Neurologie pro praxi, 2008, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor CSc

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(2): 59

Jak se jmenuje moderní svůdce autorů a autorek, vědkyň a vědců? Nejsou to peníze, není to moc, krásná bruneta či ztepilý blondýn. Je to Ctrl-C a Ctrl-V. Jak je jednoduché kopírovat, sebe i druhé! Záplava informací vede k nutnosti shrnovat, kategorizovat, psát přehledy a knihy, kde se již z definice pracuje s daty získanými jinými a jinde. I když píšeme původní vědeckou publikaci, pracujeme s literaturou, citujeme, parafrázujeme… Někdy se přímo nabízí opsat úvod, diskuzi. Mnohé lze řešit přiznáním barvy – tedy korektní citací. Přiznejme si však – nejeden přehled či kniha by se mohly skládat jen z citací. Zvláštní kapitolou mezi delikty...

Přehledové články

Herpetické infekce centrální nervové soustavy

MUDr. Robert Opavský, doc. MUDr. Roman Herzig Ph.D, prof. MUDr. Petr Kaňovský CSc

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(2): 87-90

Herpetické infekce mozku a míchy reprezentují skupinu závažných onemocnění, která mají narůstající incidenci z důvodu rostoucího počtu imunokompromitovaných pacientů. V prezentovaném článku je shrnut klinický obraz, diagnostika a terapie těchto chorob.

Může být epilepsie u dětí s autismem příčinou autistické regrese a disintegrativní poruchy?

MUDr. Hana Ošlejšková Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(2): 91-94

Koexistence autismu a epilepsie je v literatuře uváděna v poměrně širokém rozmezí 5–38,3 % (18). Stejně tak u různých epileptických syndromů jsou zase udávány autistické příznaky, podobně jako další kognitivní, developmentální a neurologické poruchy (2). Vysoká koincidence obou typů dynamických poruch, tedy autismu a epilepsie, naznačuje, že autistické chování může reprezentovat jednu z mnoha kognitivních a behaviorálních poruch epileptického původu u dětí (5). Tato zajímavá myšlenka příčiny a následku je v současnosti podrobena intenzivní celosvětové diskuzi u autismu jako celku, ale nejvíce u autismu s regresem, který tvoří asi třetinu...

Vztah motorických a non-motorických symptomů Parkinsonovy nemoci k dopaminergní terapii: část druhá

doc. MUDr. Jan Roth CSc, MUDr. Petra Havránková

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(2): 100-103

PN se projevuje jednak motorickými, ale též non – motorickými příznaky. Motorické příznaky, mezi které se řadí tzv. kardinální tetráda, dyskineze a fluktuace zpravidla dobře odpovídají na dopaminergní léčbu či její modifikaci. Příznaky non – motorické, tj. vegetativní poruchy, poruchy spánku, psychické symptomy, senzitivní a senzorické projevy aj. již na dopaminergní stimulaci zpravidla dobře neodpovídají. Přitom je mimořádně důležité si těchto příznaků všímat a snažit se o jejich terapeutické ovlivnění, neboť v pokročilých stadiích nemoci mohou právě tyto příznaky pacientovi zhoršovat kvalitu života nebo jej i invalidizovat. Tento článek...

Melatonin známe 50 let. Co o něm víme a jak jej můžeme použít?

doc. MUDr. Karel Šonka DrSc, prof. MUDr. Soňa Nevšímalová DrSc

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(2): 104-108

Melatonin je hormon tvořený v epifýze během tmavé (noční) periody. Jeho hlavním úkolem je přenos informace o rytmu světla a tmy do celého organizmu. Noční sekrece melatoninu je velmi robustní signál. Měřením hladiny melatoninu lze hodnotit, v jaké fázi 24hodinového rytmu se vyšetřovaný nalézá, a zda nemá poruchu cirkadiánního řízení. Aplikací exogenního melatoninu lze spánek navodit, resp. jeho začátek uspíšit. Je tak možné léčit některé poruchy cirkadiánního rytmu a insomnii. Další potenciální využití melatoninu je uvedeno v textu.

Z pomezí neurologie

Klinická a epidemiologická problematika západonilské horečky

prof. MUDr. Pavel Chalupa CSc, James William Smith MD

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(2): 109-111

Přehled symptomů, laboratorní diagnostiky a epidemiologické surveillance. Aktivita onemocnění byla v ČR zaznamenána roku 1997 po povodních (5 pacientů) a k jednomu importovanému případu z USA do České republiky došlo v roce 2002. Výrazná plazmocytóza a mírná pleocytóza v mozkomíšním moku u pacientů s meningitidou anebo encefalitidou by měly upozornit na možnost infekce WNV.

Sdělení z praxe

Moyamoya onemocnění

MUDr. David Goldemund

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(2): 112-115

Moyamoya nemoc je v našich podmínkách raritní příčinou ischemického iktu. Projevuje se jako progresivní nezánětlivé stenookluzivní postižení cerebrálních tepen s predilekčním postižením terminálního úseku a. carotis interna a tepen Willisova okruhu. V následujícím sdělení je prezentována kazuistika 40leté pacientky s moyamoya onemocněním, důraz je kladen na diferenciální diagnostiku.

Informace a komentáře

X. NEUROSKI HARRACHOV 2008

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(2): 117

Výroční setkání příznivců neurověd, neurologů­, neuropatologů, neuroradiologů, neurochirurgů a dal­ších specialistů proběhlo ve dnech 13.–15. března 2008 v hotelu SVORNOST v Harrachově. Vědecká konference byla věnována životnímu jubileum doc. MUDr. Gerharda Waberžinka, CSc., přednosty Neuro­logické kliniky FN Hradec Králové a tématům jeho odborné kariéry.

