Neurologie pro praxi, 2011, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Neurol. praxi 2011; 12(6): 379

Hlavní téma

Imunoterapia v neurológii

doc.MUDr.Peter Špalek, PhD.&ndash, editor hlavního tématu

Neurol. praxi 2011; 12(6): 383

Základné princípy terapie kortikosteroidmi pri autoimunitných neuromuskulárnych ochoreniach

Basic principles of corticosteroid treatment in autoimmune neuromuscular disorders

doc.MUDr.Peter Špalek, PhD.

Neurol. praxi 2011; 12(6): 384-388

Kortikoidy sú najčastejšie používané imunomodulačné farmaká. Imunosupresívne a protizápalové účinky kortikoidov sa uplatňujú viacerými mechanizmami. Kortikoidy indukujú neutrofíliu, ale na druhej strane spôsobujú depléciu T-buniek, monocytov a eozinofilov. Kortikoidy ovplyvňujú funkčné vlastnosti T-buniek a monocytov, pôsobia na syntézu a sekréciu cytokinínov a imunitných mediátorov, ovplyvňujú mikrovaskulárnu permeabilitu. Pri autoimunitných neuromuskulárnych ochoreniach môže dlhodobá kortikoterapia trvať roky (napr. myasténia gravis, polymyozitída, dermatomyozitída, CIDP, atď.), pri iných ochoreniach (napr. sclerosis multiplex) je indikovaná...

Imunosupresiva v léčbě neurologických onemocnění

Immunosuppressive drugs in treating neurological diseases

MUDr.Jiří Piťha

Neurol. praxi 2011; 12(6): 389-393

MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a.s., nemocnice Teplice o. z. Imunosupresivní léky se používají v praxi více než 50 let. V léčbě neurologických autoimunitních onemocnění mají nezastupitelné postavení. Používají se zejména azatioprin, cyklofosfamid, metotrexát, mykofenolát mofetil, mitoxantron, cyklosporin A, takrolimus, klinické studie probíhají s kladribinem a teriflunomidem. V článku je uveden mechanizmus účinku, nežádoucí účinky a léčebná schémata jednotlivých preparátů, v další části pak indikace imunosupresiv u nejčastěji se vyskytujících autoimunitních onemocnění. V léčbě je nutné vždy zvážit benefit proti riziku, nemocného...

Léčebná výměnná plazmaferéza v léčbě autoimunitních nervosvalových onemocnění

Therapeutic plasma exchange in the treatment of autoimmune neuromuscular disordes

prof.MUDr.Josef Bednařík, CSc.

Neurol. praxi 2011; 12(6): 394-397

Cílem léčebné výměnné plazmaferézy (LVP) je odstranění patologických látek v plazmě (autoprotilátek, monoklonálních proteinů, toxinů vázaných na plazmatické bílkoviny) nebo odstranění nadměrně zmnožených fyziologických součástí plazmy (cytokinů, kininů, složek komplementu aj.). Podle „American Society for Apheresis“ (ASFA) je do nejvyšší indikační kategorie (I.) pro léčbu LVP (tj. léčebná metoda 1. volby, a to buďto samostatně nebo jako alternativa spolu s dalšími léčebnými postupy) z neurologických onemocnění kromě autoimunitních nervosvalových onemocnění zařazen pouze PANDAS („Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders...

Intravenózny imunoglobulín v liečbe autoimunitných neurologických ochorení

Intravenous immunoglobulin therapy for autoimmune neurological disorders

doc.MUDr.Peter Špalek, PhD.

Neurol. praxi 2011; 12(6): 398-402

Intravenózny imunoglobulín (IVIg) sa používa v liečbe rôznych neuroimunologických ochorení. V posledných rokoch bola účinnosť IVIg dokumentovaná v dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických štúdiách. IVIg sa stal prvolíniovou liečbou pri Guillain- Barrého syndróme, multifokálnej motorickej neuropatii, chronickej demyelinizačnej polyneuropatii a rýchlo sa zhoršujúcej myasténii gravis. Okrem toho, IVIg má významnú úlohu ako druholíniová liečba u pacientov, ktorí majú refraktérne formy polymyozitídy, dermatomyozitídy, Lambert-Eatonovho myastenického syndrómu, stiff-person syndrómu na kombinovanú imunosupresívnu liečbu, a tiež pri...

