Neurologie pro praxi, 2015, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA

Neurol. praxi 2015; 16(4):

Hlavní téma

Sportovní neurologie

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

Neurol. praxi 2015; 16(4): 184

Problematika bolesti zad u cyklistů

Back pain issues in cyclists

MUDr. Pavel Otruba, MBA

Neurol. praxi 2015; 16(4): 185-187

Jízda na kole je nejoblíbenější a velmi rozšířenou sportovní aktivitou, která vede ke zlepšení fyzické a psychické výkonnosti. Nesprávný výběr jízdního kola, špatný posed a technika jízdy však mohou vést ke zhoršení fyzického stavu, které se projeví zejména bolestí v oblasti krční anebo bederní páteře. V článku poukazuji na nejčastější zdravotní problémy spojené s jízdou na kole a možnosti jejich řešení s cílem zdokonalit zážitky z jízdy na kole.

Neurologické prejavy dekompresnej choroby u rekreačných potápačov

Neurological features of decompression sickness in recreational divers

prof. MUDr. František Novomeský, PhD., MUDr. Štefan Sivák, PhD., MUDr. Martin Janík, PhD., prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

Neurol. praxi 2015; 16(4): 188-192

V príspevku sa autori zamerali na etiológiu a patogenézu neurologickej formy dekompresnej choroby rekreačných potápačov, ako aj deskripciu jej klinickej symptomatológie. Súčasťou príspevku sú tri klinické kazuistiky, medicínsky posudzované prvým autorom príspevku, súdnym znalcom v odvetví hyperbarickej a potápačskej medicíny.

Akútna výšková choroba

Acute mountain sickness

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Štefan Sivák, PhD., MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., prof. MUDr. František Novomeský, PhD.

Neurol. praxi 2015; 16(4): 193-195

Akútna výšková choroba (AVCh) je syndróm alebo medicínske kontinuum stavov od miernej bolesti hlavy až po polysymptomatický život ohrozujúci stav podmienený kombináciou edému mozgu s pľúcnym edémom. Spoločným znakom uvedených diagnóz je prekročenie výškovej (nadmorská výška) a výkonovej kapacity konkrétneho človeka pri príliš rýchlom stúpaní do vysokých horských terénov bez dostatočnej aklimatizácie. Prehľadný článok pojednáva o klinických obrazoch AVCh, ich patofyziológii a o možnostiach účinnej prevencie ich vzniku alebo o následných nevyhnutných liečebných postupoch.

Neuro(fyzio)logie golfu

Neuro(physio)logy of golf

prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Neurol. praxi 2015; 16(4): 196-199

Golf je specifickým sportem, při němž jsou krátké fyzické akce kombinující sílu a přesnost proloženy delšími pauzami vhodnými k reflexi a plánování. Moderní funkčně zobrazovací a neurofyziologické techniky nám poskytly zajímavé informace o činnosti mozku a autonomního nervového systému při špičkovém expertním výkonu v tomto sportu. Elitní výkon profesionálů je doprovázen specifickou dynamickou rovnováhou při aktivaci motorických a nemotorických struktur mozku. Zatímco neurofyziologický výzkum nabízí vodítka ke zvýšení sportovní výkonnosti v golfu, golf může naopak být motivujícím prostředkem k rehabilitaci neurologických pacientů.

Poznámky k chůzi a běhu v ambulanci klinického neurologa

Comments to walk and run in ambulance clinical neurologist

doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.

Neurol. praxi 2015; 16(4): 200-204

Lidská chůze a běh se oprávněně považují za optimální pohybové aktivity téměř pro každého. Rekapitulujeme základní kineziologické a neurofyziologické poznatky o lidské lokomoci. Spolu s tím chápání bolestivých pohybových syndromů zejména jako důsledků funkční pohybové dyskoordinace při déletrvající a rychlé chůzi a rekreačním běhu. Nabízíme vybraná diagnostická a terapeutická východiska, užitečná pro klinického neurologa.

Poškodenie periférnych nervov pri športe

Peripheral nerve injury during sports

MUDr. František Cibulčík, PhD.

Neurol. praxi 2015; 16(4): 205-208

Poškodenia periférnych nervov tvoria dôležitú skupinu športových úrazových poškodení. Ich včasné rozpoznanie a určenie správnej liečby môže byť kľúčové z pohľadu ďalšej profesionálnej kariéry športovca. Často bývajú zamieňané s ortopedickými a vaskulárnymi úrazovými dejmi, čo vedie ku predĺženiu rekonvalescencie. V našej práci približujeme najčastejšie formy športových poškodení periférnych nervov s opisom mechanizmu vzniku, výskytu pri jednotlivých športoch a klinickou prezentáciou.

Přehledové články

Terapeutické možnosti poruch hybnosti u Huntingtonovy nemoci

Treatment of movement impairment in Huntington΄s disease

MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D., prof. MUDr. Jan Roth, CSc.

Neurol. praxi 2015; 16(4): 209-214

Huntingtonova nemoc je neurodegenerativní onemocnění projevující se mnoha motorickými, behaviorálními a kognitivními symptomy. Hlavními poruchami hybnosti jsou nejen mimovolní pohyby, ale také poruchy volní motoriky, které často závažně omezují funkční kapacitu pacienta. Na symptomatickou léčbu chorey je doporučována celá řada léků, jejichž účinky na poruchy hybnosti však nejsou dostatečně komplexně prostudovány. K nejvíce užívaným preparátům patří: tiaprid, risperidon, haloperidol, tetrabenazin, amanatadin a klonazepam. Správná a včasná diagnostika poruch hybnosti, znalosti vlastností léků a stanovení reálných léčebných cílů, minimalizují rizika spojená...

