Neurologie pro praxi, 2007, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor CSc

Neurol. pro Praxi, 2007; 8(4): 193

cogito ergo sum… ano, ale co se děje, když nemyslíme? Správná odpověď na zdánlivě jednoduchou otázkou kupodivu není nic, ale naopak vyšší aktivita v některých oblastech mozku, především  parietoookcipitálně, v kuneu a posteriorním cingulu. To jsou oblasti, jejichž metabolizmus se zvyšuje v klidu, tedy když ležíme, máme zavřené oči, ale nespíme, nemáme žádný úkol, pokud vůbec myslíme, rozhodně ne intenzivně, pozornost je mimo hru. Je to tzv. default brain – stav mozku, kdy nic neděláme. Zatímco se věnujeme dolce far niente, mozek příjímá informace z vnějšího i vnitřního prostředí, vyhodnocuje je jako nezajímavé až do chvíle, kdy je informace...

Přehledové články

ADHD

MUDr. Hana Medřická, MUDr. Marie Kunčíková, MUDr. Vilém Novák

Neurol. pro Praxi, 2007; 8(4): 219-221

ADHD je celosvětově užívaná anglická zkratka označující poruchu udržení pozornosti s nadměrnou aktivitou a impulzivitou. Je dávána do úzké souvislosti s HKP. V minulosti byla ADHD považována za vývojovou záležitost, která se projevovala v předškolním a školním věku pod obrazem LMD. Svými důsledky je ADHD aktuálním celosvětovým problémem se závažným medicínsko-sociálním dopadem. Incidence činí v dětské populaci až 10 % (5, 9, 11) a polovina případů přechází do dospělosti s atypickými projevy nebo s rozvojem jiných onemocnění. Porucha má dopad na rodinné a interpersonální vztahy, osobnostní vývoj a profesní realizaci jedince ve společnosti. Problematiku...

Pokroky v genetike neurovývojových porúch

prof. MUDr. Ľubomír Lisý DrSc

Neurol. pro Praxi, 2007; 8(4): 222-225

Vývojové poruchy nervového systému (neurodevelopmental disorders) predstavujú rôznorodú skupinu porúch s viac alebo menej špecifickými príznakmi postihnutia centrálneho nervového systému. Môžu sa tu vyskytovať ADHD, DLD, LD, epilepsia, pervazívne vývojové poruchy, PDD/ASD, Gilles de la Touretteov syndróm, mentálna retardácia, mozgová obrna a poruchy správania (7, 9). Prevalencia niektorých týchto porúch v populácii je uvedená v tabuľke 1.

Současný stav a perspektivy trombolytické terapie (část I.)

MUDr. David Goldemund, MUDr. Robert Mikulík, MUDr. Michal Reif

Neurol. pro Praxi, 2007; 8(4): 226-230

Hlavním cílem te­rapie akutního mozkového infarktu je včasná rekanalizace uzavřené mozkové tepny. Standardní terapií v časovém okně do tří hodin od vzniku příznaků je intravenózní trombolýza. Aktuální výzkum se soustřeďuje jednak na dosažení vyššího procenta rekanalizací (akcelerovaná trombolýza, intervenční techniky), jednak na selekci kandidátů vhodných k trombolýze i po uplynutí 3 hodinového časového okna. První část textu se bude zabývat intravenózní, intraarteriální a kombinovanou trombolýzou. V druhé části budou probrány novější terapeutické postupy jako je sonotrombolýza, mechanická rekanalizace a využití nových trombolytik či protidestičkových...

Diagnostika a terapie závrativých stavů

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek

Neurol. pro Praxi, 2007; 8(4): 231-234

Předkládaná práce sumarizuje základní diagnostiku u závrativých stavů a shrnuje terapeutické postupy u nejčastějších typů závrativých potíží.

Nádorové neuropatické bolesti a jejich léčení

MUDr. Dana Vondráčková

Neurol. pro Praxi, 2007; 8(4): 236-238

Bolest je častou komplikací nádorového onemocnění. Její původ a klinické příznaky přesahují do mnoha odborností. Jejich léčení však většinou zůstává na bedrech onkologů, algeziologů a praktických lékařů. Tam však bývá nejednou problém v preskripci relativně drahých opioidů. Základem analgetického postupu je farmakoterapie podle žebříčku WHO (2, 8). Některé bolesti však mají svoje specifika. K těm patří neuropatické bolesti. Provází mnoho stavů způsobených nádorem, léčením i následky onemocnění a léčení. Pro léčení nádorové bolesti platí stejná pravidla jako pro nenádorové, ale diagnostika může být komplikovanější a léčení omezeno celkovým stavem pacienta....