Použitie monoklonových protilátok v neurológii

The use of monoclonal antibodies in neurology

prof.MUDr.Egon Kurča, PhD., MUDr.Mária Cuninková

Neurol. praxi 2011; 12(6): 403-406

Monoklonové protilátky predstavujú v súčasnosti jeden z najvyšších stupňov farmakologického vývoja. Oproti minulým názorom sa zdá, že oblasťou ich uplatnenia nebude iba okruh autoimunitných ochorení, ale ich skutočné klinické použitie bude jednoznačne širšie vrátane napr. exponovanej nádorovej problematiky. Prehľadový článok podáva aktuálne informácie o reálnom a potenciálnom použití monoklonových protilátok pri neurologických ochoreniach.

Přehledové články

Kompenzovaný pacient s epilepsií - cesta a cíl

How to reach remission in epilepsy patient

doc.MUDr.Petr Marusič, Ph.D., MUDr.Hana Krijtová

Neurol. praxi 2011; 12(6): 407-410

Kompenzace je jedním ze základních cílů léčby epilepsie – při vymizení záchvatů dochází jednoznačně ke zlepšení kvality života pacienta. Dosud není zcela shoda, jak přesně „kompenzaci“ definovat, ani jak dlouho má trvat. Pro pacienty je jistě nejlákavější možnost, když toto období trvá po celý jejich život. Cestou k dosažení tohoto cíle je iniciálně monoterapie vhodně zvoleným antiepileptikem. Ne všem pacientům stačí ke kompenzaci průměrné dávky léků, u některých vymizí záchvaty až při dávkách vyšších. Neotestování léků do maximálních tolerovaných dávek je jednou z nejčastějších chyb v léčbě. Na druhou stranu může být ale...

Normotenzní hydrocefalus

Normal pressure hydrocephalus

MUDr.Václav Vybíhal

Neurol. praxi 2011; 12(6): 411-417

Normotenzní hydrocefalus je specifickou formou komunikujícího hydrocefalu, který se manifestuje typickou klinickou trias – poruchou chůze, demencí a močovou inkontinencí. Ze zobrazovacích metod má dominantní postavení magnetická rezonance, která je přínosná i v rámci diferenciálně diagnostických úvah. Při selekci pacientů ke zkratové operaci se nejčastěji používá tzv. tap test, lumbální infuzní test a zevní lumbální drenáž. Na základě klinického stavu pacienta, nálezu na zobrazovacích metodách a výsledku suplementárních testů se pacienti indikují k implantaci shuntu s přihlédnutím ke komorbiditám a rizikům, které operace představuje....

Prevence demence a životní styl

Prevention of dementia and lifestyle

MUDr.Kateřina Sheardová, MUDr.Daniel Hudeček

Neurol. praxi 2011; 12(6): 418-421

Pokles kognitivních schopností a demence významně ovlivňují kvalitu života starších lidí včetně jejich pečovatelů. Terapeutické možnosti jsou zatím limitované, a proto jsou intenzivně hledány preventivní strategie snižující riziko vzniku demence. V této souvislosti je stále častěji zmiňován zdravý životní styl. Tato práce shrnuje současné znalosti o nejčastěji zkoumaných složkách životního stylu v souvislosti s demencí; konkrétně o stravovacích návycích, alkoholu, kouření, fyzické aktivitě, vzdělání a kognitivní stimulaci, spiritualitě a společenském zapojení. Hodnotíme efekt a také potenciální mechanizmy působení na kognitivní stav. Z dostupných...

Diabetická neuropatie: nové zkušenosti a poznatky v léčbě

News in the treatment of diabetic neuropathy

MUDr.Dana Halbichová

Neurol. praxi 2011; 12(6): 422-425

Centrum pro léčbu bolesti Všeobecné fakultní nemocnice Praha Diabetes mellitus a léčba přidružených komplikací je celosvětový problém. V současném zdravotnictví se nabízí široká škála léčebných možností, do klinické praxe přibyly v posledních letech nové preparáty, některé nejsou v České republice registrovány nebo je jejich užití off label. Nabízí se i nefarmakologické postupy jako podpůrná léčba diabetické neuropatie.

