph.D, prof. MUDr. Karel Lewit DrSc

Neurol. pro Praxi, 2007; 2: 122-125

Aktivní jizvy v oblasti břicha mohou způsobovat různé klinické potíže včetně bolestí zad. Při palpaci aktivity břišních svalů v blízkosti jizvy se sval této strany jeví jako méně aktivní než na straně opačné. Pro ověření tohoto palpačního vjemu jsme u 14 pacientů s aktivní jizvou zvolili metodu povrchové elektromyografie. Kontrolní skupinu tvořilo 13 osob. Sledovali jsme EMG aktivitu m. rectus abdominis l.dx. et sin. a mm. erectores spinae l. dx et sin. při zvedání hlavy a hlavy i ramen v poloze v leže na zádech a v leže na břiše. U osob s aktivní jizvou bylo měření provedeno před a po terapii jizvy měkkými technikami. Dle povrchové EMG byla zjištěna...

Sdělení z praxe

Lokalizace funkčních oblastí pomocí elektrické kortikální stimulace (Ojemannova technika) při operacích nádorů mozku

MUDr. Robert Bartoš, doc. MUDr. Martin Sameš CSc, MUDr. Martin Zápalka, MUDr. Robert Jech Ph.D, doc. MUDr. Josef Vymazal, prof. MUDr. Pavel Petrovický DrSc

Neurol. pro Praxi, 2007; 2: 118-121

Článek hodnotí výsledky operací mozkových nádorů v eloquentních oblastech, u kterých bylo úspěšně prováděno mapování kortikálních funkcí pomocí Ojemannovy techniky bipolární stimulace. V diskuzi popisujeme vývoj metody a alternativní techniky, zaměřujeme se na bezpečnostní limity operací v kritických oblastech mozkové kůry. Na základě vlastního souboru diskutujeme validitu neinvazivní metody funkčního mapování – funkční magnetické rezonance.

Hlavní téma: nová antiepileptika u dospělých

Farmakoterapie epilepsie: limity a úskalí

prof. MUDr. Ivan Rektor CSc

Neurol. pro Praxi, 2007; 2: 68

Léčba epilepsie antiepileptiky (AE) patří mezi úspěšné kapitoly moderní neurologie. První skutečně účinná AE byla zavedena do praxe již v polovině 19. století, šlo o bromidy. Začátek 20. století pak přinesl barbituráty (1912), užívané v některých zemích dodnes. Jedná se o velmi účinné léky, které jsme až výjimky přestali podávat kvůli nežádoucím účinkům. I v některých vyspělých zemích jsou však nadále rozšířené zřejmě kvůli tradici, pro některé chudé rozvojové země stále zůstávají vzhledem k nízké ceně základem léčby. Je jen málo léků, jenž jsou podávány po téměř sto let. Dodnes používaný fenytoin přišel v roce 1938, carbamazepin a valproát v šedesátých...

Nová antiepileptika u dospělých - nové informace

prof. MUDr. Ivan Rektor CSc, doc. MUDr. Robert Kuba Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2007; 2: 70-74

Nová antiepileptika (AE), která jsou k dispozici v ČR nebo v SR: felbamát, gabapentin, lamotrigin, levetiracetam, oxcarbazepin (v SR na trhu, v ČR je registrován, ale není dovážen), pregabalin, tiagabin, topiramát, vigabatrin, zonisamid (t.č. v registraci). Nová AE mají většinou méně nežádoucích účinků a interakcí než standardní AE. Liší se svými mechanizmy účinku, takže mohou být účinná u pacientů, u kterých jiná AE selhala. Všechna nová AE jsou indikovaná pro přídatnou terapii. Pro monoterapii jsou v Evropě z nových AE schváleny gabapentin, lamotrigin, levetiracetam, oxcarbazepin, topiramát a vigabatrin. Podávání felbamátu a vigabatrinu je omezeno...

Nežádoucí účinky nových antiepileptik

MUDr. Ivana Tyrlíková, MUDr. Milan Brázdil Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2007; 2: 76-78

Práce pojednává o nežádoucích účincích antiepileptik. Zpracovává data a závěry z 20 reprezentativních epidemiologických studií a metaanalýz o nežádoucích účincích nových antiepileptik. Klade si za cíl syntetizovat z těchto pramenů základní přehled o známých rizicích antiepiletik. Vzhledem k různorodosti metodologických přístupů i výzkumných souborů nebylo možno jednotlivá antiepileptika vzájemně porovnávat.

Kombinovaná léčba antiepileptiky u epilepsie: taktika, volba léků, interakce

doc. MUDr. Jiří Hovorka CSc, MUDr. Tomáš Nežádal

Neurol. pro Praxi, 2007; 2: 80-85

V práci podáváme stručný přehled o kombinované léčbě epilepsie. Uvádíme základní prognostické rysy epilepsie ve vztahu k léčbě, taktiku léčby, předpoklady pro racionální polyterapii a lékové interakce.

Léčba věkově vázaných epileptických syndromů s příznivější prognózou

doc. MUDr. Vladimír Komárek CSc

Neurol. pro Praxi, 2007; 2: 87-90

Věkově vázané epileptické syndromy mají kromě vazby na určité vývojové období i charakteristický klinický a EEG obraz, v některých případech je známa specifická odezva na jednotlivá antiepileptika a dlouhodobá prognóza. Z tohoto hlediska se rozlišují na jedné straně tzv. benigní syndromy (např. BERS) a syndromy s encefalopatií (např. Lennoxův-Gastautův syndrom) na straně druhé. Vzhledem k tomu, že prognóza závisí na mnoha faktorech a u řady syndromů není jednoznačná, navrhujeme spíše rozlišení na syndromy s prognózou více či méně příznivou. V tomto sdělení se budeme věnovat epileptickým syndromům s relativně vlídnou tváří – tedy těm příznivějším.

Liečba epileptických syndrómov v detskom veku s nepriaznivou prognózou

doc. MUDr. Pavol Sýkora Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2007; 2: 91-93

Autor v prehľadnom článku definuje epileptické encefalopatie, popisuje stručne ich klinický obraz, EEG nálezy a priebeh a sumarizuje doterajšie poznatky o ich liečbe. Zaoberá sa predovšetkým včasnými epileptickými encefalopatiami, Westovým, Lennox-Gastautovým, Dravetovej a Laudau-Kleffnerovým syndrómom a syndrómom s kontinuálnymi výbojmi v pomalom spánku. Liečba týchto syndrómov je prevažne empirická, chýbajú rozsiahlejšie klinické štúdie a je vo všeobecnosti neúspešná.


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.