Neurologie pro praxi, 2011, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Neurol. praxi 2011; 12(4): 219

Hlavní téma

Dětská mozková obrna

MUDr. Josef Kraus, CSc.

Neurol. praxi 2011; 12(4): 222-224

 

Dětská mozková obrna z pohledu neonatologa

Cerebral palsy - a view of neonatologist

doc.MUDr.Petr Zoban, CSc.

Neurol. praxi 2011; 12(4): 225-229

Článek poskytuje některé poznatky týkající se DMO a perinatálního období. DMO je nejčastější formou trvalého postižení pohybových funkcí v časném dětském věku. Prevalence se pohybuje mezi 1,7–2,1/1 000 živě narozených dětí a stoupá se snižující se porodní hmotností a gestačním stářím. Etiologie je multifaktoriální, zahrnující faktory prenatální, peri- i neonatální. Diagnostika je především klinická, speciální vyšetření a testy přicházejí v úvahu při nejisté anamnéze a nespecifických klinických projevech. Zobrazovací metody pomohou prokázat mozkovou lézi a její topografii. DMO se často kombinuje s dalšími deficity (mentálními, epilepsií,...

Přístrojová analýza chůze u pacientů s dětskou mozkovou obrnou

Instrumental gait analysis in patients with cerebral palsy

MUDr.Martin Švehlík, Ph.D., doz.dr.med.Ernst Bernhard Zwick, prof.dr.med.Gerhardt Steinwender, dr.med.Tanja Kraus, prof.dr.med.Wolfgang E.Linhart

Neurol. praxi 2011; 12(4): 230-233

Chůze je základním pohybovým stereotypem člověka. Dokonalost tohoto pohybu je dána jemnou souhrou centrálního nervového systému a pohybového aparátu. Přístrojová analýza chůze je jedinečné funkční a dynamické vyšetření, které nám dává možnost lépe pochopit nejen biomechaniku, ale i centrální řízení pohybu. Díky technologickému pokroku se analýza chůze posouvá z výzkumných biomechanických laboratoří směrem do běžné klinické praxe a stala se neocenitelnou pomůckou pro řadu neurologů, fyzioterapeutů, ortopedů a protetiků, kteří se zabývají problematikou dětské mozkové obrny.

Dětská mozková obrna z pohledu oftalmologa

Cerebral palsy as seen by an ophthalmologist

MUDr.Anna Zobanová

Neurol. praxi 2011; 12(4): 234-238

věku nebo u slovně nekomunikujích pacientů s vícečetným postižením musí vždy kromě popisu šilhání a nálezu na předním segmentu oka a očním pozadí obsahovat posouzení kvality zrakové ostrosti, velikosti refrakce, schopnosti akomodace, poruch zorného pole a kvality kontrastní citlivosti. Na základě těchto údajů je možné navrhnout léčebný a zrakově rehabilitační plán pro rozvoj zrakových funkcí, někdy dlouho před definitivním stanovením oční diagnózy. Kritické periody vývoje zraku nás nutí trvat na maximu ošetření vždy ve správném věku dítěte. Včasné odeslání dítěte k očnímu specialistovi je podmínkou pro úspěšnost možné léčby.

Integrovaný přístup k aplikaci Botulinum toxinu A

Integrated approach to administering botulinum toxin type A

MUDr.Martin Švehlík, Ph.D., doz.dr.med.Ernst Bernhard Zwick, prof.dr.med.Gerhardt Steinwender, dr.med.Tanja Kraus, prof.dr.med.Wolfgang E.Linhart

Neurol. praxi 2011; 12(4): 239-243

Jedním ze základních principů, ať už konzervativní nebo chirurgické léčby pacientů se spastickou formou DMO, je buď udržení nebo znovu obnovení délky spastického svalu. V posledních dvaceti letech došlo k rozmachu použití botulinum toxinu A k selektivnímu ovlivnění svalového tonu u dětí s DMO. Integrovaný přístup k aplikaci botulinum toxinu A spojuje výhody víceetážové aplikace, redresního sádrování a využití fyzioterapie a ortézování. Celý koncept je postaven na relativně vysokodávkované aplikaci botulinum toxinu A společně s maximalizací terapeutického efektu pomocí adjuvantní terapie. Naše více než desetileté zkušenosti s tímto konceptem...

Intratekální baclofen v léčbě spasticity a dystonie dětí s dětskou mozkovou obrnou

Intrathecal baclofen in the treatment of spasticity and dystonia in patients with cerebral palsy

MUDr.Petr Libý, Ph.D., MUDr.Miroslav Vaculík, MUDr.Josef Kraus, CSc., PaedDr.Irena Zounková, Ph.D., doc.MUDr.Michal Tichý, CSc.

