Neurologie pro praxi, 2012, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Neurol. praxi 2012; 13(1): 3

Hlavní téma

Bolesti hlavy - úvod k hlavnímu tématu

doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. - editor hlavního tématu

Neurol. praxi 2012; 13(1): 6

Endokrinně ovlivňované bolesti hlavy

Endocrinally influenced headaches

MUDr.Ingrid Niedermayerová

Neurol. praxi 2012; 13(1): 7-9

Migréna je typickým onemocněním, u kterého je patrný významný vliv ženských pohlavních hormonů. U trigeminové vegetativní cefalgie dochází k aktivaci hypotalamu v průběhu ataky. Adenomy hypofýzy se projevují nejčastěji migrenózními bolestmi, méně často jako cluster headache. Apoplexie hypofýzy je provázená akutní bolestí hlavy tzv. thunderclap. U 30 % osob s hypofunkcí štítné žlázy je přítomna bolest hlavy. U 50–80 % osob s feochromocytomem se vyskytují paroxyzmální bolesti hlavy. Při nasazení kombinované orální hormonální kontracepce u žen s migrénou s aurou dochází ke zvýšení výskytu záchvatů a navíc se zvyšuje riziko migrenózního infarktu...

Perzistující migrenózní aura bez infarktu

Persistent migraine aura without infarction

MUDr.Jiří Mastík

Neurol. praxi 2012; 13(1): 10-13

Perzistující aura bez infarktu (PABI) se řadí mezi vzácné komplikace migrény. Diagnostická kritéria: výskyt záchvatů migrény s aurou, aura musí přetrvávat déle než 1 týden, neuroradiologické vyšetření neprokáže migrenózní infarkt. Nejčastější příznaky aury jsou zrakové a mohou přetrvávat měsíce nebo roky. V diferenciální diagnostice vylučujeme kromě jiných komplikací migrény (migrenózní infarkt, migrenózní status) některá oftalmologická onemocnění (zákalky na sklivci aj.), zrakové halucinace u psychiatrických onemocnění, halucinogeny navozené perzistující poruchy vnímání a některé další vzácnější příčiny. Účinná léčba PABI není známa, je doporučován...

Bolesti hlavy při nadužívání akutní analgetické medikace

Mediaction overuse headache

MUDr.Jolana Marková

Neurol. praxi 2012; 13(1): 14-16

Bolesti hlavy z nadměrného užívání akutní analgetické medikace patří do skupiny chronických denních bolestí hlavy (CDH). Pokud vyloučíme některou ze závažných sekundárních bolestí hlavy, jako je mozkový nádor, cévní onemocnění mozku či jiná onemocnění podmíněná strukturální lézí centrálního nervového systému, může CDH vznikat u typických migreniků transformací, přechodem z epizodické do chronické migrény, nebo se může jednat o primární chronickou tenzní bolest hlavy a/nebo mohou bolesti hlavy vznikat až následkem nadměrného užívání léků (Medication overuse headache, MOH). V tomto případě jde primárně o interakci mezi excesivně užívanou akutní...

Přehledové články

Bolestivé diabetické neuropatie

Painful diabetic neuropathy

prof.MUDr.Zdeněk Ambler, DrSc.

Neurol. praxi 2012; 13(1): 17-20

Bolestivá diabetická neuropatie je častá a je spojena se signifikantním zhoršením kvality života. Nejčastější formou je distální symetrická polyneuropatie a bolestivé symptomy jsou důsledkem postižení tenkých vláken. Méně časté jsou akutní a atypické bolestivé neuropatie. Léčba pacientů s bolestivou neuropatií je obtížná, musí být individualizována a je nutné vzít v úvahu přítomné komorbidity i další faktory. Farmakoterapie představuje nejvýznamnější možnost léčby chronické neuropatické bolesti. Mezi současné léky první volby s prokázanou účinností u bolestivé neuropatie patří tricyklická antidepresiva (amitriptylin, nortriptylin), selektivní...

