Neurologie pro praxi, 2013, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Neurol. praxi 2013; 14(3): 119

Hlavní téma

Neurorehabilitace - úvodní slovo

MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA - editor hlavního tématu

Neurol. praxi 2013; 14(3): 123-124

Vývoj neurorehabilitace v České republice v kontextu se světovou neurorehabilitací

Development of neurorehabilitation in the Czech Republic in the context with neurorehabilitation in the world

doc.MUDr.Jana Süssová, CSc.

Neurol. praxi 2013; 14(3): 125-127

V úvodu se práce věnuje objasnění pojmu rehabilitace v současném pojetí a specifikaci neurorehabilitace. Dále pozornost zaměřuje na historii oboru, zabývá se organizační strukturou ve světovém i evropském prostředí a popisuje rovněž situaci v České republice. Závěr je věnován naší spolupráci na mezinárodním poli a poslednímu světovému kongresu Světové federace pro neurorehabilitaci.

Logopedická péče o pacienty s poruchou řeči v subakutním stadiu

Speech therapy for patients with a speech disorder in subacute stage

Mgr.Zuzana Stančáková

Neurol. praxi 2013; 14(3): 131-132

Pacienti se získanými poruchami řeči v základním rozlišení trpí buď poruchami fatických funkcí nebo poruchou motorické realizace řeči, dysartrií. Logopedická péče, která je zahájena co nejdříve, je následně poskytována v subakutním stadiu onemocnění v různých rehabilitačních zařízeních, též s ambulantním provozem nebo v rámci rehabilitačního stacionáře. Podrobný diagnostický obraz řečové poruchy, kognitivních a motorických funkcí je předpokladem úspěšné terapie. Optimální nastavení množství a intenzity individuální řečové terapie je podstatné pro vytvoření rehabilitačního programu.

Hodnocení parametrů kvality života u vybraných neurologických onemocnění

Evaluation of quality of life for selected neurological diseases

doc.MUDr.Eva Vaňásková, Ph.D., MUDr.Michal Bednář

Neurol. praxi 2013; 14(3): 133-135

Využití hodnotících škál se prosazuje na rehabilitačních pracovištích stále častěji. Jsou to nejen specifické testy pro jednotlivé diagnózy s popisem poruch, které mají na našich pracovištích již dlouhou tradici, ale nyní i testy na úrovni aktivit, participace a sledování kvality života nemocných. Pro neurologickou rehabilitaci autoři komentují testy pro cévní mozkové příhody, roztroušenou sklerózu, Parkinsonovu chorobu.

Základní principy současné neurorehabilitace

Basic principles of contemporary neurorehabilition

doc.MUDr.Olga Švestková, Ph.D.

Neurol. praxi 2013; 14(3): 136-139

Neurorehabilitace je rehabilitace pacientů po poškození centrální nervové soustavy. Jde o interprofesionální individuálně zaměřenou rehabilitaci pacientů s neurologickým onemocněním. V roce 1996 iniciovala Evropská federace Neurologických společností (EFNS) vytvoření standardů neurorehabilitace. Světová společnost pro neurorehabilitaci pracuje již řadu let. V rámci naší Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny J. E. Purkyně byla založena sekce Neurorehabilitace. V České republice bohužel neexistují neurorehabilitační oddělení. Máme vůči pacientům s neurologickými deficity velké dluhy. Nezbytné změny by měly být také podpořeny legislativně.

Spinální program v České republice - historie, současnost, perspektivy

Spinal program in Czech Republic: past, present, and perspectives

MUDr.Jiří Kříž, Ph.D.

Neurol. praxi 2013; 14(3): 140-143

Spinální program v České republice má poměrně krátkou historii. V 50.–60. letech minulého století se prof. Beneš pokoušel prosadit vznik tzv. spinálních center, avšak neúspěšně. Až v roce 1992 vznikla v Úrazové nemocnici v Brně první spinální jednotka pod vedením prof. Wendscheho. Pro účinnou realizaci spinálního programu mělo zásadní význam založení České spondylochirurgické společnosti v roce 1999. Její výbor zahájil složitá a dlouhodobá jednání se státními orgány s cílem zásadně rozšířit péči o spinální pacienty. Toto úsilí vedlo v roce 2002 k vydání Metodického opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovilo síť pracovišť zajišťujících...