Neurol. praxi 2011; 12(4): 244-247

Cílem tohoto sdělení je seznámit čtenáře s možností léčby těžké spasticity a dystonie u dětí s dětskou mozkovou obrnou pomocí intratekálního baclofenu (ITB). Diagnóza DMO je závažná pro dítě a jeho rodinu. ITB je v pozici ověřené metody, zlepšující kvalitu života spastických pacientů, a tím i jejich rodičům. Redukce spasticity vede k výrazné redukci bolesti. Sdělení stručně shrnuje indikační kritéria ITB, porovnává ITB s jinými neurochirurgickými možnostmi léčby spasticity a dystonie. Přináší základní informace o baclofenovém testu, implantaci pumpy, doplňování a o komplikacích ITB léčby.

Současný přístup ortopeda k operační léčbě pacientů s dětskou mozkovou obrnou

The current approach to the orthopedic surgical treatment of patients with cerebral palsy

MUDr.Alena Schejbalová, Ph.D.

Neurol. praxi 2011; 12(4): 248-251

Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie, Praha Práce je zaměřena na indikace a kontraindikace operací u pacientů s dětskou mozkovou obrnou v dětském a adolescentním věku s přihlédnutím k formám dětské mozkové obrny a k lokomočním stadiím dle Vojty. Operační indikace respektují vzájemné ovlivňování jednotlivých etáží především na dolních končetinách, kde je operativa nejčastější. V oblasti kyčelních kloubů je zaměřená operativa především na řešení addukční a flekční kontraktury a laterální migrace, v oblasti kolenních kloubů jde o řešení flekční kontraktury a vysokého stavu pately. V oblasti nohy jsou doporučeny výkony v oblasti musculus...

Worster-Droughtův syndrom - starý známý?

Worster-Drought syndrome - an old friend?

PaedDr.Eva Tomanová, MUDr.Josef Kraus, CSc., Marie Brožová

Neurol. praxi 2011; 12(4): 252-253

Worster-Droughtův syndrom (WDS) je mírná perisylvijská forma dětské mozkové obrny. Ačkoli příznaky lze pozorovat již od prvního roku života, diagnóza WDS bývá většinou stanovena až v mnohem pozdějším věku. Přitom syndrom v populaci není vzácný a diagnostika není obtížná. Mezioborová skupina si dala za cíl přiblížit tuto problematiku naší odborné i laické veřejnosti.

Péče o pacienty s dětskou mozkovou obrnou v dospělosti

Medical care problems in adults with cerebral palsy

doc.MUDr.Jana Süssová, CSc., Mgr.Irena Šáchová

Neurol. praxi 2011; 12(4): 254-255

Dětská mozková obrna je stále považovaná za neměnné neurologické onemocnění. Tento článek věnuje pozornost změnám a vývoji problémů, které se objevují u pacientů s DMO v souvislosti s věkem. Sekundární a přidružené problémy, které nalézáme a často jeví progresi, se pokoušíme definovat. Možné intervence a ovlivňování v průběhu času diskutujeme a upozorňujeme na nutnost multidisciplinární péče pro každého jednotlivce s DMO.

Přehledové články

Akutní symptomatické záchvaty a akutní symptomatický status epilepticus - definice, příčiny a léčba

Acute symptomatic seizures and status epilepticus - definition, causes and treatment

MUDr.Hana Krijtová, MUDr.David Krýsl, doc.MUDr.Petr Marusič, Ph.D.

Neurol. praxi 2011; 12(4): 256-264

Akutní symptomatické záchvaty jsou epileptické záchvaty vznikající v těsné časové souvislosti s probíhajícím postižením CNS různé povahy. Od záchvatů neprovokovaných se liší prognózou – mají vyšší časnou mortalitu, která souvisí s etiologií, a nižší riziko rozvoje epilepsie. Kromě odlišné patogeneze se předpokládá různý patofyziologický mechanizmus vzniku záchvatu. Akutní symptomatické záchvaty představují až 40 % všech prvních záchvatů. Jejich příčina je jasně identifikovatelná. Nejčastěji se jedná o akutní cévní příhody různé povahy, kraniocerebrální poranění, zánětlivá onemocnění CNS, toxické a metabolické poruchy, užívání alkoholu....

Roztroušená skleróza - naše současné možnosti při diagnostice, stanovení prognózy nemoci a sledování efektivity léčby

Multiple sclerosis - current diagnostics, prognosis and treatment efficacy monitoring

MUDr.Dana Horáková, Ph.D.

Neurol. praxi 2011; 12(4): 265-269

a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Roztroušená skleróza je zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, které bez léčby způsobuje významnou invaliditu u většiny pacientů. V současnosti jedinou prevencí je časná protizánětlivá léčba. Bohužel dosud používané léky vedou ke stabilizaci nemoci pouze u části pacientů. Významný pokrok posledních let přináší nové léčebné možnosti, a tím zároveň zvýšené nároky na objektivní vyhodnocení aktivity nemoci a včasné odhalení pacientů, kteří neodpovídají na léčbu. To má zásadní význam pro možnost změny na jinou, potenciálně účinnější terapii. Sledování musí být komplexní, zahrnovat nejen klinická,...