Z pomezí neurologie

Role sestry při screeningu poruch polykání v neurologii

Dysphagia screening in neurology: the nurse’s role

Petra Mandysová MSN, doc.MUDr.Edvard Ehler, CSc.

Neurol. praxi 2011; 12(6): 426-429

Dysfagie je symptom doprovázející celou řadu neurologických onemocnění. Při diagnostice dysfagie je možno využít screeningového vyšetření zaměřeného na polykání. Článek pojednává o multidisciplinárním přístupu k poruchám polykání, se zaměřením na roli sestry při tvorbě a zavádění screeningových nástrojů do praxe. Jsou uvedeny příklady screeningových nástrojů a zároveň jsou vysvětlena vybraná úskalí spojená s jejich tvorbou i implementací.

Sdělení z praxe

Korelace exprese MxA mRNA s hladinami neutralizačních protilátek proti INFβ u pacientů s roztroušenou sklerózou

Correlation of MхA mRNA expression with NAbs levels in patients with multiple sclerosis

MUDr.Václav Maťoška, MUDr.Jana Libertínová, Mgr.Tereza Kumstýřová, Mgr.Miroslav Zajac, MUDr.Eva Meluzínová, Mgr.Zuzana Lacinová, MUDr.Aleš Tomek, MUDr.Luděk Táborský

Neurol. praxi 2011; 12(6): 430-433

Myxovirus resistance protein A patří mezi dynaminy, které mají roli v procesu antivirové rezistence a je výhradně indukován interferonem, tedy rovněž aplikací preparáty interferonu β (INFβ) v rámci léčby relaps-remitující roztroušené sklerózy (RR-RS). Během terapie INFβ se v 10–30 % případů objevují neutralizační protilátky vůči INFβ (NAbs), jejichž výskyt je asociován s poklesem efektivity léčby. Cílem naší studie bylo prokázání korelace hladin exprese genu MxA a NAbs na souboru pacientů a stanovení cutoff hodnoty pro negativní hladiny MxA. Studie byla provedena na kohortě pacientů s RR RS: negativní kontroly –...

Zlepšenie motorických funkcií testovaných GMFM u dvoch pacientov s detskou mozgovou obrnou po absolvovaní roboticky asistovaného lokomočného tréningu

Improvement of motor functions evaluated by GMFM after robotic- assisted treadmill training in two patients with cerebral palsy

MUDr.Stanislava Klobucká, prof.MUDr.Michal Kováč, CSc., PhDr.Elena Žiaková

Neurol. praxi 2011; 12(6): 434-442

V tejto práci prezentujeme roboticky asistovanú lokomočnú terapiu v systéme LOKOMAT a interpretujeme výsledky 12–týždňového roboticky asistovaného lokomočného tréningu u 5,5–ročnej a 25–ročnej pacientky s kvadruspastickou formou DMO. Cieľom terapie bolo zlepšiť motorické funkcie, stabilitu sedu, stoja a podľa možností aj zlepšenie chôdze. Pred terapiou a po terapii boli pacientky testované prostredníctvom hodnotenia GMFM. V oboch prípadoch bolo evidované výrazné zlepšenie stabilizácie trupového svalstva. U 5,5–ročného dievčatka sme zaznamenali zlepšenie stereotypu chôdze. Zlepšenie stereotypu chôdze u detí s DMO dokumentované prácami...

Neurologové se ptají

Neurologové se ptají...

Neurol. praxi 2011; 12(6): 444

Právní poradna

Nonkompliance a její právní aspekty

Noncompliance and its legal aspects

JUDr.MUDr.Lubomír Vondráček, JUDr.Jan Vondráček

Neurol. praxi 2011; 12(6): 443

Autoři v krátkém pojednání ukazují na právní problémy, které s sebou přináší poskytování zdravotní péče nespolupracujícím pacientům, a jejich možná řešení.

Test

Autodidaktický test 6/2011

Neurol. praxi 2011; 12(6): 445-446


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.