Neurologie pro praxi, 2008, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

ÚVODNÍK

prof. MUDr. Ivan Rektor CSc

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(5): 275

Vážené kolegyně, kolegové, v devadesátých letech probíhala spolupráce mezi Brnem, holandským Utrechtem a nikaragujským Leonem. Stručně ji lze charakterizovat tak, že Brňáci za peníze Utrechtu měli pomáhat v Leonu. Utrechťané z toho měli nejspíše příjemné pocity, Leonští peníze, Brňáci byli jaksi navíc. Kolegové kardiologové, kteří tam byli rok přede mnou, si pochvalovali příjemnou společnost místních, auto měli k dispozici, vulkány a černý písek na plážích, jen v nemocnici je příliš rádi neviděli. Navíc tam v té době nebyla specializace neurologie. Na místě jsem si ověřil, že skutečně není zbytečná – to však není dnešní téma.

Hlavní téma

Poruchy pohybu a chování ve spánku

prof. MUDr. Karel Šonka DrSc

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(5): 282

Spánek je obdobím motorického klidu. Ustává volní pohyb a významně se redukují mimovolní pohyby kosterního svalstva s výjimkou dýchacích svalů. Člověk během spánku mění občas polohu těla a končetin a od určitého věku je schopen jednoduchých cílených pohybů jako je např. úprava přikrývky. Změna polohy nemusí být provázena probuzením nebo probouzecí reakcí, ale více pohybů zejm. cílených se vyskytuje při probuzení anebo při povrchním spánku NREM. Přitom přiměřeně časté změny polohy těla při spánku jsou pro kvalitní spánek nezbytné. Naopak větší množství pohybů během spánku naznačuje buď jeho nedostatečnou kvalitu (např. různé typy nespavosti), anebo...

Non-REM parasomnie

MUDr. Vilém Novák, MUDr. Jana Slonková

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(5): 284-286

Parasomnie jsou definovány jako abnormní projevy spojené se spánkem, určitým spánkovým stadiem nebo s vazbou na usínání anebo probouzení. Předpokládaným patofyziologickým mechanizmem parasomnií vázaných na non-REM spánek je narušení probouzecích mechanizmů – tzv. disociované probuzení. Patogenetický význam mají vlivy genetické, psychogenní (stres), iniciačním faktorem může být také syndrom spánkové apnoe. Diferenciálně-diagnostickým problémem je odlišení epilepsií s nočními záchvaty. U dětí považujeme non-REM parasomnie v mírné formě za benigní projev ontogeneze spánku. Mezi non-REM vázané parasomnie řadíme: 1. probuzení se zmateností, 2. somnambulizmus,...

Prebudenie so zmätenosťou

MUDr. Mária Tormašiová PhD, MUDr. Eva Feketeová PhD

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(5): 287-289

Prebudenia so zmätenosťou sa môžu vyskytovať ako samostatná parasomnia viazaná na NREM spánok, môžu byť súčasťou iných porúch spánku, neurologických a psychických ochorení, alebo môžu byť navodené užívaním niektorých liekov a drog. Autori opierajúc sa o Medzinárodnú klasifikáciu porúch spánku (ICSD2) uvádzajú diagnostické kritéria, klinický obraz, diferenciálnu diagnostiku a možnosti terapeutického ovplyvnenia nočnej zmätenosti.

Periodické pohyby končetinami ve spánku

MUDr. David Kemlink Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(5): 290-292

Periodické pohyby končetinami společně se syndromem neklidných nohou jsou přítomny až u 25 % všech pacientů s poruchou spánku. Ve většině případů jsou spojeny s obtížemi s usínáním nebo s častým nočním probouzením. Obecně se jedná o onemocnění, která jsou v klinické praxi často nedostatečně diagnostikována, společně se vyskytují přibližně v 80 % případů. Obě tato onemocnění mohou být jednak primární a jednak sekundární. Standardní metodou pro diagnostiku periodických pohybů končetinami ve spánku je polysomnografie, alternativně je lze hodnotit pomocí aktigrafů s vysokou snímací frekvencí. Aktuálně jsou v léčbě periodických pohybů končetinami...

