Neurologie pro praxi, 2013, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Neurol. praxi 2013; 14(1): 3

Hlavní téma

Paraneoplastické syndromy - úvod

prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. - editor hlavního tématu

Neurol. praxi 2013; 14(1): 6-7

Paraneoplastické neurologické syndromy - základní charakteristika, klasifikace, etiopatogeneze a diagnostika

Paraneoplastic neurological syndromes - essential characteristics, classification, etiopathogenesis and diagnostics

doc.MUDr.Pavel Štourač, Ph.D., prof.MUDr.Zdeněk Ambler, DrSc.

Neurol. praxi 2013; 14(1): 8-11

Paraneoplastické neurologické syndromy (PNS) jsou heterogenní skupinou poruch a mohou postihovat jakoukoli část nervového systému, nervosvalové spojení i svaly. Hypotéza autoimunitní etiopatogeneze je podporována již mnoha důkazy. Podle současné koncepce tumor exprimuje neuronální proteiny, které vyvolávají imunitní odpověď nejen proti nádoru, ale i nervovému systému. Pacientem produkované onkoneurální protilátky v důsledku antigenní identity mohou atakovat i různé komponenty nervového systému. Podle klinického syndromu, typu protilátek a přítomnosti nebo nepřítomnosti maligního procesu jsou PNS klasifikovány jako definitivní nebo jen možné....

Paraneoplastické neurologické syndromy centrálního nervového systému

Paraneoplastic neurological syndromes of central nervous system

doc.MUDr.Pavel Štourač, Ph.D., MUDr.Jana Bednářová, Ph.D.

Neurol. praxi 2013; 14(1): 12-15

Paraneoplastické syndromy centrálního nervového systému představují skupinu onemocnění, kde včasná diagnostika umožňuje terapeutické ovlivnění zpravidla subakutně se rozvíjejícího těžkého neurologického deficitu. Znalost klinického obrazu, asociovaných onkoneurálních protilátek a nádorů může pomoci rychlé diagnostice. Uvádíme profil nejčastějších paraneoplastických syndromů centrálního nervového systému u této neustále se rozrůstající skupiny onemocnění.

Paraneoplastické syndromy periferních nervů, nervosvalového spojení a svalů

Paraneoplastic syndromes of peripheral nerves, neuromuscular junction and muscles

prof.MUDr.Zdeněk Ambler, DrSc.

Neurol. praxi 2013; 14(1): 16-19

Klasické paraneoplastické syndromy (PNS) této skupiny zahrnují subakutní senzitivní neuronopatii (SSN), Lambertův-Eatonův myastenický syndrom (LEMS) a dermatomyozitidu. Senzitivně-motorické periferní neuropatie, autonomní neuropatie a hyperexcitabilita periferních nervů jsou méně časté. Symptomy PNS mohou předcházet manifestaci systémové malignity a diagnóza je tak obtížnější. SSN je nejčastější a je charakterizována primární lézí senzitivních neuronů v gangliích zadních kořenů míšních, ale někteří pacienti mohou mít také projevy axonální a demyelinizační neuropatie. Paraneoplastický původ je pouze jednou z příčin a anti-Hu protilátky jsou...

Přehledové články

Polyneuropatie

Polyneuropathy

doc.MUDr.Edvard Ehler, CSc.

Neurol. praxi 2013; 14(1): 20-27

Polyneuropatie je difuzní či vícečetné systémové postižení periferních nervů. Podle postižené anatomické struktury se rozlišují léze axonální, demyelinizační a smíšené a na podkladě typu vláken léze motorické, senzitivní, autonomní či kombinované. V anamnéze je možno rozlišit příznaky pozitivní i negativní pro všechny typy vláken. V klinickém vyšetření je důležitý nejen rozsah a tíže postižení, ale rovněž přítomnost poruch dalších orgánů. Kromě elektrofyziologických vyšetření nabývají na důležitosti i nové možnosti diagnostiky polyneuropatií – ultrazvukové vyšetření nervů, biopsie kůže, testy vegetativních funkcí. Kauzální léčba je možná...