Přehledové články

Roztroušená skleróza u pacientů v adolescentním věku

Multiple sclerosis in patients of adolescent age

doc.MUDr.Radomír Taláb, CSc., MUDr.Marika Talábová

Neurol. praxi 2013; 14(3): 144-149

Prevalence ani incidence roztroušené sklerózy (RS) v dětském věku a dospívání není přesně známa. Dětí s RS se odhaduje mezi 2,7 % až 5,6 % ze všech pacientů s RS na celém světě. V současné době nejpoužívanější klasifikace dělí dětskou RS do 2 základních skupin, na infantilní (IMS) s horní věkovou hranicí 12 let a juvenilní (JMS) – 12–18 let. Stanovení diagnózy RS u dětí se zpravidla opírá o klinické příznaky druhé ataky odpovídající novým ložiskům demyelinizace v CNS. U juvenilní formy RS dochází k vývoji druhé ataky velmi často do 12 měsíců od první, u infantilní je tento interval delší. Časná a správná diagnostika determinuje...

Neuropatie a hepatitida C

Peripheral neuropathy and hepatitis C

prof.MUDr.Zdeněk Ambler, DrSc.

Neurol. praxi 2013; 14(3): 150-153

Infekce virem hepatitidy C (HCV) bývá spojena s extrahepatálními projevy až u 36 % nemocných, hlavně s kryoglobulinemií, trombopenickou purpurou a membranoproliferativní glomerulonefritidou. Smíšená kryoglobulinemie je charakterizována typickou klinickou trias (purpura, slabost, artralgie) a postižením jednoho nebo více orgánů nebo systémů (játra, ledviny a periferní nervy). Periferní neuropatie může být také asociována s HCV infekcí a obvykle souvisí se smíšenou kryoglobulinemií, ale byly popsány i neuropatie bez přítomnosti sérových kryoglobulinů. HCV-asociovaná neuropatie je obvykle axonální, typu chronické symetrické senzitivní nebo senzitivně-motorické...

Sdělení z praxe

Pravo-levorukost; házení šipek do terče jako test upřednostňování a výkonnosti

Right-lefthandedness: arrow throwing at the target as a performance-preference test

prof.MUDr.Jiří Tichý, DrSc., RNDr.Jaromír Běláček, CSc., Marek Nykl, Ing.Nikola Kaspříková, Ph.D.

Neurol. praxi 2013; 14(3): 155-159

Otázka pravorukosti a levorukosti je stále otevřenou kapitolou u neurovědních oborů. Vědomostí o lokalizaci řečových a dalších kortikálních funkcích mozkových hemisfér výrazně přibylo rozvojem neurozobrazovacích metod. Anatomo-fyziologická zkřížená cerebro- -cerebelární propojení jsou dostatečně známa. Otázkám svalového tonu u mozečkového postižení bylo věnováno mnoho pozornosti. Překvapivě málo je ale údajů o fyziologické asymetrii svalového tonu na končetinách podle rukosti a lateralizace řečových i dalších symbolických funkcí. Česká škola v učení o problematice mozečkové dominance tvoří výjimku. Jak jsme již dříve zjistili, asi 50–60...

Kontroverze

Syndrom chronické únavy

prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc., doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.

Neurol. praxi 2013; 14(3): 160-162

Informace

VII. sympozium o léčbě bolesti, Brno - Kongresové centrum Hotelu Voroněž - 10.-11. 5. 2013

MUDr. Jiří Mastík

Neurol. praxi 2013; 14(3): 165-166

Elektronické publikace

Molekulárno-genetické a biochemické aspekty neurogenetických ochorení (Ochorenia podmienené molekulárnogenetickými patológiami štrukturálnych konštituentov nervového systému &ndash, čásť 1) -

The molecular genetic and biochemical aspects of neurogenetic disorders (Diseases caused by molecular genetic pathology of structural constituents of nervous system - part 1)

doc.MUDr.Ján Chandoga, CSc., MUDr.Petra Jungová, RNDr.Katarína Kolejáková, Ph.D., RNDr.Robert Petrovič, PhD., MUDr.Juraj Štofko, MBA

Neurol. praxi 2013; 14(3): 209

Príznaky postihnutia nervového systému sú veľmi často spojené s genetickými ochoreniami. Vďaka akcelerácii genomického výskumu počas posledných dvadsať rokov sa u mnohých neurologických ochorení odhalila ich molekulárno-genetická podstata ako aj mechanizmy vzniku a vývoja molekulárnych patológii. Rozšírenie škály DNA diagnostických metód umožňuje u mnohých neurogenetických ochorení spoľahlivú a kauzálnu diagnostiku. Na druhej strane viaceré ochorenia (spinocerebelárne ataxie, hereditárne spastické paraplégie) sú podmienené mutáciami mnohých génov a ani široká škála molekulárno-genetických vyšetrení nemusí objasniť pôvod ochorenia. Vzhľadom...


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.