Z pomezí neurologie

Sexuální dysfunkce a pacienti s neurologickým onemocněním

MUDr. Rostislav Mařák, MUDr. Michal Pohanka, doc. MUDr. Roman Herzig Ph.D, prof. MUDr. Petr Kaňovský CSc

Neurol. pro Praxi, 2007; 8(4): 240-242

Sexuální život je pro většinu lidí nejenom cestou k zachování rodu, ale i významnou součástí spokojeného, kvalitního a plnohodnotného života. Případné SD představují tedy vážný problém. Potíže v pohlavním životě narůstají logicky s věkem, ale významnou roli zde hrají i přidružená onemocnění, některé léky a psychický stav. Více jak 50 % mužů nad 40 let a žen bez ohledu na věk trpí určitým stupněm SD, ať již psychogenní či organické etiologie. Nejčastější organickou příčinou SD u mužů i žen jsou ateroskleróza a diabe­tes mellitus, dále urologická a neurologická onemocnění. U neurologických onemocnění je důvodem vzniku SD mimo jiné i postižení především...

Syndrom karpálního tunelu

doc. MUDr. Martin Smrčka Ph.D., MBA, MUDr. Václav Vybíhal, MUDr. Martin Němec

Neurol. pro Praxi, 2007; 8(4): 243-246

Autoři se v článku zabývají komplexně problematikou syndromu karpálního tunelu jako nejčastějšího úžinového syndromu. Pozornost je věnována jak anatomickým, tak etiologickým a patofyziologickým aspektům onemocnění. Kromě diagnostiky a diferenciální diagnostiky syndromu je zmíněna konzervativní a podrobně i chirurgická terapie včetně rozličných operačních technik.

Sdělení z praxe

Central core disease

MUDr. Ivan Buran CSc, MUDr. Tatiana MIčudová, doc. MUDr. František Ondriaš CSc, doc. MUDr. Michal Ondrejčák CSc., MPH

Neurol. pro Praxi, 2007; 8(4): 247-249

Uvádza sa kazuistika pacientky s niekoľko rokov progredujúcou svalovou slabosťou, hypotóniou svalstva dolných končatín, so zachovalými reflexami s myopatickým typom chôdze. V úvode bol prechodne dominujúci vertebrogénny algický syndróm. Bioptické vyšetrenie zistilo zmeny typické pre central core disease. Kazuistika je zaujímavá manifestáciou ochorenia v dospelosti a sporadickým výskytom.

Oboustranný mozkový infarkt v povodí arteria cerebri anterior

MUDr. Čeněk Šilar, Daniel Šaňák, doc. MUDr. Ivanka Vlachová, doc. MUDr. Roman Herzig Ph.D, prof. MUDr. Petr Kaňovský CSc

Neurol. pro Praxi, 2007; 8(4): 250-251

Oboustranné mozkové infarkty v povodí ACA jsou poměrně zřídkavé. V kazuistice je popsán výskyt oboustranného akutního mozkového infarktu v obou povodích ACA u pacientky s jednostrannou agenezí segmentu A1 vpravo, diagnostikovanou pomocí magneticko-rezonanční angiografie. U pacientů s touto aplázií A1 mívá kontralaterální segment A1 větší kalibr než a. cerebri media, proto je riziko kardiální embolizace do takto hyperplastického segmentu A1 větší, než je tomu u segmentu A1 normálně velkého. U pacientky byla provedena intravenózní trombolýza s úplnou úpravou neurologického deficitu.

Osifikace zadního podélného vazu

MUDr. Ján Cabadaj

Neurol. pro Praxi, 2007; 8(4): 252-254

Autoři předkládají kazuistiku vzácného onemocnění krční páteře v mladém věku a rozšiřují diferenciální diagnostiku bolesti zad u mladých jedinců. V kazuistice je uveden případ OPLL u mladého muže probíhajícím pod obrazem počínajícího cervikobrachiálního syndromu. Pro onemocnění OPLL je charakteristický výskyt ektopických osifikací v tomto vazu krční páteře. Klinická jednotka je onemocněním zemí jihovýchodní Asie , například v Japonsku je jeho prevalence 1,5 % a je zde častou příčinou cervikální myelopatie. Onemocnění vykazuje značnou genetickou podmíněnost – polymorfizmus genu pro kolagen 6 COL6A1 na 21. chromozomu. Proces analogicky OPLL je...

Referáty z literatury

Publikujeme v zahraničním tisku

Neurol. pro Praxi, 2007; 8(4):

Postižení načasování motorické odpovědi u pacientů s onemocněním mozečku; MRI volumetria amygdaly pri Alzheimerovej chorobe

Hlavní téma: Neurosonologie

Neurosonologie

MUDr. David Školoudík

Neurol. pro Praxi, 2007; 8(4): 198

Ultrazvukové vyšetření se stalo díky své neinva­zivitě, opakovatelnosti, nízké ceně, možnosti vyšetření u lůžka pacienta a dobré reprodukovatelnosti základní vyšetřovací metodou v mnoha oborech lékařství. V neurologii bylo dlouho využíváno ultra­zvukové vyšetření především k detekci stenóz krčních tepen. Teprve s rozvojem transkraniální sonografie v 80tých letech 20. století začíná mohutný rozvoj ultrazvukové diagnostiky v neurologii – neurosonologie.

