Neurologie pro praxi, 2016, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Neurol. praxi 2016; 17(2): 71

Hlavní téma

Funkční poruchy hybnosti - slovo úvodem

prof. MUDr. Jan Roth, CSc., MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.

Neurol. praxi 2016; 17(2): 78

Funkční poruchy hybnosti - souhrn problematiky

Functional movement disorders: a general overview

MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.

Neurol. praxi 2016; 17(2): 79-86

Funkční (psychogenní) poruchy hybnosti jsou charakterizované především měnlivými, nekonzistentními příznaky, které se neshodují s typickými projevy hybné poruchy způsobené organickým neurologickým onemocněním. Jejich patofyziologie je ovšem stále málo známá. V minulosti zdůrazňovaná kauzální role psychických faktorů byla zpochybněna a v současné době se přikláníme k neurobiologickému modelu jejich vzniku. Diagnóza funkčních poruch hybnosti by měla spočívat na nálezu charakteristických klinických projevů a nikoliv pouze na vyloučení organických příčin. Z hlediska prognózy je rozhodující časné stanovení diagnózy a její přijetí pacientem. Léčebné postupy...

Fyzioterapie u funkčních poruch hybnosti

Physiotherapy for functional movement disorders

Bc. Dana Fialová, MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.

Neurol. praxi 2016; 17(2): 87-91

Fyzioterapie má dnes klíčovou úlohu v multidisciplinárním managementu funkčních poruch hybnosti (FPH). Přes rostoucí počet prací, které svědčí pro její účinnost, zatím chybí doporučení založená na důkazech, jaké techniky by měla zahrnovat. V tomto příspěvku uvádíme obecné postupy i specifické techniky fyzioterapie, které se v léčbě pacientů s FPH osvědčily na základě dosavadních studií a zkušeností předních pracovišť. Fyzioterapie se zaměřuje na práci s abnormální pozorností a abnormálními hybnými vzorci prostřednictvím edukace, přeučování hybných vzorců a samostatnou práci pacienta na režimových a dalších léčebných strategiích.

Psychosomatický přístup k funkčním poruchám hybnosti

Psychosomatic approach to functional movement disorders

MUDr. Ondřej Masner

Neurol. praxi 2016; 17(2): 92-94

Funkční poruchy hybnosti (FPH) jsou složitou diagnózou jak pro pacienta, tak pro lékaře. Nejednoznačnost příznaků a jejich složité zařazení často vnáší nejistotu a zatěžuje vztah mezi pacientem a lékařem. Psychosomatický přístup může výrazně přispět k léčbě FPH tím, že rozšíří somatickou úroveň o psychické i sociální faktory stonání a umožní jejich integraci. Tím se mohou pro pacienta zpřístupnit předtím skryté psychosociální souvislosti, které mu brání v uzdravení. Složitost vzniku a udržování FPH vede k myšlence vést léčbu pomocí interdisciplinárního týmu. Uvedeny jsou předběžné zkušenosti švédského týmu s pacienty trpícími funkčními neurologickými...

Přehledové články

Dlouhodobá imunomodulační léčba roztroušené sklerózy glatiramer acetátem - hodnocení bezpečnosti, účinku, adherence a perzistence k léčbě

Glatiramer acetate: long-term immunomodulatory therapy in multiple sclerosis - safety, efficacy,

MUDr. Olga Zapletalová

Neurol. praxi 2016; 17(2): 95-99

Glatiramer acetát je imunomodulační lék, který je dlouhodobě používán v léčbě roztroušené sklerózy ve fázi klinicky izolovaného syndromu a remitujícího/relabujícího průběhu. V etiopatogenezi roztroušené sklerózy jsou zahrnuty vrozené i získané heterogenní imunitní zánětlivé mechanizmy a plíživé neurodegenerativní změny. Předpokládaný terapeutický efekt glatiramer acetátu je protizánětlivý a neuroprotektivní. Je schválen jako lék první linie v 57 zemích světa a jeho expozice je již více než 20 let nepřetržitého klinického používání a sledování. Při včasném zahájení léčby u klinicky izolovaného syndromu glatiramer acetát zpomalí nástup klinicky definitivní...

Role T a B lymfocytů v patogenezi roztroušené sklerózy

Role of T and B cells in pathogenesis of multiple sclerosis

MUDr. Zbyšek Pavelek, prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.

Neurol. praxi 2016; 17(2): 100-103

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé demyelinizační a neurodegenerativní onemocnění postihující centrální nervový systém. Jedná se o onemocnění autoimunitní povahy, které je svými klinickými projevy značně heterogenní. Tato práce popisuje principy imunopatogeneze roztroušené sklerózy. Je vysvětlena role T-lymfocytů, B-lymfocytů a sítě cytokinů vedoucí k poškození centrálního nervového systému. Přestože je etiologie roztroušené sklerózy nejasná, dostupné léky modifikují průběh onemocnění. Porozumění mechanizmům nemoci umožňuje širší pochopení účinků modifikujících léků, které jsou v práci zmíněny.