Neuromuskulární poruchy u tyreopatie

Neuromuscular disorders in thyroid disease

MUDr.Radim Mazanec, Ph.D., MUDr.Tomáš Nedělka, doc.MUDr.Martin Bojar, CSc.

Neurol. praxi 2012; 13(1): 22-25

Poruchy funkce štítné žlázy jsou vedle diabetes mellitus nejčastější endokrinopatií. Kromě celkových a lokálních příznaků se dysfunkce štítné žlázy projevuje neuromuskulárními poruchami. U hypotyreózy je udává přibližně 79 % a u hypertyreózy 67 % nemocných. Hypotyreóza způsobuje proximální myopatii se svalovou ztuhlostí a myalgiemi, distální senzitivní a motorickou axonální neuropatii a syndrom karpálního tunelu. U hypertyreózy mezi nejčastější formy svalového postižení patří tyreotoxická myopatie, tyreotoxická periodická paralýza a endokrinní orbitopatie (oftalmopatie). Postižení periferních nervů se může projevit ve formě senzitivní a motorické...

Alzheimerova choroba a zmiešaná demencia - jedna entita alebo dve?

Alzheimer, s disease and mixed dementia - one entity or two?

MUDr.Stanislav Šutovský, PhD., MUDr.Mária Králová, PhD., MUDr.Ľubomíra Izáková, PhD., prof.MUDr.Peter Turčáni, PhD.

Neurol. praxi 2012; 13(1): 26-31

Zmiešaná demencia sa ako klinicko-patologický pojem vzťahuje na kombináciu neurodegeneratívneho a cerebrovaskulárneho procesu s predpokladom, že oba procesy prispievajú podobnou mierou na vývoj kognitívneho deficitu. V starnúcom mozgu pribúda neurodegeneratívna aj cerebrovaskulárna patológia, ktoré sa môžu v klinickom obraze rôznou mierou prejaviť. V našej práci prinášame súhrnný pohľad na klinicko-patologické interakcie medzi obidvomi patológiami. Snažíme sa vymedziť hranice zmiešanej demencie a v súlade s dostupnými literárnymi údajmi analyzujeme jej predpokladanú prevalenciu, sumarizujeme pohľady na diagnostické kritériá a klinické charakteristi...

2cm segmentová studie motorických vláken nervus ulnaris přes oblast lokte - elektromyografická technika

Two-centimetre segment study of ulnar nerve motor conduction across the elbow - electromyographic technique

MUDr.Eduard Minks, MUDr.Ivica Husárová, Anna Hlučková, MUDr.Hana Streitová, Mgr.Lumír Konečný, Ph.D., Mgr.Jaroslava Pochmonová, Ph.D., prof.MUDr.Martin Bareš, Ph.D.

Neurol. praxi 2012; 13(1): 32-37

Neuropatie nervus ulnaris v oblasti lokte je po syndromu karpálního tunelu nejčastější mononeuropatií horní končetiny, se kterou se ve své praxi setkává ambulantní neurolog a elektromyografista. V klinické elektromyografii je při diagnostice této mononeuropatie využívána řada motorických, senzitivních kondukčních studií a jehlová elektromyografie. Segmentová studie motorických vláken přes oblast lokte (inching) je méně využívaná technika, a to pro svoji náročnost na provedení a interpretaci. Toto vyšetření je ovšem zásadní z důvodů přesné lokalizace postižení a může být užitečné v případech negativního výsledku běžné neurografie při klinicky...

Z pomezí neurologie

Vegetativní stav z pohledu přístrojových vyšetřovacích metod

Vegetative state in relation to instrumental methods of investigation

Mgr.Lucie Augustini, MUDr.Tomáš Gabrhelík, Ph.D.

Neurol. praxi 2012; 13(1): 38-43

Přístrojové vyšetřovací metody jako pozitronová emisní tomografie, funkční magnetická rezonance, elektroencefalografie a měření evokovaných potenciálů přináší mnohé informace, prospěšné pro diferenciální diagnostiku a stanovení prognózy pacientů ve vegetativním stavu. Zároveň tak umožňují lépe porozumět způsobu fungování mozku pacientů ve vegetativním stavu.