Sonografická vyšetření, hodnocení a význam patologických nálezů ve vertebrálním řečišti

MUDr. Ondřej Škoda

Neurol. pro Praxi, 2007; 8(4): 199-203

Rozvoj moderních diagnostických metodik umožňuje podstatné zlepšení záchytu a hodnocení patologických změn, především okluzí a stenóz vertebrálních tepen. Je známo, že tyto léze mohou způsobit ischémii ve vertebrobazilárním povodí, která je považována za velmi závažnou formu CMP. Duplexní sonografie je i v této oblasti přesnou a neinvazivní vyšetřovací metodou první volby. V článku jsou charakterizovány základní typy patologických nálezů ve vertebrálních tepnách v obraze duplexní sonografie (hypoplazie, proximální a distální stenózy a okluze, disekce a subklaviální steal), zmíněny jsou i některé vzácnější příčiny patologických procesů. Z literárních...

Možnosti ultrazvukové diagnostiky v oblasti orbity

MUDr. Pavel Hradílek, MUDr. David Školoudík

Neurol. pro Praxi, 2007; 8(4): 204-207

Článek přináší současný pohled na některé možnosti ultrazvukové diagnostiky v oblasti orbity. Zabývá se nálezy u pacientů s optickou neuritidou v rámci demyelinizačního onemocnění, a to jak hodnocením struktury optického nervu v B-obraze, tak i hodnocením průtokových parametrů v oftalmické arterii u těchto nemocných v akutní i chronické fázi onemocnění. Připomíná využití UZ vyšetření při sledování nemocných s některými zejména benigními tumory v orbitě, které nejsou indikovány k operačnímu řešení, a rovněž přináší naše zkušenosti s vyšetřením pacientů s nitrolební hypertenzí a patologické nálezy, které jsme u těchto nemocných pozorovali.

Stenózy intrakraniálních tepen - možnosti diagnostiky pomocí transkraniální duplexní sonografie

MUDr. David Školoudík, doc. MUDr. Roman Herzig Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2007; 8(4): 208-212

Aterosklerotické postižení intrakraniální tepny patří k častým příčinám mozkové ischémie. Transkraniální duplexní sonografie je jednou z diagnostických metod, pomocí které lze diagnostikovat stenózu v intrakraniálních tepnách. Hlavním kritériem pro ultrazvukovou detekci stenózy je lokální zrychlení průtoku o více než 30 %. Vedlejšími kritérii jsou turbulentní tok, aliasing fenomén, zúžení detekovatelné v energentickém modu a nález v B-obraze. Senzitivita a specificita vyšetření je srovnatelná s MR angiografií, CT angiografií či digitální subtrakční angiografií. Díky tomu je TCCS jako neinvazivní, opakovatelné vyšetření vhodnou metodou k diagnostice,...

Vyšetřování cerebrální vazomotorické reaktivity u pacientů s chronickou okluzí vnitřní krkavice pomocí ultrazvuku

doc. MUDr. Roman Herzig Ph.D, MUDr. David Školoudík

Neurol. pro Praxi, 2007; 8(4): 213-214

Okluze a. carotis interna je spojena s vysokou mortalitou, u těch, kdo přežijí s vysokou frekvencí invalidity a i u pacientů s dobrou klinickou úpravou s vysokým rizikem recidivy iktu, především v případě porušené CVR. Vyšetření CVR umožňuje zhodnocení stavu intrakraniální hemodynamiky, autoregulace a kolaterální cirkulace, může ovlivnit rozhodování mezi konzervativní nebo intervenční terapií. K vyšetření CVR je užívána řada metod. Za „zlatý standard“ je považována pozitronová emisní tomografie, která je však nákladná, omezeně dostupná a spojená s radiační zátěží. Dále je využívána například TCD, která je neinvazivní, dobře dostupná a levná....

Diagnostika pravo-levého srdečního zkratu pomocí transkraniální dopplerovské sonografie

MUDr. Aleš Tomek, MUDr. Martin Šrámek

Neurol. pro Praxi, 2007; 8(4): 215-218

TCD s podáním pulmolabilní echokontrastní látky umožňuje s vysokou senzitivitou detekovat pravo-levý srdeční zkrat, kterým je nejčastěji PFO. TCD umožňuje kvantifikovat míru, a tedy i riziko zkratu a dále odhadnout jeho lokalizaci (extra- nebo intrakardiální). Oproti transezofageální echokardiografii má TCD nižší specificitu, ale je méně invazivní a lépe umožňuje detekci extrakardiálních zkratů. Vyšetření je indikováno u pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě k průkazu možné paradoxní embolizace, dále u sledování těchto pacientů po katetrizačním uzávěru PFO. Další možnou indikací je screening pacientů s migrénou s aurou a u potápěčů s projevy...


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.