Neurologie pro praxi, 2010, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Neurol. pro Praxi, 2010; 11(5): 287

Hlavní téma

Neurologická onemocnění v těhotenství a v období kojení

doc.MUDr.Otakar Keller, CSc. - editor hlavního tématu

Neurol. pro Praxi, 2010; 11(5): 291

Epilepsie, těhotenství a kojení

Epilepsy, pregnancy and breastfeeding

MUDr.Jana Zárubová

Neurol. pro Praxi, 2010; 11(5): 292-296

Otázka, zda může žena s epilepsií otěhotnět a porodit zdravé dítě, je stále pro ženy ve fertilním věku s tímto chronickým neurologickým onemocněním jedna z nejdůležitějších. Většina žen s epilepsií může prožít nekomplikované těhotenství a porodit zdravé dítě (Tomson a Battino 2009). Existují rizika spojená s vlastním onemocněním a/nebo s léčbou antiepileptiky (AE). Tato rizika mohou být minimalizována vhodným individuálním přístupem a poradenstvím. Pro ženu s epilepsií a vyvíjející se plod je v průběhu těhotenství důležitá kontrola zejména generalizovaných konvulzivních záchvatů, monitorování hladin AE a individuální úprava dávek podávaných...

Těhotenství a roztroušená skleróza

Pregnancy and multiple sclerosis

MUDr.Eva Meluzínová

Neurol. pro Praxi, 2010; 11(5): 297-299

Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění, které je častější u žen a začíná většinou v reprodukčním věku. Tím se dostává do popředí otázka těhotenství v průběhu této choroby. Ještě ve druhé polovině 20. století bylo ženám s roztroušenou sklerózou těhotenství zakazováno z důvodu častých atak po porodu a obav z následné invalidizace matky. Díky plánovanému těhotenství a moderním terapeutickým přístupům je ale možné chorobu stabilizovat i v období většího rizika, jakým je bezprostřední období po porodu a následujících šest měsíců. Za těchto okolností může v současnosti otěhotnět většina žen s tímto onemocněním, optimálně však v...

Léčba migrény během gravidity a kojení

Treatment of migraine during pregnancy and breastfeeding

MUDr.Jolana Marková, PharmDr.Alena Linhartová

Neurol. pro Praxi, 2010; 11(5): 300-303

Primární bolesti hlavy, zvláště migréna a tenzní bolesti hlavy jsou u žen v produktivním věku velmi časté. Článek se zabývá specifickou situací žen v období gravidity a laktace, kdy je vznik a rozvoj různých typů bolestí hlavy ovlivněn hormonální situací organizmu. Většina studií i klinická praxe potvrzují, že asi u 70 % migreniček v graviditě se migréna zlepší, zvláště během druhého a třetího trimestru. Toto konstatování se týká migrény bez aury. Ženy s migrénou s aurou mají častěji záchvaty i v graviditě. Pokud se první záchvat migrény objeví až během gravidity, jedná se většinou o migrénu s aurou. V tomto případě je nutné vyloučit některou...

Některá další neurologická onemocnění a jejich léčba v graviditě a laktaci

Some other neurological diseases and their treatment in pregnancy and lactation

doc.MUDr.Otakar Keller, CSc., PharmDr.Alena Linhartová

Neurol. pro Praxi, 2010; 11(5): 304-306

Nejčastější neurologická onemocnění, se kterými se lze setkat v těhotenství (roztroušená skleróza, epilepsie a migréna), jsou popsána v samostatných kapitolách. K nim lze četností přiřadit ještě vertebrální algické syndromy a podobné algické stavy. S dalšími se setkáváme jen zřídka.

Přehledové články

Současné možnosti léčby roztroušené sklerózy

Current options in the treatment of multiple sclerosis

MUDr.Eva Meluzínová

Neurol. pro Praxi, 2010; 11(5): 307-311

Ve světle nových poznatků o patogeneze roztroušené sklerózy se v posledních 15 letech výrazně změnil přístup k terapii. Dlouhodobá imunomodulační léčba je zahajována co nejdříve – k největší axonální ztrátě dochází v prvých pěti letech onemocnění a jen včasná terapie tak může zabránit postupující invalidizaci pacienta. Od roku 2009 jsou i v ČR k dispozici preparáty z řady interferonů-beta, které je možno u pacientů ve vysokém riziku rozvoje nemoci podat již po prvním klinickém příznaku. Při přetrvávající aktivitě choroby je léčba eskalována buď převedením na monoklonální protilátku natalizumab, nebo podáním pulzní kombinované imunosuprese...

