Neurologie pro praxi, 2009, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor CSc

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(2): 67

Hlavní téma

O neuropsychiatrii…

prof. MUDr. Peter Kukumberg Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(2): 72-74

Depresívne poruchy pri vybraných neurologických afekciách

Depressive disorders in selected neurological affections

MUDr. Radovan Hrubý

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(2): 75-79

Depresia patrí k najčastejším psychiatrickým poruchám. Jej priebeh je často komplikovaný relapsami, recidívami, chronifikáciou a subsyndromálnou manifestáciou. Depresívna porucha sa vyskytuje nezávisle na iných somatických či psychiatrických poruchách. Okrem tejto formy rozoznávame aj tzv. organickú, resp. symptomatickú depresiu, ktorá sprevádza rôzne somatické ochorenia a je vôbec najčastejšou neuropsychiatrickou komplikáciou. Často sa manifestuje pri cievnych mozgových príhodách, Alzheimerovej demencii a iných demenciách, Parkinsonovej chorobe, epilepsii, roztrúsenej skleróze a ďalších neurologických ochoreniach. Je príznačné, že klasické symptómy depresívnej...

Neuropsychobiológia suicídia

Neuropsychobiology of suicide

prof. MUDr. Peter Kukumberg Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(2): 80-82

Suicídium je fatálnym aktom ultraextrémneho úsudku, rozhodnutia a konania. Javí sa ako deštrukčný antipól pudu sebazáchovy alebo desivá sebapoprava jedinca v roli sudcu, obhajcu a kata. Kauzálne a empiricky býva najčastejšie u depresívnej poruchy, schizofrénie, dekompenzovaných abúzov, stavov po miešnej traume, sclerosis multiplex, Parkinsonovej a Huntingtonovej chorobe, epilepsii. Nevyskytuje sa v animálnej ríši. Niet systémovej prevencie. Početné, ale nekonkluzívne nálezy (zväčša post mortem) usvedčujú zo spoluúčasti na suicidiálnom chovaní a konaní neurotrasmitery (serotonín, dopamin, GABA a i.), resp. ďalšie substancie v krvi, likvore, tkanive...

Neuroplasticita

Neuroplasticity

doc. MUDr. Alojz Rakús

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(2): 83-85

Neuroplasticita je fundamentálny a kriticky dôležitý mechanizmus neuronálneho fungovania, pomocou ktorého mozog prijíma a spracováva informácie, pričom sa sám prispôsobuje a mení, a to v interakcii svojich geneticky daných možností a environmentálnych stimulov. V práci sa prehľadne poukazuje na elementárne mechanizmy neuronálnej plasticity najmä na molekulárnej úrovni a na to, ako sa môžu transformovať do zložitejších mozgových aktivít.

Přehledové články

Bolesti zad jako psychologický problém

Back pain as a psychological problem

prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka CSc

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(2): 86-90

Autor se zabývá problematikou nespecifických chronických bolestí zad, které jsou často cruxem praktických i dalších lékařů zabývajících se vertebrologií. Takoví nemocní neustále vyhledávají a využívají zdravotnické služby a většina zdravotníků řeší jejich problém podle biologického modelu vzniku bolestí, tzn. že se snaží identifikovat pomocí zobrazovacích a dalších metod patologickou tkáň, domnělý zdroj bolesti a ten chemicky nebo operačně odstranit. Tento klasický model bolesti však není užitečný pro chronickou nespecifickou bolest zad a také je příčinou nedostatečných terapeutických výsledků. V posledních letech přibývá studií, které doporučují...

Nové perspektivy botulotoxinu

New perspectives for botulinum toxin

doc. MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(2): 91-93

Botulotoxin je v současné době významným přínosem v léčbě celé řady poruch motoriky – spasticity, dystonie, hyperkinéz, tremoru. V menším rozsahu se využívá botulotoxinu při poruchách hladkého svalstva (hyperfunkční syndromy močového měchýře, achalazie jícnu) a při hyperfunkčních autonomních syndromech (hyperhidróza, hypersalivace). Rozvoj terapeutického využití botulotoxinu povede k ovlivnění dalších motorických hyperfunkčních projevů, k indikaci u viscerálních poruch, dysfunkcí autonomního nervového systému a v indikaci bolestivých stavů. V práci jsou shrnuty dosavadní indikace, mechanizmy působení i předpokládaný další rozvoj klinického...

Moderní racionální terapie epilepsie

Modern rational treatment of epilepsy

prof. MUDr. Milan Brázdil Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(2): 94-100

Léčba epilepsie prodělala v uplynulých letech významný vývoj, který jednoznačně zlepšil prognózu pacientů s tímto onemocněním, avšak současně podstatně zvýšil náročnost vedení terapie pro ošetřujícího lékaře. Současná péče o pacienty s epilepsií vyžaduje vysoce komplexní a racionální přístup, léčbu je vždy nutno individuálně přizpůsobit potřebám konkrétního pacienta. Při volbě farmakoterapie je plně na místě preferovat maximální účinnost a maximální bezpečnost antiepileptika před stránkou ekonomickou. V případě nedostatečného efektu farmakoterapie je pak nutné včas zvážit operační léčbu epilepsie. Významnou složkou v péči o pacienty s nedostatečně kompenzovanou...

