Neurologie pro praxi, 2013, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc - předseda redakční rady

Neurol. praxi 2013; 14(6): 275

Hlavní téma

Metabolické ochorenia nervového systému

MUDr. František Cibulčík, PhD. - editor hlavnej témy

Neurol. praxi 2013; 14(6): 281

 

Mitochondriálne syndrómy s poškodením nervového systému

Mitochondrial syndromes with nervous system damage

MUDr.František Cibulčík, PhD.

Neurol. praxi 2013; 14(6): 282-286

Ochorenia s postihnutím nervového systému spôsobeným poruchou funkcie mitochondrií zahŕňajú pestrú paletu typov dedičnosti, poškodenia jednotlivých častí nervového systému v kombinácii s prejavmi dysfunkcie iných systémov s vysokými nárokmi na energetické zásobenie. Prístup k členeniu mitochondriálnych ochorení môže vychádzať primárne z klinického obrazu, z typu biochemického poškodenia alebo typu genetického poškodenia. V našej práci opisujeme syndrómové mitochondriálne ochorenia – ochorenia, ktorých fenotypická prezentácia tvorí ucelený syndróm. Diagnostika týchto ochorení, okrem zohľadnenia anamnézy a klinického obrazu, spočíva jednak...

Neurologické prejavy deficitu vitamínu B12

Neurological disorders in vitamin B12 deficiency

MUDr.Ivan Martinka

Neurol. praxi 2013; 14(6): 287-291

Vitamín B12 má v ľudskom organizme významnú úlohu ako kofaktor dôležitých enzýmov intermediárneho metabolizmu. Nedostatok vitamínu B12 môže spôsobiť malabsorpcia v tráviacom trakte, nedostatočný príjem potravy alebo geneticky podmienený deficit enzýmu metylmalonyl-CoA mutázy. Deficit vitamínu B12 sa prejavuje rôznymi hematologickými, neurologickými a psychiatrickými prejavmi. K neurologickým patria myelopatia, neuropatia a vzácne atrofia zrakového nervu. Myelopatia sa manifestuje ako subakútna kombinovaná degenerácia miechy (funikulárna myelóza) s charakteristickou degeneráciou postranných a zadných povrazcov. Neuropatia sa prejavuje ako...

Familiárna amyloidná polyneuropatia

Familial amyloid polyneuropathy

doc.MUDr.Peter Špalek, PhD.

Neurol. praxi 2013; 14(6): 292-296

Transtyretínová familiárna amyloidná polyneuropatia (TTR-FAP) je závažná hereditárna neuropatia spôsobená abnormným proteínom transtyretínom transformujúcim sa v amyloid, ktorý sa ukladá do periférnych nervov. TTR-FAP je senzitívna, motorická a autonómna polyneuropatia, u niektorých pacientov je prítomná aj kardiomyopatia. TTR-FAP je progresívna, zneschopňujúca a život ohrozujúca polyneuropatia, preto je potrebné čo najskôr určiť správnu diagnózu. Významné je vyhľadávať de novo TT-FAP medzi pacientmi so sporadickými idiopatickými progresívnymi polyneuropatiami. Najmä pri vzniku vo vyššom veku sa môže TTR-FAP fenotypicky manifestovať pestrým...

Přehledové články

Vyšetření kognitivních funkcí v časné diagnostice Alzheimerovy nemoci

Assessment of cognitive function in early diagnosis of Alzheimer’s disease

Mgr.Tomáš Nikolai, MUDr.Martin Vyhnálek, Mgr.Eva Literáková, Hana Marková, doc.MUDr.Jakub Hort, Ph.D.

Neurol. praxi 2013; 14(6): 297-301

Kognitivní vyšetření v diagnostice Alzheimerovy nemoci (AN) je jedním z klíčových diagnostických postupů. Se změnou diagnostických kritérií AN se posouvá důraz na stále časnější diagnostiku kognitivního deficitu, jejímž těžištěm je stadium mírné kognitivní poruchy při AN. Pro odhad kognitivní výkonnosti jsou v časných stadiích AN užitečné screeningové testy kognice, pro komplexní analýzu kognitivní výkonnosti je nezbytné neuropsychologické vyšetření. Účelem neuropsychologického vyšetření je zjišťování klinicky významného kognitivního poklesu stejně jako profilace kognitivní výkonnosti pro účely diferenciální diagnostiky. V článku shrnujeme...

