Neurologie pro praxi, 2013, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Neurol. praxi 2013; 14(4): 171

Hlavní téma

Poruchy chôdze - úvod k hlavnej téme

doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Neurol. praxi 2013; 14(4): 175

Klasifikácia porúch chôdze

Classification of gait disorders

doc.MUDr.Peter Valkovič, PhD., prof.MUDr.Evžen Růžička, DrSc., FCMA

Neurol. praxi 2013; 14(4): 176-178

Ľudská chôdza závisí od schopnosti lokomócie (vrátane iniciácie a udržania krokového rytmu), rovnováhy a adaptácie na meniace sa podmienky. Dysfunkcia každej z týchto súčastí vedie k poruche chôdze. V súčasnosti sa do klinickej praxe dostáva klasifikácia porúch chôdze na základe klinického nálezu. Rozpoznanie charakteristického patologického vzorca chôdze je prvým krokom na stanovenie diagnózy. Druhým krokom je určenie klinicky „pravdepodobnej“ diagnózy, keď sa do úvahy zoberú rôzne pomocné vyšetrenia, efekt špecifickej terapie a klinický vývoj ochorenia v čase. „Definitívna“ diagnóza sa stanoví až na základe histopatologického...

Freezing - porucha chůze

Freezing - gait disorder

MUDr.Hana Brožová, Ph.D.

Neurol. praxi 2013; 14(4): 179-181

Freezing je náhlý záraz na začátku nebo během chůze, který se objevuje v určitých typických situacích. Kromě Parkinsonovy nemoci se vyskytuje u dalších parkinsonských syndromů neurodegenerativní či vaskulární etiologie, u normotenzního hydrocefalu a při poškození frontálního kortexu a jeho spojů. Článek se zabývá rozdělením freezingu, diagnózami, u kterých se vyskytuje, patofyziologií, diagnostikou a léčbou tohoto fenoménu.

Psychogenní poruchy chůze

Psychogenic disorders of gait

prof.MUDr.Evžen Růžička, DrSc., MUDr.Tereza Serranová, Ph.D.

Neurol. praxi 2013; 14(4): 182-184

Poruchy chůze patří mezi nejčastější projevy psychogenních poruch hybnosti, nozologické oblasti na pomezí neurologie a psychiatrie, kde se často lékař i pacient ocitají v riziku diagnostických a terapeutických chyb. Cílem tohoto přehledu je ukázat na typické projevy, zdůraznit diagnostické zásady a naznačit terapeutické možnosti u psychogenních poruch hybnosti se zvláštním zaměřením na poruchy chůze. Mezi typické vzorce psychogenních poruch chůze patří 1. chůze s poruchou rovnováhy (o inadekvátně široké bázi, často s paradoxním zlepšením při zkoušce tandemové chůze, případně spontánní provazochodecká chůze nebo chůze rázu astázie-abázie); 2....

Poruchy chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou

Gait impairment in multiple sclerosis patient

Mgr.Klára Novotná, MUDr.Jana Lízrová Preiningerová

Neurol. praxi 2013; 14(4): 185-187

Roztroušená skleróza (RS) může způsobovat postižení různých funkcí v závislosti na poškození CNS. Mezi typické symptomy RS patří svalová slabost, zvýšené svalové napětí, poruchy citlivosti, únava, zhoršení rovnováhy a koordinace pohybu. To vše může u pacientů s RS vést k poruchám chůze. Poruchy chůze, k nimž dochází až u 85–90 % pacientů s roztroušenou sklerózou, pozorujeme v různé míře již od počátku onemocnění. Článek pojednává o typických změnách chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou a možnostech je kvantifikovat.

Přehledové články

Jaká rizika přináší očkování u pacientů s roztroušenou sklerózou? Mýty a realita

What are the risks associated with vaccination in patients with multiple sclerosis? Myths and Reality

MUDr.Jiří Piťha, prof.MUDr.Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Neurol. praxi 2013; 14(4): 188-192

Infekce jsou jedním z nečastějších faktorů, které vedou k exacerbaci roztroušené sklerózy. Virus Ebstein Barrové je dokonce suspektním infekčním agens, podílejícím se na patogenezi onemocnění. Z klinické praxe plyne, že pacientům s roztroušenou sklerózou není doporučeno jakékoliv očkování v obavě ze zhoršení choroby. Z analýzy klinických studií je však zřejmé, že většina vakcín je zcela bezpečných a může naopak rizikové skupiny pacientů před infekcí chránit. U 0,5 % očkovaných se může vyvinout autoimunitní/zánětlivý syndrom, indukovaný adjuvans.

Polyneuropatie v rámci průmyslové neurologie

Polyneuropathies in industrial neurology

doc.MUDr.Edvard Ehler, CSc.

Neurol. praxi 2013; 14(4): 193-196

Toxické neuropatie jsou způsobeny chemickými látkami, které za podmínek dostatečné expozice vedou k poškození neuronu, axonu, myelinové pochvy či více struktur periferního nervového systému najednou. Zvyšuje se prevalence toxických neuropatií způsobených léky. Prevalence polyneuropatií v důsledku expozice chemickým látkám v průmyslu se snižuje. Pro stanovení kauzality toxinu a klinického nálezu existuje seznam podmínek (Bradford Hill Criteria). V diagnostice toxických neuropatií se kromě klasického klinického nálezu využívají laboratorní metody (včetně průkazu koncentrace toxinu a jeho metabolitů) i neurofyziologické metody. Toxické neuropatie...

