Neurologie pro praxi, 2012, Suppl.E

reklama

Slovo úvodem - Diabetická neuropatie

prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Neurol. praxi, 2012; 13(Suppl.E):

Diabetes mellitus a neuropatie

Diabetes mellitus and neuropathy

prof.MUDr.Zdeněk Ambler, DrSc.

Neurol. praxi, 2012; 13(Suppl.E):

Diabetes mellitus je chronické onemocnění, které vzniká v důsledku absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu vedoucího k poruše metabolizmu. Existují dva hlavní typy diabetu: typ 1 a typ 2. Počet lidí s diabetem 2. typu se výrazně zvyšuje na celém světě. Neuropatie je častou komplikací diabetu a je spojena s celou řadou klinických projevů. Trvání diabetu a hodnota glykovaného hemoglobinu jsou základní faktory v rozvoji diabetické neuropatie, ale i kardiovaskulární rizikové faktory se na rozvoji významně podílejí.

Patofyziologie diabetické neuropatie

Pathophysiology of diabetic neuropathy

MUDr.Rudolf Kotas, Ph.D., prof.MUDr.Zdeněk Ambler, DrSc.

Neurol. praxi, 2012; 13(Suppl.E):

Patofyziologie diabetické periferní neuropatie (DPN) je multifaktoriální a jak vaskulární faktory s poruchou vasa nervorum, tak metabolické interakce jsou zapojeny ve všech fázích vývoje DPN. Komplexní a vzájemně souvisejících účinky hyperglykémie vedou ke zvýšené aktivitě polyolové dráhy s následnou akumulací sorbitolu a fruktózy, snížení hladin myoinozitolu a sodíko-draslíkové ATPázy a alteraci aktivity proteinkinázy C. Tvorba a akumulace pokročilých produktů glykace, zvýšení reaktivních forem kyslíku, porucha metabolizmu omega-6-esenciálních mastných kyselin a deficit neurotrofických faktorů připívají k endoneurální mikroangiopatii i přímému...

Distální symetrická diabetická polyneuropatie

Distal symmetrical diabetic polyneuropathy

MUDr.Radim Mazanec, Ph.D.

Neurol. praxi, 2012; 13(Suppl.E):

Distální symetrická senzitivní a motorická polyneuropatie je nejčastějším typem diabetické neuropatie, se kterou se v klinické praxi setkáváme. Prevalence kolísá v závislosti na použitých diagnostických instrumentech od 22,7 do 54 % u diabetes mellitus 1. typu a od 32,1 do 45 % u diabetes mellitus 2. typu. Hlavní rizikové faktory pro vznik a progresi diabetické neuropatie představují věk, délka trvání diabetu, hyperglykémie a kardiovaskulární rizika. Stupeň závažnosti diabetické neuropatie hodnotíme pomocí kompozitních skóre. V klinické praxi je vždy nutné vyloučit jinou příčinu periferní neuropatie, než je diabetes mellitus. Tato forma představuje...

Diabetická autonomní neuropatie

Diabetic autonomic neuropathy

doc.MUDr.Silvie Lacigová, Ph.D., MUDr.Jitka Tomešová, MUDr.Jitka Gruberová

Neurol. praxi, 2012; 13(Suppl.E):

Autonomní neuropatie (AN) je častá, přesto zřídka diagnostikovaná komplikace diabetu. Příčin je několik: častá absence jasných symptomů, složitost a často nedostupnost diagnostiky. AN je proto často až diagnózou per exclusionem, po vyloučení organického postižení daného orgánu. Nedostatečné léčebné možnosti AN jsou dalším důvodem, proč je o diagnostiku AN malý zájem. Přesto je AN pro nemocného nebezpečná a především kardiovaskulární autonomní neuropatie (KAN) zvyšuje jeho morbiditu a mortalitu. Článek podává stručný přehled diagnostických a léčebných možností této komplikace s přihlédnutím na využití v praxi.

Bolestivé a fokální diabetické neuropatie

Painful and focal diabetic neuropathy

prof.MUDr.Zdeněk Ambler, DrSc.

Neurol. praxi, 2012; 13(Suppl.E):

Bolestivá diabetická neuropatie je častá a je spojena se signifikantním zhoršením kvality života. Nejčastější formou je distální symetrická polyneuropatie a bolestivé symptomy jsou důsledkem postižení tenkých vláken. Méně časté jsou akutní a atypické bolestivé neuropatie. Typická bolestivá neuropatie se rozvíjí na bázi dlouhodobé chronické hyperglykémie, spolu s metabolickými poruchami a kardiovaskulárními rizikovými faktory u pacienta s chronickou symetrickou, na délce nervů závislou senzitivně-motorickou polyneuropatií. Atypické formy jsou odlišné v několika parametrech. Mohou mít akutní nebo subakutní začátek, monofázický nebo recidivující...

Léčba diabetické neuropatie

Treatment of diabetic neuropathy

prof.MUDr.Josef Bednařík, CSc., prof.MUDr.Zdeněk Ambler, DrSc.

Neurol. praxi, 2012; 13(Suppl.E):

Dosavadní studie neprokázaly léčebný postup, který by byl schopen obnovit funkci postižených nervových vláken. Existují však léčebné postupy, které mohou zmírnit tíži neuropatie či jednotlivé symptomy. Přesná a důsledná kontrola glykémie je považována za zásadní pro oddálení rozvoje polyneuropatie a zpomalení její progrese. K redukci rizika rozvoje polyneuropatie vede i pozitivní ovlivnění kardiovaskulárních rizikových faktorů a změny životního stylu u prediabetu: intenzivní dieta vedoucí k redukci hmotnosti a zvýšení fyzické aktivity. U bolestivé diabetické neuropatie jsou doporučovanými léky 1. volby k ovlivnění neuropatické bolesti modulátory...


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.