Neurologie pro praxi, 2014, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA

Neurol. praxi 2014; 15(5): 227

Hlavní téma

Fyzikální příčiny nemocí z povolání

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.

Neurol. praxi 2014; 15(5): 232-233

Profesionální syndrom karpálního tunelu

Occupational carpal tunnel syndrome

MUDr.Eduard Minks, MUDr.Alexandra Minksová, prof.MUDr.Petr Brhel,CSc., MUDr.Viera Babičová

Neurol. praxi 2014; 15(5): 234-239

Syndrom karpálního tunelu je nejčastější mononeuropatií a zároveň nejčastější nemocí z povolání, se kterou se může lékař ve své praxi setkat. Jde o kompresivní neuropatii v oblasti zápěstí, která vzniká vlivem dlouhodobého, nadměrného a jednostranného přetěžování ruky a zápěstí, vlivem vibrací s přenosem na ruce, nebo k němu vedou onemocnění, jako je diabetes mellitus či tyreopatie. Subjektivně se nejčastěji projevuje paresteziemi/dysesteziemi 1. až 4. prstu a objektivně atrofií vnější porce thenaru. Postižení se kvantifikuje pomocí elektromyografie. Středně těžký stupeň onemocnění je hranicí, která spolurozhoduje o konzervativním versus operačním...

Útlakové léze loketního nervu profesionálního původu

Compressive ulnar nerve lesion of occupational origin

MUDr.Petr Ridzoň

Neurol. praxi 2014; 15(5): 240-242

Útlakové léze n. ulnaris jsou druhou nejčastější fokální mononeuropatií. K chronické traumatizaci a poškození nervu může dojít tlakem a vibracemi pracovních nástrojů nebo opíráním lokte u některých profesí. Mimo zaměstnání to pak může být držením nářadí při sportech. Z klinického hlediska lze podle symptomatologie rozdělit léze na: poškození lokalizované proximálně od lokte, v oblasti lokte, v oblasti Guyonova kanálu a distálně od kanálu. Nejčastější jsou útlakové léze v oblasti lokte – jsou zhruba 10 x častější než v oblasti Guyonova kanálu. V oblasti lokte jsou možná dvě místa postižení – a to v oblasti sulcus nervi ulnaris anebo...

Nemoci šlach a šlachových pochev nebo úponů svalů z douhodobého nadměrného jednostranného přetěžování

Connective tissues diseases, tendon disorders used to be often associated with occupational activities

MUDr.Milan Richtr, CSc., doc.MUDr.Otakar Keller, CSc.

Neurol. praxi 2014; 15(5): 244-248

2Neurologická klinika TN, Praha Onemocnění šlach a onemocnění šlachových a svalových úponů z pracovních vlivů. Onemocnění šlach a šlachových úponů, na jejichž vznik, zhoršení nebo recidivu mají vliv podmínky vykonávaných činností. U nemocí z povolání musí být pracovní podmínky uznanou příčinou vzniku onemocnění. U nemocí z povolání se jedná vždy o následky jednostranného dlouhodobého mechanického zatížení. Onemocnění úponů šlach vzniká podle autorů u všech druhů pracovních činností, a to i u běžných činností při chybějící nebo narušené adaptaci tkání na tahový stres. V převážné většině se jedná o postižení tkání předloktí horních končetin...

Vibrační neuropatie

Vibration neuropathy

doc.MUDr.Edvard Ehler, CSc., MUDr.Zdenka Fenclová, CSc., Ing.Zdeněk Jandák, CSc., doc.MUDr.Pavel Urban, CSc.

Neurol. praxi 2014; 15(5): 249-252

2Státní zdravotní ústav, Praha Přenos vibrací z pracovních nástrojů na horní končetiny může vést k rozvoji nemoci z vibrací. Projevuje se intermitentním zbělením prstů, paresteziemi i hypestezií postižených prstů, postupně i rozvojem neobratnosti a slabosti prstů. Zbělení prstů i desítky minut, a to přes snahu prohřát ruku i prsty. Nemoc z vibrací má projevy nervové, vaskulární i vazivové. V diagnostice se využívá chladový test, pletysmografie i EMG (zejména senzitivní a motorická neurografie). Součástí léčby je zábrana prochlazení, úprava životosprávy a pracovní zátěže, medikamentózní léčba (blokátory kalciového kanálu, pentoxyphyllin, antiagregan...

Diferenciální diagnostika bolestí zápěstí z pohledu ortopeda

Differential diagnosis of wrist pain from view of orthopedic surgeon

doc.MUDr.Jaroslav Pilný, Ph.D., MUDr.Jiří Štědrý, PhDr.Kateřina Čermáková, Mgr.Eva Hlaváčková, Ph.D., PhDr.Magda Taliánová

Neurol. praxi 2014; 15(5): 253-256

Na bolestech v oblasti zápěstí mají vliv kromě postižení nervů stavy úrazové, jako jsou poranění kostí a vazů. Kostní poranění bývají diagnostikována, ale vazivová jsou často přehlédnuta a vedou ke vzniku nestabilit, které častou vedou k obtížím. Pokud nejsou nestability správně ošetřeny, jsou podkladem rozvoje degenerativních změn artritidy v oblasti zápěstí. Autoři prezentují nejčastější postižení zápěstí z pohledu ortopeda, představují klinické obtíže a možnosti ošetření.

