Neurologie pro praxi, 2011, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Neurol. praxi, 2011; 12(2): 75

Hlavní téma

Spontánní intracerebrální krvácení - úvod tématu

MUDr.Miroslav Kalina -, editor hlavního tématu

Neurol. praxi, 2011; 12(2): 79

Příčiny, klinický obraz a diferenciální diagnostika spontánního intracerebrálního krvácení

Causes, clinical presentation and diffrential diagnosis of spontaneus intracerebral haemorrhage

MUDr.Miroslav Kalina

Neurol. praxi, 2011; 12(2): 80-83

Jsou popsány hlavní příčiny intracerebrálního krvácení (ICH), zejména akutní a chronická hypertenze, nemoc malých tepen, amyloidová angiopatie, tepenné výdutě, arteriovenózní malformace, kavernom, venózní angiom, teleangiektázie, durální arteriovenózní píštěle, trauma, krvácení do tumoru nebo metastázy, vaskulitida, septická arteriitida a mykotická aneuryzmata, syndrom moya moya, tepenná disekce, karotidokavernózní píštěl, antikoagulační léčba, antiagregační léčba, trombolytická léčba a další se zaměřením na klinické výstupy. Jsou popsány varianty klinického obrazu a diferenciální diagnostika se zdůrazněním odlišení spontánního a traumatického...

Konzervativní léčba spontánního intracerebrálního krvácení

Nonsurgical management of spontaneous intracerebral hemorrhage

MUDr.Denisa Vondráčková

Neurol. praxi, 2011; 12(2): 84-87

Spontánní intracerebrální krvácení (SIK) se řadí mezi akutní neurologická onemocnění s trvale vysokou mortalitou a morbiditou, což může být jednou z příčin terapeutického nihilizmu. Ten byl však poslední dobou vystřídán optimističtějším náhledem. Přibývá totiž studií, které naznačují, že agresivní léčba SIK, opřená o stále inovované guidelines, může vést k lepšímu klinickému výsledku. Konzervativní léčba SIK je součástí komplexního přístupu k těmto nemocným, který zahrnuje i kvalitní diagnostiku, chirurgickou léčbu a následnou péči. V článku uvádíme doporučení pouze pro konzervativní terapii SIK dle aktuálních medicínských poznatků. Diagnostika...

Chirurgická léčba spontánního intracerebrálního krvácení

Surgical treatment of spontaneous intracerebral hemorrhage

MUDr.Martin Kovář

Neurol. praxi, 2011; 12(2): 88-90

Chirurgická léčba nabízí rychlé řešení rozvíjející se intrakraniální hypertenze na podkladě intracerebrálního krvácení. Podle indikačních kritérií rozebraných v textu je vhodná u některých typů, velikostí a lokalizací hematomů, někdy jde ale jen o život zachraňující výkon bez pozitivního vlivu na jeho kvalitu. Vyjma některých situací (mozečkové expanzivní hematomy) dosud jednoznačné doporučení pro chirurgickou léčbu mozkového krvácení neexistuje. Probíhající studie se zabývají především efektivitou operační léčby povrchově uložených lobárních hematomů střední velikosti. Zkoumají se vedle klasické kraniotomie i minimálně invazivní přístupy,...

Přehledové články

Volba antiepileptické léčby na dvou osách: I. podle typu epileptických záchvatů/syndromu a podle priorit antiepileptika; II. podle individuality pacienta

Optimal antiepileptic treatment, choice on two axes: Axis I. according to the type of epileptic seizures/syndrome

doc.MUDr.Jiří Hovorka, CSc.

Neurol. praxi, 2011; 12(2): 91-97

Současné možnosti farmakologické léčby epilepsie jsou velmi široké. Umožňují volit léčbu více než pouze podle typu epileptických záchvatů/ syndromu. Komplexní faktory důležité pro volbu optimální antiepileptické léčby rozdělujeme z hlediska názorného a praktického do dvou základních skupin, respektive na dvě osy: Osa I. zohledňuje klasický výběr léčby podle typu epileptických záchvatů/syndromu a navíc podle širších priorit konkrétního léku. Osa II. zohledňuje volbu léčby podle individuality pacienta v její plné šíři, zejména podle jeho somatické a psychické kondice.

Porucha chování a nálady u demencí

Mood and behaviour disorder in dementias

MUDr.Pavel Ressner, Ph.D., MUDr.Petra Bártová, Ph.D., Mgr.Petr Nilius, Mgr.Dagmar Beránková, Mgr.Petra Szajterová, MUDr.Michal Bar, Ph.D., doc.MUDr.David Školoudík, Ph.D.