Syndrom spánkové apnoe a pohybová aktivita ve spánku

MUDr. Miroslav Moráň

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(5): 294-296

V práci uvádím stručnou charakteristiku syndromu spánkové apnoe, charakteristiku dýchání u spánkové apnoe, okolím nejčastěji sledované pohyby a chování, které jsou pro pacienty se spánkovou apnoí typické a souvislost s ostatními pohybovými poruchami ve spánku, které mohou být spánkovou apnoí provokovány nebo potencovány.

Porucha chování v REM spánku

prof. MUDr. Karel Šonka DrSc

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(5): 297-299

RBD je charakterizována abnormálním chováním během REM spánku, které je spojeno s výraznou snovou produkcí a způsobuje zranění nebo přerušování spánku. Při RBD je nedostatečná svalová atonie nebo záškuby a pohyby. Sny jsou většinou nepříjemné. RBD může být idiopatická anebo sekundární. Sekundární RBD souvisí nejčastěji s medikací nebo alkoholovým abstinenčním syndromem, či s neurologickými chorobami zejména s Parkinsonovou nemocí, demencí s Lewyho tělísky a multisystémovou atrofií.

Přehledové články

Neurologické projevy u mnohočetného myelomu

prof. MUDr. Zdeněk Ambler DrSc

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(5): 300-304

Neurologická symptomatika při diagnostice myelomu bývá nejčastěji míšní nebo radikulární v důsledku komprese z vertebrálních lézí. Častější komplikace jsou až v průběhu léčby. Nežádoucí neurologické projevy po transplantaci krvetvorných buněk nejsou příliš časté, může vzniknout metabolická encefalopatie, ale i různé infekce nebo cerebrovaskulární komplikace. Polyneuropatie v přímé souvislosti s myelomem jsou vzácné a často multifaktoriální. Závažné jsou toxické polyneuropatie po thalidomidu a bortezomibu. Jsou převážně senzitivní, s častými neuropatickými bolestmi. Základem je časná detekce a podle kvantifikace případné snížení dávek event. i přerušení...

Neuropsychologické a kognitivní vlivy hluboké mozkové stimulace subtalamického jádra u pacientů s Parkinsonovou nemocí

MUDr. Marek Baláž, prof. MUDr. Ivan Rektor CSc

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(5): 305-307

Hluboká mozková stimulace subtalamického jádra je chirurgickou metodou léčby pozdních hybných komplikací Parkinsonovy nemoci. V posledních letech se zaměřuje pozornost na možné kognitivní a neuropsychiatrické efekty. V naší práci přinášíme přehled prací zaměřených na nemotorické efekty DBS STN. DBS STN je, při správné indikaci pacientů, bezpečnou a účinnou terapií pozdních hybných komplikací PN.

Komentáře

Poznámky ke článku „Léčba dle McKenzieho v terapii vertebrogenních poruch“ autorky MUDr. Marie Tinkové

MUDr. Alois Krobot Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(5): 320-321

Autorka ve sdělení „Léčba dle McKenzieho v terapii vertebrogenních poruch“ prezentuje celosvětově známý model fyzioterapie nemocných s bolestmi zad, resp. nemocných s funkčními bolestivými syndromy bederní páteře (dále také LBP). Jako čtenář a současně rehabilitační lékař, dlouhodobě se zabývající také fyzioterapií nemocných s LBP, chci reagovat na obsah i použitou formu sdělení.