Sdělení z praxe

Spontánní epidurální hematom krční páteře

Spontaneous epidural hematoma in the cervical spine

MUDr.Lubomír Jurák, MUDr.Pavel Buchvald, MUDr.Radim Brabec, doc.MUDr.Petr Suchomel, Ph.D.

Neurol. praxi 2012; 13(1): 44-46

Spontánní páteřní epidurální hematom je raritní záležitostí. Představuje méně než 1 % všech lézí páteřního epidurálního prostoru. Námi popisovaná kazuistika se týká 63leté pacientky, která byla přijata pro náhle vzniklou prudkou bolest v oblasti krční páteře a parestezie v pravé horní končetině s progresí do těžké pravostranné spastické hemiparézy. Magnetická rezonance odhalila epidurálně uloženou masu v oblasti C3–4 dorzálně významně komprimující míchu. Byla provedena urgentní evakuace expanze. Peroperační nález neodhalil příčinu krvácení a histopatologický rozbor prokázal pouze částice hematomu. Čtyři roky po operaci je pacientka plně...

Subkortikální „band“ heterotopie mozkové kůry s farmakorezistentní epilepsií

Subcortical band heterotopia of the cerebral cortex with pharmacoresistant epilepsy

MUDr.Milan Labonek, MUDr.Marta Neklanová, MUDr.Jindřiška Burešová, doc.MUDr.Stanislav Buřval, Ph.D., doc.MUDr.Robert Kuba, Ph.D., prof.MUDr.Roman Herzig, Ph.D., prof.MUDr.Petr Kaňovský, CSc.

Neurol. praxi 2012; 13(1): 47-52

Subkortikální laminární heterotopie mozkové kůry neboli „band“ heterotopie (BH) či double cortex je vzácnější vývojová vada mozkové kůry spočívající v přítomnosti rozsáhlých úseků šedé hmoty mozkové pod povrchem kortexu. Tato malformace se vyskytuje většinou u žen a manifestuje se jako sporadické nebo familiární případy s epilepsií a různým stupněm mentální retardace. Nejčastější příčinou onemocnění je mutace genu pro doublecortin, způsobující u žen BH a u mužů většinou agyrii-pachygyrii a jen sporadicky BH. Dvě pacientky byly sledovány pro opožděný psychomotorický vývoj a farmakorezistentní epilepsii se záchvaty parciálního typu...

Referáty z literatury

Publikujeme v zahraničí

Neurol. praxi 2012; 13(1): 58

Neurologové se ptají

Neurologové se ptají …

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO

Neurol. praxi 2012; 13(1): 57

Z historie neurologie

Autorský pohled na počáteční etapu stimulační léčby epilepsie a na její význam

Author‘s view to beginning period of stimulation therapy of epilepsy and its signification

prof.MUDr.Pavel Nádvorník, DrSc., MUDr.Viera Drličková, CSc.

Neurol. praxi 2012; 13(1): 53-55

Slovenské liečebné kúpele, Piešťany Stručný autorský přehled výsledků stimulační terapie epilepsie v nc. dentatus, nc. caudatus a v epileptickém ložisku, je historickým dokladem využítí v léčbě technické možnosti stereotaxe a externalizovaných elektrod poprvé standardním způsobem. Byla to současně příležitost uvažovat o významu paměti v genezi epilepsie a o možnosti nových postupů v jejím léčení.

Informace

Konference Multidisciplinární péče o pacienty s nervosvalovými onemocněními se zvláštním zřetelem na spinální muskulární atrofii (SMA)

Helena Kočová

Neurol. praxi 2012; 13(1): 56

Ocenění od vydavatelství časopisu Lancet Neurology

MUDr. Petra Bártová, Ph.D.

Neurol. praxi 2012; 13(1): 56


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.