Neurologie pro praxi, 2008, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Vážené kolegyně a kolegové,

prof. MUDr. Ivan Rektor CSc

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(6): 327

Vážené kolegyně a kolegové, poslední den sjezdu se na vypůjčeném kole proháním Berlínem. Bicykl je ideální pro poznávání měst. Umožňuje zmapovat zajímavé ulice, celé čtvrti, rychle a přitom ne tak rychle, aby nám unikly detaily, atmosféra, život… Na kole jsem křižoval městy jako Paříž, Chicago, Kodaň, Boston, Helsinki, San Francisco, Vídeň, také Prahou. Některé radnice, a ve světě jich není málo, pochopily, že je lepší mít v ulicích více cyklistů a méně aut a zřídily funkční sítě cyklostezek. Jako v Berlíně nebo Vídni, na rozdíl od Brna nebo Prahy. V Brně jezdím na kole denně, do práce a z práce. Nedávno jsem se vracel večer ze společenské...

Hlavní téma

Epileptické a neepileptické záchvaty v dospívání

EPILEPTIC AND NON-EPILEPTIC SEIZURES IN TEENAGE

doc. MUDr. Vladimír Komárek CSc

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(6): 334-338

Epileptické i neepileptické záchvaty jsou v dospívání častým problémemem. K aktivaci pravých epileptických záchvatů v dospívání přispívají jak vnitřní intrinsické faktory, jako je např. nepoměr estrogenů ku gestagenům, tak faktory zevní, mezi které lze mimo jiné řadit např. excesy v životosprávě, a to především nedostatek spánku a první zkušenosti s alkoholem. Psychosociální i neurovegetativní, respektive neurocirkulační instabilita se může podílet na vysokém výskytu neepileptických disociativních či migrenózních záchvatů.

Kardiovaskulární příčiny poruch vědomí (synkopy) v adolescenci

CARDIOVASKULAR CAUSES OF DISTURBANCES CONSCIOUSNESS (SYNCOPE) IN ADOLESCENCE

doc. MUDr. Robert Kuba Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(6): 339-343

Synkopy představují v adolescenci a mladším dospělém věku jednu z nejčastějších příčin recidivujících poruch vědomí. Jsou velmi často chybně diagnostikovány a léčeny jako epilepsie. Souhrnný článek se zaměřuje na dělení jednotlivých typů synkop, jejich diferenciální diagnostiku a základní principy terapie. Poukazuji na některé klíčové momenty v diferenciální diagnostice synkopy a epilepsie.

Problémové chování u adolescentů - poruchy chování, hyperkinetické poruchy a poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek

BEHAVIOUR PROBLEMS IN ADOLESCENTS - CONDUCT DISORDERS,

MUDr. Markéta Žáčková

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(6): 345-349

Článek se zabývá problémovým chováním u dospívajících, konkrétně vybranými třemi poruchami – poruchami chování, hyperkinetickými poruchami a poruchami vyvolanými užíváním psychoaktivních látek. Jsou zmíněna diagnostická kritéria jednotlivých poruch, jejich vzájemné odlišení i společné znaky, jejich projevy v adolescenci a základní algoritmy jejich léčby.

Přehledové články

Stereotaktická neurostimulace v terapii farmakorezistentní epilepsie - historie a současnost

STEREOTACTIC NEUROSTIMULATION IN TREATING PHARMACORESISTANT EPILEPSY - PAST AND PRESENT

MUDr. Jan Chrastina Ph.D, prof. MUDr. Zdeněk Novák CSc, Ing. Ivo Říha, prof. MUDr. Milan Brázdil Ph.D, doc. MUDr. Robert Kuba Ph.D, prof. MUDr. Ivan Rektor CSc

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(6): 351-355

Stimulační technika v neurochirurgii vychází z možností stereotaktické techniky, technických parametrů implantabilních systémů, zobrazovacích technik a dobových patofyziologických a klinických poznatků o úloze potenciálních cílů elektrické stimulace. Jedná se o nejen o stimulaci subkortikálních struktur, ale i struktur mozečku a cerebrálního kortexu. Výhodou stimulační léčby je reverzibilní charakter elektrické stimulace, limitaci představují ekonomické faktory a mechanické komplikace implantovaných systémů. Perspektivu představuje vývoj responzibilních systémů, reagujících na zaznamenané epileptické výboje.

LÉČBA MENSTRUAČNÍ A PERIMENSTRUAČNÍ MIGRÉNY

TREATMENT OF MENSTRUAL AND PERIMENSTRUAL MIGRAINE

MUDr. Jiří Mastík

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(6): 356-360

Menstruační migréna je podtyp migrény bez aury. Rozeznáváme PMM s výskytem v období menstruace a MRM s výskytem záchvatů i mimo toto období. V patofyziologii se předpokládá hlavní role poklesu hladiny estrogenů ke konci luteální fáze cyklu a zvýšení prostaglandinu během prvních 48 hodin menstruace. Akutní léčba a profylaxe MRM se neliší od obvyklé léčby. V profylaktické léčbě PMM se užívá intermitentní profylaxe nesteroidními antiflogistiky nebo triptany, hormonální profylaxe používá buď stabilně vysokých nebo nízkých hladin estrogenů.