Pozdní komplikace Parkinsonovy choroby

Late complications of Parkinson's disease

MUDr.Václav Dostál

Neurol. praxi 2013; 14(1): 28-32

Parkinsonova choroba je jedním z nejčastějších neurodegenerativních onemocnění. Projevuje se klasickou triádou příznaků (třes, hypokineza, rigidita). Stanovení diagnózy může být obtížné a často trvá několik měsíců. Účinnou léčbou je substituce chybějícího dopaminu. Terapie funguje v prvních několika letech velmi dobře, ale poté se začínají objevovat pozdní komplikace jak hybné, tak psychické a autonomní. Onemocnění je komplexní a nedá se omezit pouze na hybné projevy. Non motorické příznaky často v pozdních stadiích ovlivňují kvalitu života pacienta i jeho blízkých více, než tak činí motorické příznaky. Následující text si klade za cíl stručně...

Lateralizační příznaky u epilepsie temporálního laloku

Lateralizing signs in temporal lobe epilepsy

MUDr.Klára Musilová, prof.MUDr.Robert Kuba, Ph.D.

Neurol. praxi 2013; 14(1): 33-37

Na výrazném pokroku v rozvoji epileptologie se mimo rozvoje zobrazovacích a funkčně zobrazovacích metod významně podílí intenzivní zkoumání semiologie iktálních a postiktálních symptomů. Díky tomu jsou neustále objevovány nové příznaky s možnou lokalizační a lateralizační hodnotou, jejichž znalost a rozpoznání přispívá nejen k provedení správné diagnózy, ale především ke správnému nalezení epileptogenní zóny v průběhu vyšetřování v rámci epileptochirurgického programu. V následujícím souhrnném článku je zmíněn přehled lateralizačních symptomů u pacientů s epilepsií spánkového laloku.

Indikační kritéria pro léčbu poruch dýchání ve spánku pomocí přetlaku v dýchacích cestách u dospělých Dokument České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Guidelines for sleep related breathing disorders treatment using positive airways pressure in adults

MUDr.Martin Pretl, CSc., MUDr.Milada Hobzová, Ph.D., MUDr.Monika Honnerová, MUDr.Jaroslav Lněnička, MUDr.Vilém Novák, MUDr.Vratislav Sedlák, MUDr.Jana Vyskočilová, prof.MUDr.Karel Šonka, DrSc.

Neurol. praxi 2013; 14(1): 38-41

Poruchy dýchání ve spánku (SRBD), hlavně spánková apnoe (SA), výrazně působí na kvalitu spánku a následně na kvalitu života pacientů. Svými patofyziologickými důsledky SRBD ovlivňují průběh kardiovaskulárních onemocnění. Včasná a kvalitní léčba SRBD dokáže snížit kardiovaskulární morbiditu a mortalitu, a tím je příznivě ovlivňována socioekonomická náročnost těchto onemocnění. Uvedené skutečnosti vedly Českou společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu (ČSVSSM) k vypracování indikačních kritérií pro léčbu SRBD pomocí přetlaku v dýchacích cestách u dospělých. SRBD je diagnostikována pomocí polysomnografie nebo polygrafie. Tíže SA je stanovována...

Patofyziologie svalstva trupu aneb je cyklistika rizikovým faktorem po operaci výhřezu bederní meziobratlové ploténky?

Pathophysiology of trunk muscles or cycling as a potential risk factor

MUDr.Tomáš Zeman, Ph.D., prof.MUDr.Zdeněk Novák, CSc., MUDr.Jan Chrastina, Ph.D.