Alkohol a epilepsie - jak léčit?

Alcohol and epilepsy - how to treat?

MUDr.Ivana Tyrlíková

Neurol. praxi 2013; 14(4): 197-199

Spotřeba alkoholu v České republice je vysoká a představuje závažný medicínský problém. Je prokázána souvislost mezi užíváním alkoholu a výskytem epileptických záchvatů. Výskyt epileptických záchvatů je u alkoholiků 3 × vyšší než u zbytku populace. Riziko vzniku epileptických záchvatů u alkoholiků vzrůstá s dávkou užívaného alkoholu. Chronické užívání alkoholu vede k poruše regulace NMDA receptorů (zvýšená regulace) a GABA-A receptorů (snížená regulace). K poruše rovnováhy dojde při náhlém vysazení alkoholu se vznikem epileptických záchvatů známých pod pojmem “withdrawal seizures”. Alkoholová epilepsie je epileptický syndrom se...

Z pomezí neurologie

Je pozdní forma lymeské neuroborreliózy léčitelná?

Is late Lyme neuroborreliosis treatable?

MUDr.Hana Roháčová, Ph.D.

Neurol. praxi 2013; 14(4): 200-202

Článek je věnován problematice onemocnění lymeskou borreliózou, a to především jejím pozdním formám s postižením nervové soustavy s důrazem na možnosti její diagnostiky a léčby. Lymeská borrelióza je onemocnění, které se na území České republiky vyskytuje poměrně často a pacienti jsou vyšetřováni i léčeni lékaři různých specializací. Největší problémy většinou činí pozdní formy onemocnění. Nicméně i ty lze úspěšně léčit, pokud je jejich podkladem skutečně aktivní borreliová infekce.

Sdělení z praxe

Tuberkulom mozku

Tuberculoma of the brain

mjr.MUDr.Pavel Diviš

Neurol. praxi 2013; 14(4): 203-205

Tuberkulom mozku patří v České republice mezi raritní příčiny intrakraniálních expanzí. Jedná se častěji o mnohočetné ložiskové postižení mozku v rámci postprimární formy tuberkulózy. Definitivní diagnózu lze stanovit histopatologickým a/nebo bakteriologickým vyšetřením, pravděpodobnou diagnózu pak zlepšováním klinického stavu a regresí ložisek po nasazení kauzální léčby antituberkulotiky. Prognóza po zahájení terapie je poměrně příznivá, mortalita je udávána pouze 10 %. Autor prezentuje 56letou pacientku s histologicky verifikovaným tuberkulomem mozku a doporučuje vždy provést biopsii mozku i u starších pacientů s obrazem izolovaného či mnohočetného...

Vzácná příčina torticollis u 4letého chlapce

A rare cause of torticollis in a 4 year old boy

MUDr.Jana Kučerová, MUDr.Marika Talábová, MUDr.Ladislava Šerclová, MUDr.Eduard Popper, MUDr.Ludovít Klzo, Ph.D., MUDr.David Laštovička, doc.MUDr.Radomír Taláb, CSc.

Neurol. praxi 2013; 14(4): 206-208

Torticollis v širším slova smyslu je termín označující abnormální držení hlavy a je nespecifickým symptomem onemocnění různé etiologie. Příčina abnormního držení hlavy může být rozdílná jak mechanizmem vzniku, tak lokalizací prvotních změn a závisí na věkové kategorii pacienta. Kazuistika popisuje případ 4letého chlapce s těžkou fixní torticollis v koincidenci s lokálním zánětem v krajině středouší.

Referáty z literatury

Publikujeme v zahraničí

Neurol. praxi 2013; 14(4): 216

Právní poradna

Nová zákonná pravidla dostupnosti zdravotních služeb a biologická léčba roztroušené sklerózy

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

Neurol. praxi 2013; 14(4): 213-215

Kontroverze

Léčba první volby u CIDP. Kortikoidy nebo IVIg?

prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc., prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

Neurol. praxi 2013; 14(4): 210-211

Informace

16. Jedličkovy dny, Praha 2013

doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Neurol. praxi 2013; 14(4): 218

Elektronické publikace

Molekulárno-genetické a biochemické aspekty neurogenetických ochorení (Ochorenia podmienené molekulárno - genetickými patológiami štrukturálnych konštituentov nervového systému - čásť 1)

The molecular genetic and biochemical aspects of neurogenetic disorders (Diseases caused by molecular genetic pathology of structural constituents of nervous system - part 1)

doc.MUDr.Ján Chandoga, CSc., MUDr.Petra Jungová, RNDr.Katarína Kolejáková, Ph.D., RNDr.Robert Petrovič, PhD., MUDr.Juraj Štofko, MBA

Neurol. praxi 2013; 14(4): 169-174

Príznaky postihnutia nervového systému sú veľmi často spojené s genetickými ochoreniami. Vďaka akcelerácii genomického výskumu počas posledných dvadsať rokov sa u mnohých neurologických ochorení odhalila ich molekulárno-genetická podstata ako aj mechanizmy vzniku a vývoja molekulárnych patológii. Rozšírenie škály DNA diagnostických metód umožňuje u mnohých neurogenetických ochorení spoľahlivú a kauzálnu diagnostiku. Na druhej strane viaceré ochorenia (spinocerebelárne ataxie, hereditárne spastické paraplégie) sú podmienené mutáciami mnohých génov a ani široká škála molekulárno-genetických vyšetrení nemusí objasniť pôvod ochorenia. Vzhľadom...


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.