Přehledové články

Imunomodulační vlastnosti intravenózního imunoglobulinu

Immunomodulatory properties of intravenous immunoglobulin

MUDr.Jiří Piťha

Neurol. praxi 2014; 15(5): 258-260

Intravenózní imunoglobulin je biologický přípravek, vyráběný z plazmy zdravých dárců. Jeho relativní bezpečnost a komplexní imunomodulační účinky ovlivňují jeho stoupající spotřebu u zánětlivých a autoimunitních chorob, zejména v neurologii. Přehledný článek shrnuje dosavadní poznatky o mechanizmech účinku intravenózního imunoglobulinu s ohledem na různé fragmenty molekuly imunoglobulinu G.

Korelace mezi klinickou manifestací a nálezem na magnetické rezonanci u pacientů s roztroušenou sklerózou

Correlation between magnetic resonance imaging and clinical disability in multiple sclerosis

doc.MUDr.Manuela Vaněčková, Ph.D., prof.MUDr.Zdeněk Seidl, CSc.

Neurol. praxi 2014; 15(5): 261-267

Magnetická rezonance má u onemocnění roztroušenou sklerózou zcela zásadní postavení. Je nejdůležitější z paraklinických vyšetření pro diagnostiku onemocnění, další její neméně významná role je predikce budoucího vývoje onemocnění a prakticky celoživotní monitorace aktivity onemocnění, respektive úspěšnosti léčby. Magnetická rezonance přináší i důležité informace při rozkrývání patologických procesů, ke kterým u RS dochází. Detekce hypersignálních ložisek v bílé hmotě v T2 váženém obraze byla prvním patologickým nálezem, který byl korelován s klinickým postižením pacienta. Kromě ložiskového postižení bílé hmoty můžeme detekovat patologii i v...

Z pomezí neurologie

Polymyozitida

Polymyositis

prof.MUDr.Jiří Vencovský, DrSc.

Neurol. praxi 2014; 15(5): 268-272

Polymyozitida (PM) je vzácné onemocnění manifestující se svalovou slabostí především v oblasti proximálních částí končetin. Řada pacientů má také extramuskulární projevy, např. dysfagii, intersticiální plicní chorobu nebo artritidu. Ve svalové biopsii se najde endomyziální zánětlivý infiltrát a hyperexprese HLA molekul 1. třídy, EMG ukáže myogenní nález a většinou jsou elevované sérové hladiny CK a dalších enzymů ze svalů. Diagnosticky pomáhá také určení přítomnosti autoprotilátek v séru, z nichž některé jsou vysloveně specifické pro polymyozitidu a určují prognózu, protože se pojí s klinickými syndromy, jako je např. antisyntetázový syndrom....

Sdělení z praxe

Eskalace léčby pacienta s familiární roztroušenou sklerózou fingolimodem

Escalation therapy with fingolimod in a patient with familial multiple sclerosis. A case report

MUDr.Jiří Piťha

Neurol. praxi 2014; 15(5): 274-277

Článek dokumentuje způsob vedení léčby pacienta s relaps remitující formou roztroušené sklerózy v denní klinické praxi. Léčba první volby interferonem beta 1a se jevila zpočátku jako úspěšná, z důvodu stoupající hladiny neutralizačních protilátek a negativního indukčního testu s myxovirus rezistentním proteinem A byla provedena výměna za glatirameracetát. U pacienta se objevila již od počátku lokální intolerance léčby. Došlo k manifestaci 2 těžkých relapsů se zvýšením EDSS (Expanded Disability Status Scale) o 2 stupně. Na magnetické rezonanci mozku bylo postkontrastní sycení 2 ložisek. Předpokládáme, že ke zvýšené aktivitě onemocnění došlo...

Zlepšení kvality života v pokročilé fázi Parkinsonovy nemoci intraduodenálními infuzemi levodopy

Improving quality of life in advanced stage Parkinson's disease with intraduodenal levodopa infusions

MUDr.Martin Nevrlý, Ph.D., Renata Coufalová, MUDr.Eva Čecháková, prof.MUDr.Petr Kaňovský, CSc.

Neurol. praxi 2014; 15(5): 278-280

Pokročilé stadium idiopatické Parkinsonovy nemoci je charakterizováno především motorickými fluktuacemi. Tyto často nelze zvládnout ani za využití všech možností perorální farmakoterapie. Jednou z možností řešení jsou pak kontinuální intestinální infuze L-DOPA, které zajišťují stabilnější plazmatickou koncentraci L-DOPA. Intestinální gel obsahující L-DOPA je aplikován pomocí přenosné pumpy a sondou zavedené cestou perkutánní endoskopické gastrostomie přímo do terminální části duodena, kde je L-DOPA resorbována. Efekt této terapie a její přínos ke zlepšení motorických fluktuací, a tím také kvality života dokumentuje následující kazuistika 70letého...

Informace

Za Robertem Kubou

Ivan Rektor

Neurol. praxi 2014; 15(5): 282


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.