Neurol. praxi 2013; 14(1): 42-44

Neurochirurg se ve své každodenní praxi setkává s pacienty po operaci výhřezu bederní meziobratlové ploténky, nezřídka bývá konfrontován s dotazem, zdali je cyklistika jako sportovní aktivita vhodná pro tyto nemocné. Předložený text popisuje na základě rozboru anatomických a patofyziologických aspektů některé časté faktory vedoucí ke vzniku vertebrogenních potíží, poukazuje na nejčastější omyly spojené s laickým chápáním problému, seznamuje s diagnosticko-terapeutickým procesem, upozorňuje na rizikové faktory. Za zcela zásadní prevenci vertebrogenních potíží je možné považovat správnou funkci svalového korzetu. Při dodržení zásady „protahování...

Kazuistika

Orolinguální angioedém jako komplikace trombolytické léčby pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou

Orolingual angioedema - complication of acute stroke treatment with systemic thrombolysis

MUDr.Zdeněk Kadaňka ml., MUDr.Stanislav Peška, prof.MUDr.Josef Bednařík, CSc.

Neurol. praxi 2013; 14(1): 51-53

Cíl: Účelem studie bylo zjištění prevalence orolinguálního angioedému, stupně závažnosti a možných následných komplikací u pacientů s ischemickou CMP léčených trombolýzou ve Fakultní nemocnici Brno od roku 2004 do konce roku 2011. Souhrn a metodika: Studie je retrospektivní analýzou 290 nemocných, kteří byli léčeni rekombinantním aktivátorem plazminogenu pro akutní ischemickou CMP. Průměrný věk pacientů byl 67 let, z toho 59 % mužů a 41 % žen. Všichni pacienti byli léčeni podle standardního protokolu trombolytické léčby. Data všech pacientů a nežádoucích účinků trombolýzy byla odeslána do mezinárodního SITS registru. Výsledky: U tří pacientů...

Videokazuistika

Periorální myoklonie s absencemi - videokazuistiky

Perioral myoclonia with absences: video case reports

MUDr.Irena Doležalová, prof.MUDr.Robert Kuba, Ph.D.

Neurol. praxi 2013; 14(1): 54-57

Periorální myoklonie s absencemi (PMA) je syndrom, který se řadí do skupiny idiopatických generalizovaných epilepsií, avšak není v současnosti platnou klasifikací uznáván jako samostatná jednotka. PMA je charakterizován typickými absencemi a periorálními myokloniemi, jež mají charakter „špulení” rtů či záškubů ústních koutků, méně často rytmických pohybů dolní čelistí. PMA je často zaměňován za fokální epilepsii, což může mít nepříznivé terapeutické konsekvence. Uvádíme dvě kazuistiky pacientů s PMA, doplněné videozáznamem. V článku se dále věnujeme diferenciální diagnostice a léčbě tohoto syndromu.

Z pomezí neurologie

Chlamydophila pneumoniae a roztroušená skleróza

Chlamydophila pneumoniae and multiple sclerosis

MUDr.Jan Galský, Ph.D., MBA

Neurol. praxi 2013; 14(1): 46-50

Chlamydophila pneumoniae je intracelulární patogen a významnou příčinou infekcí respiračního traktu. Infikovanými monocyty je schopna překonat hematoencefalickou bariéru, ale podle důkazů není kauzálním agens vyvolávající roztroušenou sklerózu. Chlamydie jsou citlivé k antibiotikům, které zasahují DNA a proteosyntézu, včetně makrolidů, azalidů, speciálně azitromycin, tetracyklinů a chinolonů. Dlouhodobá léčba chronických nemocí antibiotiky, jako roztroušené sklerózy, Alzheimerovy nemoci, astmatu, aterosklerózy, není prospěšná.

Právní poradna

Nestandardní ukončení hospitalizace Právní, medicínské a etické problémy

Nonstandard termination of hospitalization. Legal, medical, and ethical issues

JUDr.Jan Vondráček, JUDr.MUDr.Lubomír Vondráček

Neurol. praxi 2013; 14(1): 58

Autoři v článku poukazují na právní úskalí nestandardního postupu při ukončení hospitalizace, jeho právní úpravu i legálnost jeho využití.


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.