INTRAVENÓZNY IMUNOGLOBULÍN V LIEČBE NEUROLOGICKÝCH OCHORENÍ: SÚČASNÉ POZNATKY A odporúčania PRE PRAX

INTRAVENOUS IMMUNOGLOBULIN THERAPY FOR NEUROLOGIC DISORDERS: AN UPDATE AND PRACTICAL ISSUES

doc. MUDr. Peter Špalek CSc

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(6): 362-366

V posledných rokoch sa dosiahli významné pokroky v liečbe autoimunitných neurologických ochorení. Súčasťou tohto trendu je používanie vysokých dávok polyklonálneho intravenózneho IVIg. Na základe výsledkov randomizovaných, placebom kontrolovaných, dvojito zaslepených klinických štúdií, IVIg sa stav liečbou prvej línie pre Guillain-Barrého syndróm, multifokálnu motorickú neuropatiu a pre časť pacientov s chronickou inflamatórnou demyelinizačnou polyneuropatiou. Ďalej, IVIg má dôležitú úlohu v liečbe myastenických kríz a akútnych exacerbácií myasténie, významnú úlohu má aj v liečbe vybraných pacientov s refraktérnymi formami polymyozitídy, dermatomyozitídy,...

Komentáře

Násilné chování při parasomniích s poruchou probouzení z NREM spánku

MUDr. Tomáš Procházka

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(6): 378

Je potřeba zdůraznit, že parasomnie s poruchou probouzení z NREM spánku jsou nejčastější příčinou poranění během spánku. Většinou se jedná o nehody – důsledky nárazů do předmětů a pádů ze schodů při náměsíčné chůzi, pořezání či popálení se při příjmu potravy vázané na spánek. Nebo může dojít k poranění či smrti při pokusu o útěk v rámci reakce na noční děs. Tím snad lze vysvětlit i některé noční zdánlivé sebevraždy (např. skoky z okna). Motorická manifestace NREM parasomnie ale může zahrnovat i násilné, zuřivé chování, které bývá zaměřeno jak proti předmětům (zničená místnost, spánková laboratoř), tak proti živým bytostem a pak má – mediálně...

POMPEHO CHOROBA - LIEČITEĽNÁ MYOPATIA

doc. MUDr. Peter Špalek CSc

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(6): 379

Definícia a charakteristika ochorenia Pompeho choroba alebo glykogenóza typ 2 je dedičné metabolické ochorenie s autozómovo recesívnym typom dedičnosti. Príčinou ochorenia je generalizovaný deficit lyzozomálneho enzýmu kyslej maltázy alebo alfa-glukozidázy. Štrukturálny gén pre alfa-glukozidázu bol lokalizovaný na chromozóme 17q23. Chýbanie enzýmu vedie k hromadeniu glykogénu v lyzozómoch všetkých tkanív, ale najmä v priečne pruhovanom svalstve a v myokarde. Hoci porucha je spôsobená jediným ubikvitárnym enzýmom, prejavuje sa veľmi variabilným priebehom – od ťažkého rýchlo progredujúceho postihnutia novorodencov, dojčiat až po postupné postihnutie...

Z pomezí neurologie

Jak nejlépe hodnotit sémantickou slovní produkci v klinické praxi?

WHAT IS THE BEST EVALUATION OF SEMANTIC VERBAL FLUENCY IN CLINICAL PRACTICE?

MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D, Hana Štěpánková

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(6): 367-370

Východisko: test sémantické slovní produkce (kategorie zvířata) je jedním z neuropsychologických testů. Cílem naší studie bylo potvrdit hypotézu, že krátká verze testu (vyjmenujte co nejrychleji 12 zvířat) koreluje s minutovým testem. Metodika: vyšetřili jsme 32 dobrovolníků (průměrný věk 67 ± 8,5 let, průměrná délka vzdělání 16 ± 2,2 let, MMSE 29,5 ± 0,72) testem sémantické slovní produkce. Test byl nahrán, a poté jsme analyzovali 15 s intervaly a dobu nutnou na vyjmenování 12 zvířat. Výsledky: pokusné osoby vyjmenovaly během jedné minuty 25,75 ± 6,59 zvířat. Výkon významně...

Sdělení z praxe

NEUROTOXOKARÓZA U DIEŤAŤA

NEUROTOXOCARIASIS IN A CHILD

MUDr. Jana Kinčeková PhD, prof. MUDr. Peter Bánovčin CSc, MUDr. Marián Fedor CSc, MUDr. Hubert Poláček CSc, Mgr. Jana Pavlinová, MUDr. Katarína Šimeková PhD

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(6): 371-373

Autori v článku prezentujú prípad 4-ročného dieťaťa s nervovou formou toxokarózy, pričom larvy a početné zápalové infiltráty sa lokalizovali v rôznych častiach mozgu. Pozornosť venujú diagnostike a vážnym klinickým príznakom pri vysokej dávke embryonovaných vajíčok Toxocara, následkom čoho došlo k intrakraniálnej primoinfekcii s centrálnou quadruparézou a parainfekčnou myokarditídou.

