Neurologie pro praxi, 2015, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA

Neurol. praxi 2015; 16(1):

Hlavní téma

Úvod k hlavnímu tématu spasticita

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Neurol. praxi 2015; 16(1): 9

Patofyziologie spasticity

Pathophysiology of spasticity

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

Neurol. praxi 2015; 16(1): 10-13

Spasticita je definována jako porucha svalového tonu (hypertonie), která je způsobena zvýšením tonických napínacích reflexů (stretch reflex), které je závislé na rychlosti pasivního protažení, a toto zvýšení tonických napínacích reflexů je pravděpodobně přímým důsledkem abnormálního zpracování a modulace proprioceptivních impulzů, vedených proprioceptivními vlákny tříd Ia a Ib, v elokventním kortexu v mozku. Spasticita je v klinických podmínkách součástí syndromu horního motoneuronu, je jedním z tzv. pozitivních příznaků. Je doprovázena dalšími fenomény, které jsou manifestací poruchy jak excitační, tak inhibiční supraspinální eferentace: flexorovými...

Klinické aspekty spasticity

Clinical aspects of spasticity

prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Neurol. praxi 2015; 16(1): 14-19

Paréza je jedním ze tří hlavních klinických příznaků léze centrálního motoneuronu. Dalšími symptomy, které klinické příznaky centrální parézy dále prohlubují, jsou zkrácení svalu a zvýšená svalová aktivita. Zkrácení svalu je vedle volní inaktivity podmíněno atrofií svalu, šlach a okolních měkkých tkání a je doprovázeno projevy snížené kontraktility, elasticity a ztráty svalového objemu, což v pozdějších fázích vede k fixní kontraktuře. Zvýšená svalová aktivita nastupuje se zpožděním několika týdnů až měsíců a bývá důvodem dalšího zhoršení centrální parézy. Projevuje se spasticitou – náhlým zvýšením svalového tonu při rychlém protažení svalu,...

Spasticita - klinické škály

Spasticity - clinical scales

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Neurol. praxi 2015; 16(1): 20-23

Léze centrálního motoneuronu se projevuje negativními i pozitivními příznaky, které vedou ke zvýšení svalového napětí i ke zvýšené svalové aktivitě. Na vzniku klinického obrazu spastické parézy se podílí jak změny fibroelastické složky svalu, tak zvýšená aktivita svalu – spasticita citlivá na protažení svalu, spastická dystonie, ko-kontrakce, flekční i extenční spazmy. Pro posouzení spastické parézy se používají různé škály, které umožňují podstatně podrobnější hodnocení klinického nálezu i dlouhodobé sledování.

Liečba spasticity

Treatment of spasticity

MUDr. František Cibulčík, PhD.

Neurol. praxi 2015; 16(1): 24-29

Spasticita je závažný prejav ochorení centrálneho nervového systému, ktorý spôsobuje výrazné zhoršenie kvality života pacienta. Stretávame sa s ňou pri etiologicky rozmanitých typoch poškodenia mozgu a/alebo miechy – najčastejšie sú spomínané cievne mozgové príhody, detská mozgová obrna, sclerosis multiplex a úrazy nervového systému. Liečba spasticity je charakteristická svojou komplexnosťou so zohľadnením špecifickosti etiológie, rozsahu a trvania poškodenia nervového systému a pozostáva z kombinácie troch skupín liečebných postupov – z liečby rehabilitačnej, farmakologickej a chirurgickej. V práci uvádzame prehľad odporúčaní týkajúcich...

Přehledové články

Patofyziológia vzniku motorických nežiaducich účinkov dlhodobej dopaminergnej liečby Parkinsonovej choroby

Patophysiology of motor adverse event of long term treatment of Parkinson’s disease with dopaminergic medication

MUDr. Branislav Veselý, MUDr. Gabriel Hajaš, PhD., doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc., prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA

Neurol. praxi 2015; 16(1): 30-32

Dopaminergná terapia má okrem žiadaných pozitívnych účinkov aj negatíva na organizmus človeka. Hlavné nežiaduce účinky dlhodobej liečby dopaminergnými preparátmi sú motorické fluktuácie, dyskinézy a psychotické prejavy. V článku podávame prehľad patofyziológie vzniku motorických nežiaducich účinkov vplyvom dopaminergnej liečby u pacientov s idiopatickou Parkinsonovou chorobou (PCH).

Lumbální spinální stenóza - operovat či neoperovat?

Lumbar spinal stenosis - surgery or conservative treatment?

MUDr. Blanka Adamová, Ph.D., MUDr. Stanislav Voháňka, CSc.

Neurol. praxi 2015; 16(1): 34-37

Lumbální spinální stenóza (LSS) je považována za pomalu progredující onemocnění vyznačující se dlouhodobou klinickou stabilitou, nicméně přirozený průběh onemocnění stále není dobře znám. Při léčbě pacientů máme na výběr ze dvou možností – konzervativní postup a operace. V současné době neexistuje jednotný pohled na léčbu LSS. Článek shrnuje argumenty pro i proti oběma léčebným postupům, seznamuje s prediktory vývoje a na závěr je sestaveno doporučení pro volbu terapeutického postupu u pacientů s LSS.

Syndrom Dravetové: těžká myoklonická epilepsie v časném dětství

Dravet syndrome: severe myoclonic epilepsy in infancy.