Diagnostické a indikační chyby při léčbě epilepsie

Diagnostic and indication errors in epilepsy treatment

MUDr.Miroslav Kalina

Neurol. pro Praxi, 2010; 11(5): 312-316

Text analyzuje chyby diagnostické a indikační. Zabývá se diferenciální diagnostikou epileptických záchvatů proti organickým neepileptickým záchvatům, kam řadíme synkopy, myoklonus, extrapyramidové poruchy, tranzitorní globální amnézii, metabolický a endokrinní rozvrat a některé parasomnie. Synkopy mají často krátkodobé motorické projevy – myoklonické záškuby, tonickou extenzi nebo flexi končetin, projevy orofaciální, otevřené oči. Kortikální provokovaný myoklonus je častý u encefalopatií. Z extrapyramidových poruch jsou problémem kinezigenní paroxyzmální dyskinézy. Obraz tranzitorní globální amnézie může být způsoben nekonvulzivním statem....

Jak rozpoznat a léčit bolest hlavy na podkladě nadužívání medikace

How recognize and treat medication overuse headache

MUDr.David Doležil, Ph.D.

Neurol. pro Praxi, 2010; 11(5): 317-319

V roce 1988 byl zaveden termín léky indukovaná bolest hlavy, ale v roce 2004 byl nahrazen novým pojmem, bolest hlavy na podkladě nadužívání medikace. Bolest hlavy na podkladě nadužívání medikace je biobehaviorální onemocnění a může vznikat u pacientů s chronickou bolestí hlavy nebo k bolestem hlavy náchylných pacientů, u kterých nadužívání analgetické medikace může indukovat cefaleu. Přesná prevalence není známá, předpokládá se, že bolestmi hlavy na podkladě nadužívání medikace trpí 4–10 % pacientů léčících se pro primární bolesti hlavy. Okolo 1–2 % veškeré populace trpí chronickou denní bolestí hlavy z nadužívání analgetik. Vysazení...

Antifosfolipidový syndrom: jedna z příčin ischemických mozkových příhod v mladším věku

Antiphospholipid syndrome: one of the causes of ischaemic stroke in young age

MUDr.Andrea Bártková

Neurol. pro Praxi, 2010; 11(5): 320-326

Antifosfolipidový syndrom (APS) patří spíše ke vzácnějším onemocněním s velkou variabilitou klinických příznaků a řadou diferenciálně diagnostických úskalí. APS je definován komplexem klinických a laboratorních příznaků. Klinickým kritériem je cévní trombóza a/nebo komplikace gravidity a laboratorním průkazem je přítomnost antifosfolipidových protilátek (APA). K nejčastějším projevům APS patří po žilní trombóze ischemické cévní mozkové příhody. Správné rozpoznání toho, že neurovaskulární příznaky jsou způsobeny APS, je zasadní pro management onemocnění a jeho léčbu. Některé neurovaskulární klinické projevy asociované s APS jsou prezentovány...

Pyridoxin-dependentní epilepsie - nové trendy v diagnostice a terapii

Pyridoxine-dependent epilepsy - new trends in diagnosis and treatment

MUDr.Štefania Rusnáková, RNDr.Lenka Fajkusová, CSc., Mgr.Eva Jansová, Ph.D., Mgr.Pavla Šultesová, MUDr.Lia Elstnerová, doc.MUDr.Dalibor Valík, Ph.D., doc.MUDr.Hana Ošlejšková, Ph.D.

Neurol. pro Praxi, 2010; 11(5): 327-330

Pyridoxin-dependentní epilepsie je autozomálně recesivně dědičné onemocnění, které se prenatálně, neonatálně a v časném dětství do 3 let projevuje farmakorezistentními epileptickými záchvaty. Jde o dědičné poruchy metabolizmu pyridoxinu asociované s mutacemi v genech ALDH7A1 nebo ALDH4A1. Podobným onemocněním je pyridoxal-fosfát dependentní epilepsie (neonatální epileptická encefalopatie) podmíněná mutacemi v PNPO genu. Pyridoxin-dependentní epilepsie jsou úspěšně léčitelné vysokými dávkami pyridoxinu. Pyridoxal-fosfát dependentní epilepsie jsou na terapii pyridoxinem refrakterní, ale reagují na léčbu pyridoxal-fosfátem. Diagnostika obou...

Glykogenóza II. typu (GSD II, m. Pompe) Současné možnosti diagnostiky a terapie Klinická kazuistika

Glycogen storage disease type II (GSD II, Pompe disease). Current diagnostic and therapeutic options.

MUDr.Věra Malinová

Neurol. pro Praxi, 2010; 11(5): 331-335

Stacionář pro léčbu poruch intermediálního metabolizmu, Praha Glykogenóza II. typu (GSD II, m. Pompe) je autozomálně recesivně dědičné onemocnění vyskytující se ve všech etnických skupinách s incidencí cca 1 : 60 000. Je způsobeno deficitem lysozomálního hydrolytického enzymu kyselé maltázy (alfa-glukosidázy) ve všech tkáních. Strukturální gen pro alfa-glukosidázu byl lokalizován na 17q23 (GAA označení v mapě lidského genomu). Podle klinických projevů a věku při rozvoji prvních příznaků rozlišujeme dva hlavní typy onemocnění. Při infantilní formě GSD II jsou děti v prvních měsících života výrazně hypotonické („floppy baby“), postiženy...