Statiny a myopatie

Statins and myopathy

prof.MUDr.Zdeněk Ambler, DrSc.&dagger,

Neurol. praxi 2013; 14(6): 302-304

Statiny jsou nejúčinnější a nejrozšířenější léky na snížení LDL cholesterolu (low-density lipoprotein) a redukují riziko vzniku kardiovaskulárních příhod. Statinové myopatie jsou klinicky významnou příčinou intolerance statinů a ukončení léčby. Spektrum statinových myopatií se pohybuje od častých, klinicky benigních myalgií, zvýšení sérové kreatinkinázy, svalové slabosti až po nekrotizující myopatie, včetně nedávno popsané autoimunitní nekrotizující myopatie indukované statiny a v současné době velmi vzácné rabdomyolýzy. Riziko statinové myopatie může být sníženo identifikací rizikových pacientů a/nebo odstraněním některých léků nebo látek,...

Poruchy spánku u Parkinsonovy nemoci

Sleep disturbances in Parkinson’s disease

MUDr.Petr Dušek, MUDr.Lenka Plchová

Neurol. praxi 2013; 14(6): 305-308

Poruchy regulace cyklu spánku a bdění patří mezi nejčastější a nejvíce omezující non-motorické příznaky Parkinsonovy nemoci (PN), postihují 50–95 % pacientů. Jejich etiologie je multifaktoriální, mezi nejvýznamnější příčiny patří primární spánkové poruchy, vedlejší účinky medikace, motorické příznaky PN přetrvávající v noci, psychiatrické komorbidity a neurodegenerace mozkových oblastí regulujících cyklus spánek-bdění. Doposud bylo provedeno velmi málo kontrolovaných studií se zaměřením na terapii spánkových poruch a léčba je tedy individuální s přihlédnutím ke komorbiditám a preferenci pacienta.

Antihypertenzní léčba v akutní fázi cévních mozkových příhod

Acute stroke and antihypertensive treatment

MUDr.Jan Fiksa, MUDr.Tomáš Janota, CSc.

Neurol. praxi 2013; 14(6): 309-313

Až u 50 % pacientů s iktem se objevuje v prvních hodinách až dnech významný vzestup krevního tlaku (TK). Přístup k léčbě hypertenze v akutní fázi iktu však není jednoduchý. Přílišný vzestup i pokles TK u hemoragických i ischemických iktů hrozí rozvojem závažných komplikací. Tlak musí být pečlivě sledován a udržován v ideálním rozmezí. Podle doporučení American Heart Association a American Stroke Association je u akutních hemoragických iktů systolický TK upravován s cílem rychlého snížení pod 200 mm Hg a dále méně razantně pod 180 mm Hg. U akutních ischemických iktů indikovaných k reperfuzní terapii musí být podle amerických a nyní již i evropských...

Z pomezí neurologie

Etické aspekty pomoci v rodině s postižením spinální muskulární atrofií

Ethical aspects of help in families with spinal muscular atrophies

Mgr.Helena Kočová

Neurol. praxi 2013; 14(6): 314-318

Kolpingova rodina Smečno, o.s. Progresivní a nevyléčitelné onemocnění spinální svalové atrofie (SMA) se řadí do kategorie tzv. nemocí s malou nadějí na uzdravení. Přináší v životě mnoho otázek a bolestných situací. Je to nemoc postihující psychicky především rodiče dítěte, má progresivní nebo stacionární průběh a končí mnohdy nevyhnutelně úmrtím dítěte či adolescenta. Z etického pohledu je nutné respektovat právo na život a umožnit tak člověku naplnění života.

Nové trendy ve fyzioterapii nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

New trends in physiotherapy of people with multiple sclerosis

PhDr.Kamila Řasová, Ph.D.

Neurol. praxi 2013; 14(6): 319-320

Autorka se v přehledném článku zabývá mechanizmy účinku fyzioterapie a principy, na kterých je založen současný přístup (vyšetřovací a terapeutický) ve fyzioterapii nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní.

Sdělení z praxe

Syndrom komprese kaudy v těhotenství

Cauda equina syndrome during pregnancy

MUDr.Petr Linzer, MUDr.Michal Filip, Ph.D.

Neurol. praxi 2013; 14(6): 322-324

Syndrom komprese kaudy equiny se vyskytuje relativně vzácně a může vyžadovat urgentní neurochirurgickou intervenci. Kompletně rozvinutý syndrom je charakterizován známkami oboustranného kořenového dráždění v dolních končetinách, perianogenitální poruchou čití, poruchou čití v příslušných dermatomech dolních končetin podle úrovně postižení, parézami svalů dolních končetin, snížením šlachových reflexů a poruchami sfinkterů. Nejčastěji je komprese kořenů kaudy způsobena rozsáhlým mediálním výhřezem bederní meziobratlové ploténky pod úrovní míšního konu. V běžné praxi není tento syndrom častý a v případě gravidní pacientky se jedná o raritní...

Společenská rubrika

Jubileum prof. MUDr. Ivana Rektora, CSc., FCMA, FANA

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Neurol. praxi 2013; 14(6): 325-326


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.