Sporadická forma meningioangiomatózy

Sporadic form of meningioangiomatosis

MUDr. Pavel Řehulka, prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D., prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D., Alona Chasovskykh, prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Neurol. praxi 2016; 17(2): 104-107

Meningioangiomatóza je vzácné benigní onemocnění charakterizované ložiskovou vaskulární a buněčnou proliferací v oblasti měkkých plen a přilehlém kortexu. Sporadická forma tohoto onemocnění se může manifestovat epileptickými záchvaty. Prezentujeme přehled literatury týkající se farmakorezistentní epilepsie způsobené sporadickou formou meningoangiomatózy.

Vývoj socioekonomického statu u pacientů s poruchou autistického spektra v průběhu let

Development of socio-economic status in patients with PAS over the years

MUDr. Zuzana Juříková, MUC. Martina Jambrikovičová, doc. MUDr. Hana Ošlejšková, CSc.

Neurol. praxi 2016; 17(2): 108-112

Autizmus je jedna z nejzávažnějších, celoživotních poruch dětského mentálního vývoje, vyžadující povětšinou celoživotní péči druhé osoby. Schopnost předpovídat outcome (vývoj poruchy do dospělosti a socioekonomické uplatnění jedince v dospělosti) dětí s autizmem tak umožňuje rodinám plánovat budoucnost svých dětí a vytvářet rozumná očekávání. V tomto sdělení srovnáváme jednotlivé studie, které se v průběhu let zabývaly socioekonomickým statem (SES) u dospělých pacientů, a to od roku 1967 po současnost. Zabýváme se tím, jak lze outcome dospělých pacientů hodnotit tak, aby byly jednotlivé studie srovnatelné a validní. Zamýšlíme se také nad tím, jaké...

Z pomezí neurologie

Léčba neuropatické bolesti

Treatment of neuropathic pain

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Neurol. praxi 2016; 17(2): 113-116

Neuropatická bolest patří mezi jedny z nejhůře léčitelných bolestivých stavů. Řada běžných analgetik je v její léčbě neúčinná. V terapii do popředí vstupují především léky ze skupin antikonvulziv, antidepresiv, opioidů se zvýšenou afinitou k neuropatické bolesti a poslední dobou i nové topické formy léčiv. Výskyt neuropatické bolesti se exponenciálně zvyšuje s věkem pacientů, zároveň se však i snižuje tolerance pacientů k antineuropatické léčbě. Velkým přínosem v léčbě neuropatické bolesti bylo vytvoření jednotných doporučených postupů EFNS, ze kterých následně vychází doporučení národní. Mezi nejčastější formy neuropatické bolesti patří polyneuropatie,...

Sdělení z praxe

Lumbální spinální stenóza nebo amyotrofická laterální skleróza?

Lumbar spinal stenosis or amyotrophic lateral sclerosis?

doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D., MUDr. Iva Šrotová, MUDr. Jakub Stulík

Neurol. praxi 2016; 17(2): 117-122

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je neurodegenerativní onemocnění, které se vyznačuje progresivním postižením horního i dolního motoneuronu. ALS má často fokální začátek a vyznačuje se širokou diferenciální diagnostikou zejména v počátečních stadiích onemocnění, kdy klinický i elektrofyziologický obraz není plně rozvinutý. Popisovaná kazuistika upozorňuje na možnost záměny počátečního stadia ALS s lumbální spinální stenózou, což vedlo i k neindikované operaci bederní páteře, dále také zdůrazňuje nutnost opatrného hodnocení degenerativních změn na páteři jako kauzální příčiny neurologických potíží.

Chronický subdurální hematom při pokročilém nádorovém onemocnění Ojedinělá kazuistika metastázy karcinomu prostaty do zevního listu pouzdra chronického subdurálního hematomu

Chronic subdural haematoma associated with advanced malignant tumor

MUDr. Dušan Hrabovský, doc. MUDr.Radim Jančálek, Ph.D., prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D., MUDr. Petr Burkoň, Ph.D., doc. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.

Neurol. praxi 2016; 17(2): 123-127

Prezentujeme kazuistiku nemocného s karcinomem prostaty s generalizovaným metastatickým postižením skeletu, u kterého došlo bez známé úrazové příčiny k náhlému zhoršení stavu do komatu s postupným rozvojem bilaterální mydriázy v důsledku oboustranného nehomogenního chronického subdurálního hematomu. Po akutních frontálních trepanacích byla po stabilizaci nemocného provedena další operace s cílem evakuace reziduálních subdurálních hematomů v parietální oblasti. Histologické vyšetření resekovaného zevního listu pouzdra chronického subdurálního hematomu prokázalo jeho nádorovou infiltraci prostatickým karcinomem. Metastatické postižení zevního listu pouzdra...

Z historie neurologie

„Swinging London Doctor“ aneb příběh Richarda Ashera a barona Münchhausena

Swinging London Doctor, or the Story of Richard Asher and Baron Münchhausen

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D., prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Neurol. praxi 2016; 17(2): 128-132

Münchhausenova syndromu a Hashimotovy encefalopatie, kterou nazval „myxedematózním šílenstvím“. Stejně tak známé jsou však jeho časopisecké eseje, ve kterých se vyjadřoval ke vztahu lékař–pacient nebo ke zdravému medicínskému úsudku.

Informace

Sympózium praktickej neurológie Neurológia pre prax, IX. ročník, 25.-26. októbra, Tatranská Lomnica

doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

Neurol. praxi 2016; 17(2): 134


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.