Nejčastější chyby a omyly v diagnostice a léčbě Parkinsonovy nemoci

Most common pittfalls and mistakes in the diagnosis and management of Parkinson’s disease

prof.MUDr.Martin Bareš, Ph.D.

Neurol. praxi 2011; 12(4): 270-275

Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, Brno Ačkoliv je Parkinsonova nemoc neurodegenerativní onemocnění, které nelze vyléčit, vždy je nutné stanovit správnou diagnózu, odlišit sekundární parkinsonské syndromy či jiné entity napodobující Parkinsonovu nemoc a nasadit správnou léčbu ve správný čas. Neprovedení systematické anamnézy, komplexního neurologického vyšetření se správně indikovanými pomocnými vyšetřeními, oddalování nasazení symptomatické léčby, nevysazení již překonané nebo neúčinné léčby, nedostatečná dávka především dopaminergní léčby, záměna vedlejších účinků za neúčinnost a hlavně nedostatek času lékařů se věnovat potížím...

Z pomezí neurologie

Roztroušená skleróza mozkomíšní a menopauza

Multiple sclerosis and the menopause

doc.MUDr.Peter Koliba, CSc.

Neurol. praxi 2011; 12(4): 282-285

Autor se v článku zabývá vztahem mezi roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RSM) a menopauzou. Roztroušená skleróza mozkomíšní je auto imunitní, zánětlivé, neurodegenerativní onemocnění s chronickým průběhem. První klinické projevy onemocnění RSM postihují většinou mladé ženy, které citlivě reagují na hormonální změny v každém životním cyklu. Stárnutí organizmu včetně hypotalamo-hypofyzární osy, změny zánětlivé a degenerativní u RSM a možný vliv specifické medikace mohou způsobit dřívější nástup menopauzy proti průměrnému věku u zdravé populace. Autor diskutuje roli změn hladin pohlavních hormonů v menopauze a jejich možný vliv na průběh tohoto...

Sdělení z praxe

Paragangliomy kaudy a filum terminale

Paraganglioma of the cauda equina and the filum terminale

MUDr.Pavel Buchvald, MUDr.Lubomír Jurák, MUDr.Josef Mikuláštík, MUDr.Vladimír Beneš; Ph.D.III, doc.MUDr.Petr Suchomel, Ph.D.

Neurol. praxi 2011; 12(4): 286-289

Paragangliomy jsou vzácné benigní neuroepiteliální nádory typické pro oblast glomus caroticum a jugulare. Jejich spinální lokalizace je velmi vzácná a v těchto případech bývají výhradně lokalizovány v oblasti kaudy a filum terminale. V našem sdělení představujeme případ 33leté pacientky s iniciálními symptomy bolestí zad s jejich propagací do dolních končetin bez neurologického deficitu, která měla na základě vyšetření magnetickou rezonancí diagnostikován nádorový útvar vyplňující celý kanál páteřní v rozsahu L4-S1. Peroperačně dobře ohraničená intramurální expanze jednoznačně vycházela z filum terminale, se kterým byla spojena cévní stopkou....

Doporučené postupy

Nová guidelines pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy choroby

New guidelines for diagnosis and therapy of Alzheimer´s disease

doc.MUDr.Jakub Hort, Ph.D.

Neurol. praxi 2011; 12(4): 277-281

Předkládaná guidelines pro Diagnostiku a léčbu Alzheimerovy choroby vycházejí z medicíny založené na důkazech. Jednotlivé vědecké práce jsou hodnoceny podle síly důkazů, kterou přinášejí od I – nejpřesvědčivějších až po IV – nejslabší. Na základě těchto důkazů je pak poskytnuto doporučení A – účinné, B – pravděpodobně účinné, C – možná účinné. Jedná se o revizi předchozích doporučených postupů publikovaných v roce 2007. Nově jsou diskutovány biomarkery Alzheimerovy choroby – vyšetření mozkomíšního moku, magnetická rezonance a další zobrazovací metody a nové poznatky z neuropsychologie. V oblasti léčby je...

Společenská rubrika

Životné jubileum prof. MUDr. Pavla Traubnera, PhD.

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

Neurol. praxi 2011; 12(4): 292

Neurologové se ptají

Neurologové se ptají...

doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

Neurol. praxi 2011; 12(4): 293

Informace

VIII. sympozium praktické neurologie, Brno, hotel International, 2.-3. června 2011

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Neurol. praxi 2011; 12(4): 290-291

Test

Autodidaktický test 4/2011

Neurol. praxi 2011; 12(4): 294-295


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.