Neurologové se ptají

Jsou myorelaxancia užitečná v léčbě algického vertebrogenního syndromu?

prim. MUDr. Petr Mečíř

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(2): 119

Bolestivá postižení pohybového systému a tedy­ i zad jsou spojena se změnami napětí svalů – zvýšené napětí fixuje ohroženou, bolestivou oblast. Toto napětí je fyziologickou, ochrannou reakcí, která má svůj podklad v regulačních mechanizmech centrálního nervového systému. Bolest provokuje zvýšené napětí svalu a to naopak bolest. Takto zvýšené svalové napětí může být postupně fixováno a rozšiřuje se u postižení zad v často typické zřetězené spazmy...

Hlavní téma: Neurofyziologická diagnostika

Neurofyziologická diagnostika - včera, dnes a zítra

prof. MUDr. Milan Brázdil Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(2): 64

Postupné zavedení neurofyziologické diagnostiky do rutinní neurologické praxe, k němuž došlo během dvacátého století, představuje jeden ze základních milníků v historii našeho oboru. První v neurologii široce používanou neurofyziologickou metodou se díky Hansi Bergerovi stala od 20. let minulého století elektroencefalografie (EEG). Tato, alespoň zpočátku, nalezla široké uplatnění v diagnostice celé řady fokálních i difuzních cerebrálních patologií – nádorů, cévních mozkových příhod, traumatických lézí, infekčních onemocnění CNS, epilepsií atd...

Současné trendy v EMG

doc. MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(2): 65-68

V posledním desetiletí došlo k dalšímu rozvoji a širšímu praktickému využití klasických neurofyziologickým metod užívaných v EMG laboratoři k rozpracování již zaběhlých specializovaných metod a byla uvedena do praxe celá řada zcela nových neurofyziologických vyšetření. Při neurografii se klade stále větší důraz na parametry získané odpovědi (definice bloku vedení motorickými vlákny, amplituda a chronodisperze pro motorická i senzitivní vlákna). V hodnocení F-vln nabývá na významu nejen latence, ale také perzistence odpovědi. Při jehlové EMG je důležité jak kvantitativní hodnocení spontánní aktivity, charakter náboru MUP, ale také interferenční vzorec,...

Klinická elektroencefalografie v epileptologii

MUDr. Zdeněk Vojtěch

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(2): 69-74

Článek shrnuje pokroky a pravděpodobné směry dalšího vývoje ve využití EEG v epileptologii.

Peroperační neurofyziologické monitorování míchy

MUDr. Martin Němec

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(2): 75-78

Peroperační neurofyziologická monitorace snižuje morbiditu u operací páteře a míchy. Zahrnuje jednak sledování funkční integrity nervových drah, jednak identifikaci nervových struktur v operačním poli. Uplatnění nachází zejména u korekčních operací páteřních deformit, operací spinálních nádorů a vaskulárních operací na descendentní aortě. Zásadním předpokladem pro úspěšnou peroperační monitoraci je posouzení charakteru změn evokovaných potenciálů v průběhu operace.

Nové trendy v transkraniální magnetické stimulaci

doc. MUDr. Martin Bareš Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(2): 79-82

TMS je moderní, neinvazivní a bezpečná metoda sloužící k funkčnímu vyšetření centrálního a periferního nervového systému. Od svého objevu v osmdesátých letech 20. století a postupného zavedení do klinické praxe se stala běžnou vyšetřovací metodou. Stále hojněji je využívána k účelům vědeckým, ke studiu funkcí různých části mozkové kůry. Rozvoj po stránce technické postupně umožňuje stimulace nejen jednotlivými podněty; používá se rovněž párová i repetitivní TMS. Různé druhy stimulačních cívek umožňují stále fokálnější stimulaci, včetně stimulace struktur dříve obtížně dosažitelných – např. mozečku. Přehledový článek pokrývá teoretické i praktické...

Funkční zobrazování mozku pomocí magnetické rezonance v neurologii

doc. MUDr. Ing. Petr Hluštík Ph.D, MUDr. David Horák Ph.D, doc. MUDr. Roman Herzig Ph.D, prof. MUDr. Petr Kaňovský CSc

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(2): 83-86

Funkční MR zobrazení mozku v nedávných letech výrazně přispělo k porozumění významným neurologickým chorobám. Přesto se s výjimkou předoperačního mapování v neurochirurgii jen pomalu zařazuje mezi rutinní klinicky využitelné metody. Příčinou jsou mimo jiné vysoké nároky na design, provedení a interpretaci fMRI studií. V budoucnosti by mohla fMRI realizovat svůj klinický potenciál v aplikacích sahajících od presymptomatické diagnózy, přes cílení intracerebrálních intervencí a vývoj farmak až po individualizaci farmakologické a behaviorální terapie.

Pozdní hybné komplikace Parkinsonovy nemoci - wearing-off a další motorické fluktuace

doc. MUDr. Martin Bareš Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(2): 96-99

Po několika letech léčby PN se kromě klasické triády hlavních příznaků (klidový třes, hypokinéza a rigidita) začínají objevovat další příznaky, které postupně mění její původní klinický obraz. Příznaky se objevují v několika doménách, především motorické, psychické a vegetativní. Dominujícími pozdními hybnými komplikacemi PN jsou dyskineze – mimovolní pohyby a fluktuace stavu hybnosti – např. wearing-off fenomén. V léčbě pozdních hybných komplikací zůstává L-DOPA zlatým standardem, dále se užívají jiné skupiny antiparkinsonských léků (agonisté dopaminu, inhibitory katechol-O-metyltransferázy, amantadinové infuze) a léčebně-rehabilitační...


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.