Neurologie pro praxi, 2014, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Neurol. praxi 2014; 15(2): 59

Hlavní téma

Sclerosis multiplex

doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD. - editorka hlavního tématu

Neurol. praxi 2014; 15(2): 64

Nová perspektívna liečba sclerosis multiplex

New perspective treatment of multiple sclerosis

doc.MUDr.Vladimír Donáth, CSc., MUDr.Silvia Laurincová

Neurol. praxi 2014; 15(2): 65-67

Prehľad možností perspektívy nových stratégií liečby SM so zmeraním na orálne preparáty, na monoklonálne protilátky aj DNA vakcíny. Nová generácia imunomodulačných liekov sa ukazuje efektívnejšia pre RR formy SM porovnaním so zavedenou prvolíniovou DMT, stále však nie je prospešná pre liečbu progresívnej fázy ochorenia. Cieľom nových stratégií v liečbe SM je zavedenie individuálnej terapie, ktorá sa orientuje na individuálnu aktivitu, agresivitu ochorenia ako aj špecifickú imunológiu u jednotlivých pacientov. V prehľade sa uvádzajú výsledky predklinických a skorých klinických štúdií, bezpečnosť aj znášanlivosť jednotlivých prípravkov.

Vybrané biologické a biochemické markery sclerosis multiplex

Some biological and biochemical markers of multiple sclerosis

MUDr.Jozef Michalik, MUDr.Daniel Čierny, prof.RNDr.Ján Lehotský, DrSc., prof.MUDr.Egon Kurča, PhD.

Neurol. praxi 2014; 15(2): 68-70

Práca podáva stručný literárny prehľad vybraných biologických markerov (genetické markery, protilátky proti jadrovému antigénu-1 vírusu Epsteinovej-Barrovej, hladiny vitamínu D) a ich potenciálne využitie v diagnostike, stanovení aktivity ochorenia, predpovedaní klinického priebehu a odpovede na terapeutickú intervenciu.

Porucha mobility pri sclerosis multiplex ako závažný faktor ovplyvňujúci kvalitu života

Impaired mobility in multiple sclerosis as a severe factor affecting quality of life

prof.MUDr.Zuzana Gdovinová, CSc.

Neurol. praxi 2014; 15(2): 71-73

Sclerosis multiplex (SM) je chronické neurologické ochorenie charakterizované postupným zneschopnením pacienta v dôsledku zápalu, progresívnej demyelinizácie a straty axónov centrálneho nervového systému. Najvýraznejší vplyv na funkčnú fyzickú aktivitu a nezávislosť pacientov so SM má zhoršená mobilita a predovšetkým zhoršená chôdza. K funkčnému zneschopneniu pacientov so SM dochádza v dôsledku demyelinizácie a degenerácie axónov, čo je spojené so zhoršením ich vodivosti. Práca poukazuje na význam nátriových (Na+) a káliových (K+) kanálov na vedenie vzruchu a možnosti zlepšenia vodivosti blokádou K+ kanálov 4-amidopyridínom (4-AP). Ukazuje...

Sclerosis multiplex u detí

Multiple sclerosis in children

doc.MUDr.Pavol Sýkora, CSc.

Neurol. praxi 2014; 15(2): 74-76

U 2 – 5 % pacientov sa SM manifestuje pred 16. rokom života. Incidencia detskej formy SM v Nemecku je 0,3/100 000. V etiopatogenéze SM sa podieľajú genetické a environmentálne faktory, prekonané infekčné ochorenia a zmeny imunitného systému. Ochorenie u detí je vzácne a predpokladajú sa špecifické mechanizmy v imunitnom a CNS systéme, ktoré zabraňujú manifestácii SM. Diagnóza SM sa stanovuje na základe klinických príznakov druhého ataku súčasne s vyšetrením mozgu MR a mozgomiechového moku. Liečba SM u detí využíva princípy liečby dospelých. Včasná manifestácia ochorenia vedie k včasnej invalidizácii.

Magnetická rezonancia a sclerosis multiplex

Magnetic resonance and sclerosis multiplex

MUDr.Monika Daňová, MUDr.Víťazoslav Belan, PhD.

Neurol. praxi 2014; 15(2): 77-82

2Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava 3Dr. MAGNET, s. r. o., pracovisko Kramáre, Bratislava Magnetická rezonancia (MR) sa stala v náročnom procese diagnostiky sclerosis multiplex (SM) dôležitou podpornou vyšetrovacou metódou, ktorá bola zahrnutá v roku 2001 do diagnostických kritérií (McDonald kritériá SM 2001). Následne tieto kritériá prešli úpravou v roku 2005 a 2010 s cieľom zvýšiť ich senzitivitu, pri zachovaní ich špecificity. MR je v súčasnosti najviac využívaný biomarker v procese diagnostiky, v stanovení prognózy a v monitorovaní priebehu ochorenia, pričom využíva konvenčné a nekonvenčné techniky. Ku...