MUDr. Pavlína Danhofer, MUDr. Ondřej Horák, RNDr. Lenka Fajkusová, CSc., Mgr. Jana Pavloušková, doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

Neurol. praxi 2015; 16(1): 38-42

Syndrom Dravetové se řadí mezi vzácné progresivní epileptické encefalopatie. Klinická manifestace začíná v prvním roce života u dosud normálně se vyvíjejících dětí. Objevují se generalizované nebo lateralizované klonické záchvaty, často protrahované a vázané na febrilní infekty. Později se objevují i jiné formy záchvatů doprovázené deteriorací psychomotorického vývoje. V současné době je možné genetické potvrzení mutace v SCN1A genu u 70–80 % pacientů. V 5 % případů se jedná o mutaci v genu PCDH19, vzácně pak jsou prokázány i mutace v GABARG2 a SCN1B genu. V terapii se uplatňuje především valproát a klobazam, jako přídatná terapie stiripentol....

Z pomezí neurologie

Vliv LPG-endermoterapie na kožní změny vzniklé během dlouhodobé léčby glatiramer acetátem

Effect of LPG-endermotherapy on skin changes resulting from long-term treatment with glatiramer acetate

MUDr. Jana Földesová, MUDr. Vladimír Drvota, MUDr. Eva Meluzínová

Neurol. praxi 2015; 16(1): 44-47

Roztroušená skleróza (RS) je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje centrální nervový systém (CNS). Včasné zahájení terapie může celý proces zpomalit. V článku se zabýváme lokálními nežádoucími účinky v místě vpichu při použití glatiramer acetátu (GA) – Copaxone ® a především ovlivněním lokální reakce prostřednictvím techniky LPG-endermoterapie. Jedná se unikátní technologii, která vznikla na základě osobních zkušeností zakladatele a tvůrce pana Louise Paula Guitaye (LPG). Endermoterapie je mechanická stimulace citlivé tkáně speciální lift hlavicí, při které dochází k aktivaci fibroblastů, stimulaci lymfatického i krevního systému...

Sdělení z praxe

Pompeho choroba - kazuistika juvenilnej formy

Pompe disease - case report of the juvenile form

MUDr. Katarína Okáľová, PhD., Mgr. Slavomíra Mattošová, doc. MUDr. Ján Chandoga CSc., MUDr. Viera Holecová

Neurol. praxi 2015; 16(1): 48-50

Pompeho choroba je vzácne dedičné ochorenie, ktoré je spôsobené deficitom enzýmu kyslá alfa-glukozidáza, ktorý sa nachádza v lyzozómoch a využíva sa na štiepenie glykogénu. Toto ochorenie patrí do skupiny lyzozómových ochorení. Nadmerné množstvo glykogénu sa hromadí v lyzozómoch v každej telesnej bunke, najvýraznejšie sú postihnuté kostrové svaly a srdcový sval. Na základe nástupu začiatku ochorenia a klinických príznakov, ktoré varírujú, ako aj reziduálnych enzýmových aktivít rozlišujeme formy infantilnú, kde dominuje postihnutie srdcového svalu, a formu juvenilnú/adultnú, kde dominuje postihnutie kostrových svalov. V laboratórnych vyšetreniach zisťujeme...

Léčba pokročilého stadia Parkinsonovy nemoci intraduodenálními infuzemi levodopy

Treatment of advanced stage Parkinson's disease with intraduodenal levodopa infusions

MUDr. Michaela Kaiserová, MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D., Renata Coufalová, prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

Neurol. praxi 2015; 16(1): 51-53

L-DOPA je stále považována za nejúčinnější lék v terapii Parkinsonovy nemoci. Její dlouhodobé podávání je však spojeno s rozvojem pozdních hybných komplikací, za jejichž příčinu se považuje nefyziologické intermitentní podávání L-DOPA. Eliminace pulzatilní stimulace dopaminových receptorů nastavením stabilnější hladiny koncentrace dopaminergních preparátů v plazmě a v oblasti striata tak může vést k výrazné redukci těchto motorických komplikací. Předkládáme kazuistiku pacienta v pokročilé fázi Parkinsonovy nemoci, u kterého vedlo zavedení kontinuálních intestinálních infuzí L-DOPY ke zmírnění příznaků onemocnění a významně tak zlepšilo kvalitu života...

Vlastní reakční čas. Způsobí jednostranná léze velkého mozku asymetrii reakčního času?

Reaction time proper. Unilateral tumour of the frontal lobe-does it affect the reaction time?

prof. MUDr. Lubor Stejskal, DrSc., MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D., MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč

Neurol. praxi 2015; 16(1): 54-57

U 51 nemocných s jednostranným postižením předního frontálního kortexu byl vyšetřen reakční čas pohybu ruky na somestetický podnět. Vlastní reakční čas (reakční čas po odečtu doby vstupu podnětu do mozku a doby výstupu z mozku do svalu) je nezávislý na místě, velikosti a tkáňové skladbě nádoru frontálního laloku velkého mozku. Rozsáhlé gliomy dorzolaterálního prefrontálního kortexu, orbitofrontálního kortexu, velké meningeomy konvexity a meningeomy parasagitální nezpůsobily významnou poruchu reakčního času. Vlastní reakční čas u jednostranných nádorů čelního laloku velkého mozku není stranově rozdílný. U 87 % vyšetřených měl hodnotu 110–260 ms....

Neurologové se ptají

Neurologové se ptají...

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

Neurol. praxi 2015; 16(1): 58


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.