Bilaterálny paramediálny talamický infarkt ako zriedkavá príčina poruchy vedomia

BILATERAL PARAMEDIAN THALAMIC INFARCTION AS A RARE CAUSE OF CONSCIOUSNESS DISTURBANCE

MUDr. Andrea Hergottová, MUDr. František Cibulčík PhD, PhDr. Karina Pribišová, MUDr. Miroslav Satko, MUDr. Denis Richter, MUDr. František Jurčaga

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(6): 374-376

Paramediálne talamické infarkty (zvlášť pri pomerne častom obojstrannom výskyte) predstavujú veľmi zaujímavú klinickú jednotku. Bilaterálny paramediálny talamický infarkt bol prvýkrát popísaný Schusterom pred viac ako 70-timi rokmi s prejavmi klasického trias porúch vigility, vertikálneho pohľadu a amnestického syndrómu. Napriek dlhému času a množstvu následných publikácií je medzi klinikmi málo známy a spôsobuje diferenciálno-diagnostické problémy u akútne vzniknutých porúch vedomia. V práci popisujeme kazuistiku pacienta s bilaterálnym paramediálnym talamickým infarktom a diskutujeme mechanizmus vzniku klinickej symptomatológie.

Referáty z literatury

Publikujeme v zahraničí

prof. MUDr. Josef Bednařík CSc

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(6): 377

Úvod Kritický stupeň míšní cervikální komprese k vyvolání klinických příznaků není dosud znám. Cílem této studie je zjistit práh kritické komprese a její vztah k hyperintenzitám na MR krční míchy.

Abstrakta

36. Šerclovy dny

MUDr. Radomír Taláb CSc

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(6): 382-386

Vážené kolegyně a kolegové, Neurologická klinika FN Hradec Králové prošla v roce 2008 významnými událostmi. Nejprve to byla oslava významného životního jubilea přednosty kliniky, doc. MUDr. Gerharda Waberžinka, CSc., v rámci X. NEURO-SKI Harrachov 2008 a hned následně 2. května 2008 se s ním definitivně rozloučila po jeho náhlém úmrtí. Přesto se hlásí k dlouhodobým odborným tradicím, ke kterým nepochybně v pořadí 36. Šerclovy dny náleží. V tomto roce byly hlavním tématem vedle tradičních varií polyneuropatie. Předkládáme abstrakta sdělení, za jejichž obsahovou stránku odpovídají autoři. Mediálním partnerem Šerclových dnů v Harrachově byl tradičně...

Hlavní téma: Adolescentní neurologie

Adolescentní neurologie - Úvod do problematiky

doc. MUDr. Vladimír Komárek CSc

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(6): 333

Adolescence je z neurologického hlediska obdobím, ve kterém se jednak objevují věkově vázané epileptické syndromy (např. juvenilní myoklonická epilepsie) a jednak se častěji vyskytují některé typy neepileptických záchvatů (např. disociativní záchvaty, migrenózní ataky a ortostatické synkopy). Specifickým problémem je výskyt tzv. incidentalomů a tzv. benigní intrakraniální hypertenze u predisponovaných jedinců. Rovněž poruchy chování v dospívání mají svébytný charakter a jejich znalost může pomoci při neurologické diferenciální diag­nostice.

Neurologové se ptají

Dotaz:Aké sú indikačné kritériá operačného riešenia spontánnej intrakraniálnej hemorágie?

MUDr. Jan Klener

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(6): 380

Indikace neurochirurgické léčby spontánních intracerebrálních hematomů (ICH) je velmi individuální a do jisté míry kontroverzní, proto nelze podat stručnou a současně zcela přesnou a vyčerpávající odpověď.

Informace

X. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALOGY O BOLESTI, Brno, 2.- 4. 10. 2008

prim. MUDr. Jiří Kozák Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2008; 9(6): 381

2.– 4. října 2008 se konaly v Brně již 10. čes­- ko-slovenské dialogy o bolesti s mezinárodní účastí. Na kongres bylo přihlášeno 350 účastníků a bylo přítomno 21 vystavovatelů. Kongres měl velmi nabitý program s minimem přestávek, aby bylo možno zvládnout 41 lékařských přednášek v limitovaném  časovém termínu kongresu. Součástí odborného programu byla 3 satelitní firemní sympozia, která se zabývala opioidy. Tradičně bylo přihlášeno i 12 sesterských přednášek na sobotní dopolední blok. Tato událost se tradičně pořádá ve spolupráci Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP se Slovenskou algeziologickou odbornou společností (Slovenská...


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.