Přehledové články

Mozkové hemoragie a antikoagulační léčba

Intracerebral hemorrhage and anticoagulation therapy

prof.MUDr.Roman Herzig, Ph.D., FESO

Neurol. praxi 2014; 15(2): 83-88

Antikoagulační léčba je využívána v prevenci a terapii trombózy a tromboembolizmu a komplikací s nimi spojených, včetně prevence ischemické cévní mozkové příhody (iCMP). K tomuto účelu jsou využívány nejčastěji warfarin, heparin (včetně nízkomolekulárního), ale také nová antikoagulancia (např. dabigatran, rivaroxaban nebo apixaban). Užití antikoagulancií může být komplikováno hemoragií, a to včetně spontánní intracerebrální hemoragie (SICH). Pokud dojde k rozvoji SICH u pacienta na perorální antikoagulaci, jsou indikovány okamžité ukončení antikoagulace a snaha o co nejrychlejší normalizaci koagulačních parametrů. Při rozhodování o indikaci...

Mezioborová spolupráce při diagnostice a léčbě roztroušené sklerózy

Interdisciplinary cooperation in diagnosis and treatment of multiple sclerosis

MUDr.Jiří Piťha

Neurol. praxi 2014; 15(2): 89-91

Diagnostika i léčba roztroušené sklerózy vyžaduje multidisciplinární spolupráci specialistů různých profesí. Vedoucí je role neurologa, specializovaného v problematice neuroimunologie. Nezanedbatelná je však úloha praktického neurologa, praktického lékaře, neuroradiologa, očního lékaře, urologa a lékařů dalších specializací. Speciální roli v péči o pacienty s roztroušenou sklerózou mají centra pro diagnostiku a terapii roztroušené sklerózy. Cílem spolupráce je včasná diagnostika a optimální léčba.

Z pomezí neurologie

Rizika vzniku neuropatické bolesti po torakotomii

Risks for creation of neuropathic post-thoracotomy pain

MUDr.Jan Procházka, Ph.D., MUDr.Vilém Malý

Neurol. praxi 2014; 15(2): 92-96

Vznik chronické bolesti po torakotomii je závažným problémem u pacientů v hrudní chirurgii, zejména je-li doprovázena neuropatickou složkou. Na vzniku neuropatické post-torakotomické bolesti se podílí poranění interkostálního nervu spolu s následnou centrální senzitizací. Tento stav je modulován celou řadou faktorů předoperačních, operačních i pooperačních, z nichž dominuje rozsah a způsob provedení operačního výkonu a zajištění pooperační analgezie. Kromě minimalizace distrakce žeber při operačním přístupu je nejúčinnější prevencí multimodální analgezie kombinující pokračující epidurální analgezii zavedenou v hrudní etáži s neopioidními analgetiky....

Sdělení z praxe

Kvalita života pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Quality of life and quality of working life in patients with multiple sclerosis

Ing.Veronika Mezerová, MUDr.Eva Meluzínová, MUDr.Ing.Lubomír Poušek, MBA

Neurol. praxi 2014; 15(2): 97-100

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je autoimunitní onemocnění s chronickým průběhem, nejčastěji postihuje mladé dospělé v produktivním věku, častěji ženy než muže. Vzhledem ke své chronické povaze je velice zákeřnou nemocí. Choroba ovlivňuje nejen délku života, ale má především vliv na kvalitu jeho prožívání, proto je nutné studovat, které oblasti kvality života jsou vlivem nemoci nejvíce zasaženy. Jelikož neexistuje lék, který by nemoc vyléčil, a pacientů neustále přibývá, je třeba zamyslet se i nad jejich zaměstnaností. A to nejenom z pohledu ekonomického, ale i z pohledu sociálního. Izolace práceschopného pacienta od pracovního prostředí...

Kearns-Sayreův syndrom

Kearns-Sayre syndrome

MUDr.Ján Latta, doc.MUDr.Josef Zámečník, Ph.D., MUDr.Petr Vojtíšek, CSc., doc.MUDr.Edvard Ehler, CSc., doc.MUDr.Tomáš Honzík, Ph.D., Ing.Markéta Tesařová, Ph.D.

Neurol. praxi 2014; 15(2): 102-104

3Kardiologické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pradubice 4Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha U ženy středního věku se objevila ptóza s postupným rozvojem asymetrické zevní oftalmoplegie. Později se přidala svalová slabost a únavnost. V diferenciální diagnostice bylo nutno vyloučit poruchu nervosvalového přenosu, endokrinopatii, neuropatii a kmenové syndromy. Při elektromyografickém vyšetření byla prokázána lehká myogenní léze. Ve svalové biopsii byly nalezeny změny svědčící pro mitochondriální poruchu. Následně byly prokázány delece mitochondriální...

Kontroverze

Léčba Parkinsonovy nemoci

  

Neurol. praxi 2014; 15(2): 105-108

  

Neurologové se ptají

Neurologové se ptají

Neurol. praxi 2014; 15(2): 110


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.