Pompeho choroba v České republice - projekt screeningového vyšetření krve u rizikových pacientů pomocí „suché krevní kapky“

Pompe‘s disease in the Czech Republic - blood-screening project in risk patients using a „dried blood spot“

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D, MUDr. Štefania Rusnáková, MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA, MUDr. Eva Slouková

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(2): 102-106

Pompeho nemoc (PN, glykogenóza II. typu, GSD II, deficit kyselé maltázy) je progresivní genetické onemocnění způsobené deficitem lysozomálního enzymu se střádáním glykogenu zejména v kosterní a srdeční svalovině. Jeho incidence je 1:40 000 porodů a vyskytuje se v dětství i dospělosti. Prognóza onemocnění je nepříznivá, u infantilní formy katastrofická, ale díky enzymové substituční terapii (ERT – enzyme replacement therapy) lze její průběh zmírnit a tím zlepšit kvalitu života pacientům i jejich rodinám. V České republice byl v minulém roce zahájen projekt vyšetření rizikové skupiny pacientů na PN screeningovým vyšetřením krve pomocí „suché...

Patologické hráčství u pacientů s Parkinsonovou nemocí

Pathological gambling in patients with Parkinson‘s disease

MUDr. Tomáš Gescheidt, doc. MUDr. Martin Bareš Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(2): 107-110

V klinickém obrazu Parkinsonovy nemoci (PN) dominují motorické příznaky. V posledních letech je však nemalá pozornost věnována příznakům nemotorickým – senzitivním, vegetativním či psychickým. Od roku 2000 se objevují jednotlivé kazuistiky popisující případy pacientů s PN, u nichž se nově objevilo patologické hráčství (PH), které ustoupilo po snížení dávky dopaminergní medikace. Dostupná retrospektivní či průřezová epidemiologická šetření poukazují na vyšší prevalenci PH (ale i dalších poruch chování – patologického nakupování, přejídání se, hypersexuality či patologického zabývání se mechanickými činnostmi) u pacientů s PN oproti běžné...

Lezionální stereotaktické operace v terapii farmakorezistentní epilepsie

Stereotactic lesional surgery in treating pharmacoresistant epilepsy

MUDr. Jan Chrastina Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(2): 112-116

I přes pokroky v zobrazovací technice a elektrofyziologické diagnostice u nemocných s farmakorezistentní epilepsií zůstává významné procento nemocných, u nichž není resekční výkon možný nebo je zatížen závažnými nežádoucími účinky. Pro tyto nemocné je potenciální volbou stereotaktická operační intervence. Náplní sdělení je historický přehled a současný stav lezionálních stereotaktických intervencí v terapii farmakorezistentní epilepsie, jejich možnosti a výsledky. Stereotaktická operační technika se stala základem dalších technik významných pro epileptochirurgii – radiochirurgie a neuronavigace.

PedMIDAS - dotazník k hodnocení dětské migrény

The PedMIDAS - questionnaire for the assessment of pediatric migraine

MUDr. Miroslava Muchová

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(2): 117-119

PedMIDAS (the Pediatric Migraine Disability Assessment) je dotazník pro určení míry disability specificky navržený pro použití u dětí školního věku a adolescentů trpících migrénou, je obdobou dotazníku MIDAS (the Migraine Disability Assessment) používaného u dospělých pacientů. Zohledňuje specifické aspekty životního stylu dětí i jejich subjektivní vnímání bolesti a jejího vlivu na každodenní život. Skládá se, na rozdíl od dotazníku pro dospělé, z šesti otázek a i jeho bodové hodnocení je odlišné. PedMIDAS poskytuje možnost k jednoduchému a validnímu zhodnocení vlivu migrény na kvalitu života dětských pacientů a dále možnost správného zvolení léčebné strategie,...

Sdělení z praxe

Recidivující tranzitorní ischemická ataka jako manifestace infarktu myokardu

Recurrent transient ischaemic attack as a manifestation of myocardial infarction

MUDr. Jana Veselková

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(2): 120-122

49letá diabetička, hypertonička byla přijata na neurologické oddělení pro recidivující lehkou centrální monoparézu pravé horní končetiny. Zobrazovací vyšetření mozku neprokázala patologii. Na elektrokardiografii (EKG) byla popsána jizva spodní stěny. Echokardiografickým vyšetřením byl zobrazen trombus v levé komoře srdeční, koronarograficky pak těžké difuzní postižení. Byl indikován kardiochirurgický výkon: aortokoronární by-pass a trombektomie. V diskuzi jsou popsána jak kardiální onemocnění vedoucí k tvorbě embolů, tak i vyšetřovací metody mající největší benefit při jejich detekci.

Referáty z literatury

Publikujeme v zahraničí

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(2): 126

Informace

Spinální muskulární atrofie - aktivity, cíle a perspektivy Projektu Podpora rodin s onemocněním SMA Kolpingovy rodiny Smečno, o. s.

Mgr. Helena Kočová

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(2): 123-124


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.