Z pomezí neurologie

Léčba dle McKenzieho v terapii vertebrogenních poruch - úvod

MUDr. Marie Tinková

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(5): 316-319

MDT – mechanická diagnostika a terapie – je metodický postup užívaný v terapii algických vertebrogenních poruch vypracovaný Robinem McKenziem. Základem je klasifikace bolestivých stavů do 4 skupin (derangement, dysfunkce, posturální syndrom, jiné), ze kterých vychází terapie. Robin McKenzie vyšel ze svých zkušeností s vyšetřováním bederní páteře, tentýž klasifikační systém aplikoval na krční a hrudní páteř a nakonec i na vyšetření periferních kloubů. Toto sdělení je úvodem do problematiky bolestí vycházejících z bederní páteře, jednotlivé syndromy budou podrobněji vysvětleny v následujících číslech.

Sdělení z praxe

Juxtafacetární cysty bederní páteře

MUDr. Tomáš Zeman, prof. MUDr. Zdeněk Novák CSc, MUDr. Jan Chrastina Ph.D, doc. MUDr. Pavel Cejpek CSc, MUDr. Eva Zichová Ph.D, MUDr. Jan Hemza, MUDr. Jaroslav Strnadel

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(5): 308-310

Juxtafacetární cysty bederní páteře jako příčina radikulární symptomatologie bývají diagnostikovány poměrně vzácně. Autoři retrospektivně vyhodnotili soubor 19 pacientů operovaných pro nález 20 symptomatických juxtafacetárních cyst od roku 2000 do současnosti. Nejčastějším příznakem byla radikulární bolest (15 nemocných), izolovaná nebo v kombinaci s lumbalgiemi, u 4 nemocných dominoval obraz spinální stenózy. Principem operační léčby byla dekomprese nervových struktur. U indikovaných nemocných byla provedena stabilizace segmentu. Všichni pacienti udávali v pooperačním průběhu zmírnění radikulárních bolesti. Úplné odeznění radikulárních algií bylo...

NEURENTERICKÁ CYSTA JAKO RARITNÍ PŘÍČINA NEURALGIFORMNÍ PROSOPALGIE

MUDr. Kristýna Zemánková, MUDr. Andrea Ruščanská, MUDr. Josef Machač, MUDr. Bohdan Křupka Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(5): 311-312

Autoři předkládají kazuistiku pacientky se vzácnou příčinou bolesti v oblasti obličeje. Až pomocí opakovaných vyšetření magnetickou rezonancí a neurochirurgického zákroku s odběrem tkáně na histologický rozbor jsme diagnostikovali intrakraniální neurenterickou cystu lokalizovanou v oblasti levé orbity jako raritní příčinu sekundárních prosopalgií. Článek shrnuje nejčastější příčiny prosopalgií.

Traumata periferních nervů ve světle jednoduché krásy licitovaného mariáše

prof. MUDr. Lubor Stejskal DrSc

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(5): 313-315

Diagnostika a léčba poranění centrálního nervového systému obsahuje mnoho nejistot (vlivem edému, jehož vývoj a rozsah nikdy nelze předem dost přesně odhadnout), podobně jako v hazardním pokeru. V mariáši jsou všechny karty ve hře, to znamená, že to není hra hazardní. Koreferát vyjadřuje, že poranění periferních nervů, podobně jako licitovaný mariáš, má svoje pevná jednoduchá pravidla. Je velkou výhodou, když je lékař zná. Samozřejmě pro názornost byla zmíněna jen některá pravidla.

Referáty z literatury

Publikujeme v zahraničním tisku

MUDr. Marta Bočková

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(5): 322

Cíl: Účelem této práce bylo zkoumat neurokognitivní síť frontálního a laterálního temporálního kortexu aktivovanou prováděním komplexních kognitivních vizuomotorických úloh zahrnujících psaní písmen.

Informace a komentáře

1st EPODES Course on epilepsy surgery, Brno

MUDr. Patrícia Frimmelová

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(5): 322

18.– 23. marca sa v Brne konal 1st EPODES Course on Epilepsy Surgery – podujatie prvé svojho druhu a výmimočné. EPODES je program zameraný na rozvoj epileptochirurgie a tomu zodpovedalo zloženie účastníkov i obsah prednášok.


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.