Chronická zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuropatie

Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Neurol. praxi 2015; 16(4): 215-218

Chronická zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuropatie (CIDP) se vyznačuje relabujícím či progredujícím průběhem. Jedná se o autoimunitní polyradikuloneuropatii s aktivací buněčných i humorálních mechanizmů a primárním poškozením myelinové pochvy periferních nervů. Demyelinizační a remyelinizační změny lze prokázat při biopsii nervu, jejich ekvivalent pak pomocí neurofyziologického vyšetření. V klinickém nálezu je postižení motorických nervů distálně a proximálně, u typické formy na všech končetinách jsou poruchy senzitivních i autonomních nervů. Kromě nejčastější typické formy se vyskytuje celá řada forem CIDP. V léčbě se nejčastěji používají kortikoidy,...

Komentáře

Komentář k článku „Právně-etická problematika pitev a výzkumu z tkání získaných post mortem”

MUDr. Zdeněk Rohan, doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

Neurol. praxi 2015; 16(4): 242

Sdělení z praxe

Léčba interferonem beta navzdory perzistující elevaci jaterních enzymů

Treatment with interferon beta despite persistent elevation of liver enzymes

MUDr. Magdaléna Hladíková, Ph.D., MUDr. Petra Praksová, Ph.D., MUDr. Hana Dujsíková, Ph.D.

Neurol. praxi 2015; 16(4): 219-221

Interferon beta 1b (Betaferon) je nejdéle užívaný chorobu modifikující lék u roztroušené sklerózy. Mezi jeden z vedlejších účinků patří i elevace jaterních aminotransferáz, jež jsou odrazem hepatocelulárního poškození. K jakým přesným změnám jaterního parenchymu dochází, ale není známo. K dispozici máme jen údaje z jaterních biopsií od pacientů s fulminantním hepatálním selháním, vznikajícím na jiném podkladě. V naší kazuistice prezentujeme případ pacienta léčeného od roku 1999 preparátem Betaferon, u kterého se již během prvního roku léčby objevila elevace jaterních enzymů s postupným nárůstem a přechodně bylo dosaženo až 3. stupně toxicity. Vzhledem...

Poléková hepatopatie při léčbě fingolimodem

Drug induced hepatopathy after fingolimod treatment

MUDr. Petra Praksová, Ph.D., MUDr. Magdaléna Hladíková, Ph.D.

Neurol. praxi 2015; 16(4): 223-226

Prezentujeme kazuistiku 34letého muže s roztroušenou sklerózou (RS), u kterého se po podání Gilenye v prvním půlroce po zavedení léčby opakovaně objevila hepatopatie s toxicitou stupně 3. Pro tuto hepatopatii bylo nutné dvakrát přerušit léčbu Gilenyí. V následném 1,5letém období již nedošlo k návratu hepatopatie. Pacient je klinicky i radiologicky stabilní.

Úvaha o diagnostických přesazích při léčbě pregabalinem

Deliberation about diagnostic overlaps of pregabalin treatment

MUDr. Pavel Dohnal

Neurol. praxi 2015; 16(4): 227-230

Pregabalin (PGB) je léčebná látka užitná ve více situacích. Původně jako antiepileptikum je použitelná i v léčbě neuropatické bolesti. Neuropatická bolest na rozdíl od somatické vzniká díky získané hypersenzibilizaci a hyperexcitabilitě neuronů. PGB navyšuje hlavní inhibitor GABA a snižuje množství excitačních neurotransmiterů, čímž snižuje interneuronální konektivitu. Podobně je tato účinnost PGB využita i u generalizované úzkostné poruchy (GAD), kde taktéž dochází k projevům přílišné interneuronální konektivity. PGB v době spánku navyšuje množství NREM3 na úkor REM i NREM1, zabraňuje redukci intrakortikální ale i spinální inhibice, čímž snižuje k...

Glatiramer acetát a léčba roztroušené sklerózy

Glatiramer acetate and treatment of multiple sclerosis

doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc., MUDr. Marika Talábová, MUDr. Ludovít Hofmann Klzo, Ph.D.

Neurol. praxi 2015; 16(4): 231-235

McDonaldova kritéria revidovaná v roce 2010 reflektují klinický požadavek stanovit diagnózu roztroušené sklerózy (RS) již po první atace neurologických příznaků, v časném stadiu – klinicky izolovaného syndromu (CIS). CIS indikuje diagnostickou triádu paraklinických vyšetření, která mohou podpořit hypotézu první demyelinizační ataky RS a predikovat pravděpodobnost konverze do definitivní RS – CDMS. Časná diagnostika determinuje splnění požadavku časné léčby RS. Léčba glatiramer acetátem (GA) nebo dalšími léčivými přípravky první linie léčby RS (interferon-beta nebo teriflunomid) má zásadní význam pro redukci rizika konverze do CDMS a pro...

Farmakoterapie

Alemtuzumab v léčbě roztroušené sklerózy

Alemtuzumab in multiple sclerosis treatment

MUDr. Eva Meluzínová

Neurol. praxi 2015; 16(4): 237-240

Alemtuzumab (Lemtrada®) je humanizovaná monoklonální protilátka určená k léčbě vysoce aktivní relabující-remitující roztroušené sklerózy (RR-RS), která vazbou na povrchový znak CD52 cirkulujících B a T lymfocytů způsobí jejich cytolýzu. Nově vzniklé repopulace lymfocytů následně vedou k vyvážení imunitního systému. V klinických studiích s aktivním komparátorem (IFN-beta-1a – Rebif 44) byla prokázána vyšší účinnost alemtuzumabu při hodnocení ročního výskytu relapsů, postupující invalidity, počtu nových nebo zvětšujících se lézí na magnetické rezonanci (MR) a narůstající mozkové atrofie. Údaje z prodloužených klinických studií potvrzují jeho...


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.