Neurol. praxi, 2011; 12(2): 98-103

Demence je způsobena podle různých pramenů přibližně v 50–60 % Alzheimerovou demencí, v 10 % vaskulární demencí a v 15–20 % demencí s Lewyho tělísky. Vedle těchto neléčitelných nebo jen obtížně léčitelných onemocnění existují i etiologie demencí, které jsou reverzibilní a tvoří asi 10 % demencí. Kognitivní porucha je u všech etiologií demencí hlavní příznak, ale riziko institucionalizace pacienta je spíše závislé na tíži nekognitvních poruch u syndromů demence, tedy behaviorálních a psychologických poruch u demencí (BPSD). BPSD jsou velmi zatěžující pro pečovatele a jejich nedostatečná léčba zvyšuje pravděpodobnost selhání pečovatele...

Neuropatická komponenta chronických bolestí bederní páteře

Neuropathic component of chronic low back pain

MUDr.Tomáš Nedělka, MUDr.Jiří Nedělka, Ing.Jakub Schlenker, MUDr.Radim Mazanec, Ph.D.

Neurol. praxi, 2011; 12(2): 104-109

Chronická bolest bederní páteře (CBBP) sužuje v civilizovaných zemích až 10 % populace. Etiologie CBBP je komplexní, zahrnuje strukturální změny skeletu páteře, meziobratlové ploténky a okolních měkkých tkání, významné jsou též vlivy psychosociální. Z hlediska je CBBP bolestí smíšenou s uplatněním nociceptivních i neuropatických vlivů. Neuropatická komponenta postihuje až třetinu pacientů s CBBP, může se projevovat charakteristickou iradiací do končetiny (radikulární neuropatická CBBP) či neuropatickými projevy v bederní oblasti (lokální neuropatická bolest). Práce pojednává o anatomických a patofyziologických souvislostech relevantních pro...

Náhlá smrt u epileptiků (SUDEP)

Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP)

MUDr.Tomáš Procházka

Neurol. praxi, 2011; 12(2): 110-113

Pacienti s epilepsií mají vyšší mortalitu a náhlá neočekávaná smrt (SUDEP, sudden unexpected death in epilepsy) je nejčastější příčina smrti přímo související s epilepsií. V přehledném článku autor popisuje současný stav znalostí o rizikových faktorech, uvažovaných mechanizmech a možné prevenci SUDEP. Kontroverzní je otázka, zda o riziku SUDEP informovat všechny pacienty.

Nadměrná denní spavost a její léčba

Excessive daytime sleepiness and its treatment

MUDr.Vilém Novák, MUDr.Marie Kunčíková

Neurol. praxi, 2011; 12(2): 114-119

Nadměrná denní spavost (EDS) je definovaná jako neschopnost udržet bdělost a pozornost během obvyklé doby bdělosti s nechtěnými epizodami ospalosti a/nebo spánku. EDS zvyšuje riziko nehod a chyb a může také být symptomem závažného onemocnění. Diagnostika se opírá o anamnézu a paraklinická vyšetření – především polysomnografii. Léčba EDS je založena pokud možno na odstranění příčiny. V případech, kdy není kauzální léčba možná, nebo není dostatečně efektivní v léčbě EDS, je vhodné užití psychostimulancií. Většina psychostimulancií zesiluje působení adrenergního systému v CNS.

Fibromyalgia

Fibromyalgia

MUDr.Martin Šimo, MUDr.Miloslav Dvorák, PhD.

Neurol. praxi, 2011; 12(2): 120-124

Fibromyalgia je bolestivým, často chronickým a invalidizujúcim ochorením s nepriaznivou prognózou pre pacienta, ktorý je liečený u lekárov rôznych špecializácií, pričom absolvuje aj zbytočné diagnostické procedúry. Pritom poznaním typických symptómov a aplikáciou diagnostických kritérií možno ochorenie včas a pomerne ľahko rozpoznať. Následkom týchto skutočností pacienti nemajú prístup k primeranej liečbe a podpore, a je pre nich ťažké viesť plnohodnotný a nezávislý život.

Bolesti hlavy u seniorů

Headaches in seniors

MUDr.Ingrid Niedermayerová

Neurol. praxi, 2011; 12(2): 125-128

Některé typy primárních bolestí hlavy se ve starším věku vyskytují méně častěji (migréna, cluster headache), jiné jsou pro toto období typické (hypnická bolest hlavy). Narůstá výskyt sekundárních bolestí hlavy. Red flags napomáhají v diferenciální diagnostice závažných sekundárních cefalgií. V textu jsou popsány nejvýznamnější typy primárních a sekundárních bolestí hlavy v seniorském věku. V terapii využíváme častěji nižší dávky léků. Některá léčiva jsou ve stáří nevhodná (triptany, amitriptylin), nutno věnovat pozornost kombinacím léků vzhledem k rozvoji vedlejších účinků (warfarin).