Komentáře

Komentář k článku „Nitrolební žilní trombóza maskovaná migrénou“

MUDr. Petr Aulický

Neurol. pro Praxi, 2010; 11(5):

Změny v postgraduálním vzdělávání v neurologii

doc.MUDr.Otakar Keller, CSc.

Neurol. pro Praxi, 2010; 11(5): 355-356

Z pomezí neurologie

Psychologicko-sociálne atribúty sclerosis multiplex

Psychosocial attributes of multiple sclerosis

PhDr.Iveta Ondriová, PhD., PhDr.Dagmar Magurová, PhD.

Neurol. pro Praxi, 2010; 11(5): 336-338

Sclerosis multiplex (SM) je chronické ochorenie, ktoré je charakterizované patologickou prítomnosťou zápalových ložísk v bielej hmote v rôznych oblastiach centrálneho nervového systému (CNS), demyelinizáciou a tvorbou gliálnych jaziev (sklerózou). Kľúčovým diagnostickým a prognostickým fenoménom je diseminácia týchto ložísk v rôznych lokalizáciách CNS a v rôznom časovom období života. Priebeh choroby charakterizujú striedajúce sa ataky a remisie s postupným zhoršovaním stavu. SM je chronické nevyliečiteľné ochorenie, s ktorým je pacient nútený bojovať celý život. Do života chorého prináša mnohé zmeny vo fyzickej, psychickej a sociálnej dimenzii....

Sdělení z praxe

Nitrolební žilní trombóza maskovaná migrénou

Cerebral venous trombosis covered by migraine

MUDr.Miroslava Fauknerová, MUDr.Tomáš Peisker, MUDr.Eva Medová, MUDr.David Doležil, Ph.D.

Neurol. pro Praxi, 2010; 11(5): 339-341

U 26leté pacientky užívající hormonální antikoncepci, s anamnézou migrény a drobným kraniotraumatem v předchorobí, se rozvinul obraz typicky migrenózní bolesti hlavy, bez abnormit v objektivním neurologickém nálezu. Pro protrahovaný průběh obtíží, změny v charakteru bolesti hlavy a rizikové faktory v osobní anamnéze bylo provedeno CT a MR mozku, kde byla prokázaná trombóza sinus sigmoideus a transversus vlevo. U pacientů s primární bolestí hlavy bývá často věnovaná menší pozornost pátrání po sekundární příčině bolesti. Nezbytné je provedení morfologického vyšetření, zejména pokud odhalíme atypický průběh bolestí a rizikové faktory. Cílem kazuistiky...

Současnost a budoucnost rekanalizační léčby akutních ischemických mozkových příhod

The present and future of recanalization therapy in acute ischaemic stroke

MUDr.Radek Ampapa

Neurol. pro Praxi, 2010; 11(5): 342-346

Intravenózní trombolýza je v současnosti standardní účinnou léčbou akutní fáze ischemického iktu. Pro omezení IVT krátkým terapeutickým oknem a poměrně malou efektivitu (hodnoceno dle rekanalizace okludované tepny) jsou zkoumány nové léčebné metody. Mezi nejnadějnější patří kombinovaná trombolýza, sonotrombolýza a mechanické odstranění – např. Merci katétrem (všechny již experimentálně využívány i na pracovištích ČR), dále je snaha o prodloužení časového okna k léčbě IVT a podrobnější diagnostiku pomocí zobrazovacích metod v akutní fázi iktu (především MRI DWI, MR PWI, CT angiografie, perfuzní CT). Pro další ověření skutečného efektu...

Diagnostika lexikálneho vyhľadávania u pacientov s afáziou

Diagnostics of lexical retrieval in patients with aphasia

doc.PaedDr.Zsolt Cséfalvay, PhD., Mgr.Martin Malík, PhD.

Neurol. pro Praxi, 2010; 11(5): 347-350

V štúdii sme zisťovali vplyv kontextu na lexikálne vyhľadávanie slov u afatikov. U dvadsiatich pacientov s afáziou sme porovnali výkony v lexikálnom vyhľadávaní v mentálnom lexikóne v dvoch odlišných úlohách: pri konfrontačnom pomenovaní (pomenovanie obrázkov) a pri spontánnej rečovej produkcii. Zistili sme štatisticky významný rozdiel medzi výkonmi v lexikálnom vyhľadávaní v prospech spontánnej reči. Hodnotenie spontánnej reči ponúka ekologicky valídnejšie informácie o lexikálnom vyhľadávaní pacientov s afáziou a poukazuje aj na potrebu logopedickej terapie aj na úrovni spontánnej rečovej produkcie.

Kontroverze

Demence s Lewyho tělísky a demence u Parkinsonovy nemoci Nejedná se o stejnou diagnózu!

doc.MUDr.Irena Rektorová, Ph.D.

Neurol. pro Praxi, 2010; 11(5): 351-352

  

Jedná se o stejnou diagnózu!

doc.MUDr.Jan Roth, CSc.

Neurol. pro Praxi, 2010; 11(5): 352-354


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.