Komplikace ischemické cévní mozkové příhody

Complications of ischaemic stroke

doc.MUDr.Edvard Ehler, CSc., MUDr.Aleš Kopal, MSN Petra Mandysová, MUDr.Ján Latta

Neurol. praxi, 2011; 12(2): 129-134

U nemocných s ischemickou CMP (cévní mozková příhoda) se vyskytují komplikace. Asi u 30 % nemocných dojde k progresi ložiskových či celkových mozkových změn. Jedná se o progredující CMP, což je komplikace neurologická. Komplikace postihující jiné systémy než pouze mozek se nazývají všeobecně medicínské. Vyskytují se jak v akutním stadiu iCMP (ischemická cévní mozková příhoda), a to jak na podkladě patologických změn přítomných již před vznikem CMP (např. hypertenze, diabetes, ischemická choroba srdeční), tak i spojených s typem a tíží CMP (porucha vědomí, edém). V prvém týdnu se objevují komplikace akutního stadia CMP (zmatenost, negativizmus,...

Z pomezí neurologie

Stará a nová diagnostická kritéria pro Alzheimerovu chorobu v podmínkách ČR

Old and new diagnostic criteria for Alzheimer’s disease in the conditions of the Czech Republic

doc.MUDr.Roman Jirák, CSc.

Neurol. praxi, 2011; 12(2): 135-137

Navzdory tomu, že dosud přesně neznáme etiopatogenezu Alzheimerovy choroby a tudíž nejsme schopni tuto nemoc vyléčit, je důležitá včasná diagnostika této nemoci. Při stanovení správné diagnózy jsme schopni včas zahájit léčbu, schopnou oddálit těžká stadia choroby, prodloužit lehká stadia, zlepšit kvalitu života nemocných. K diagnostice jsou stále používána McKhannova kritéria, vycházející z klinického obrazu choroby. V r. 2007 byla vypracována prof. Duboisem, a kol. nová kritéria, založená na stanovení tripletu proteinů (beta-amyloid 42, tau- a fosfo-tau protein) v likvoru, na MRI obrazu (volumometrie mediálních temporálních struktur a temporálních...

Sdělení z praxe

Iktální bradykardie a asystolie u pacientů s fokální epilepsií - retrospektivní studie

Ictal bradycardia and asystole in patients with focal epilepsy - a retrospective study

doc.MUDr.Robert Kuba, Ph.D., MUDr.Nikola Vojvodic, Ph.D., MUDr.Ivana Tyrlíková, prof.MUDr.Milan Brázdil, Ph.D., prof.MUDr.Ivan Rektor, CSc.

Neurol. praxi, 2011; 12(2): 138-141

Masarykova univerzita, Brno 2Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno 3Institute of Neurology, CCS Belgrade, Srbsko Retrospektivně jsme analyzovali data všech pacientů s fokální epilepsií, kteří podstoupili video-EEG vyšetření v Centru pro epilepsie Brno v období 2 let (od 2/2008 do 2/2010). Celkem jsme analyzovali 193 pacientů a 894 záchvatů. Hodnotili jsme EKG 1 minutu před záchvatem, v průběhu záchvatu a 3 minut postiktálně. Iktální bradykardii nebo asystolii jsme zjistili u 3 pacientů (1,5 %) a 8 záchvatů (0,9 %). U 1 pacienta (2 záchvaty) se jednalo o iktální bradykardii a u 2 pacientů (6 záchvatů)...

Hereditární amyloidóza s defektem transthyretinu a její neurologické projevy

Transthyretin-related hereditory amyloidosis and its neurological manifestations

MUDr.Jana Laštovičková

Neurol. praxi, 2011; 12(2): 142-144

Amyloidóza je skupina onemocnění charakterizovaná depozicí amyloidu ve tkáních. Hereditární amyloidóza s defektem transthyretinu patří mezi systémové amyloidózy, u kterých dochází k depozici defektního transthyretinu. Klinickému obrazu dominuje amyloidová polyneuropatie, vitritida, kardiomyopatie, postižení gastrointestinálního systému s malabsorbčním syndromem, hepatomegalie. Nejefektivnější terapií je transplantace jater, při které se odstraní místo syntézy patologické formy transthyretinu. V kazuistice je popsána pacientka trpící tímto onemocněním a cesta, která vedla ke stanovení této diagnózy.

Referáty z literatury

Publikujeme v zahraničí

Neurol. praxi, 2011; 12(2): 144

Test

Autodidaktický test 2/2011

Neurol. praxi, 2011; 12(2):


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.