Neurologie pro praxi, 2016, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Neurol. praxi 2016; 17(3): 71

Hlavní téma

Kognitivní projevy interních onemocnění

doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.1, 2 - editor hlavního tématu

Neurol. praxi 2016; 17(3): 78

Kognitivní postižení u gastrointestinálních a jaterních onemocnění

Wilsonova nemoc.

doc.MUDr.Robert Rusina, Ph.D., Mgr.Eva Bolceková

Neurol. praxi 2016; 17(3): 79-86

3Národní ústav duševního zdraví, Klecany Kognitivní postižení v rámci gastrointestinálních onemocnění se typicky vyskytují v rámci neurologické manifestace Whippleovy nemoci a jako důsledek deficitu nutričních faktorů s hypovitaminózou B1 a B12. Korsakovův syndrom se obvykle objeví po odeznění hybných projevů Wernickeovy encefalopatie, je charakterizován těžkou anterográdní a částečně i retrográdní amnézií s konfabulacemi, přitom je zachována krátkodobá paměť a není narušen úsudek. Stanovování vitaminu B12 v rámci rutinního screeningu demencí se v současné době již paušálně nedoporučuje. Jaterní encefalopatie se vyskytuje při akutním jaterním...

Kognitivní poruchy u vybraných revmatických

Cognitive impairment in selected systemic connective tissue diseases

Mgr. Silvie Johanidesová, MUDr. Jolana Marková, MUDr. Kateřina Storey, Ph.D.

Neurol. praxi 2016; 17(3): 87-91

systémových onemocnění Kognitivní poruchy u systémových onemocnění pojiva jsou často zmiňovaným, ale málo definovaným příznakem těchto onemocnění. Únava a pocit nevýkonnosti při kognitivních činnostech popisované jako „myšlení v mlze” ("brain fog") jsou příznaky, které nemocným značně snižují kvalitu života a jsou pro nás kliniky hůře uchopitelné. Jsou těžko měřitelné a léčbou špatně ovlivnitelné, často je vnímáme jako subjektivní potíže, a proto vyžadují mezioborovou spolupráci. V našem sdělení budou zmíněny zejména kognitivní poruchy provázející systémový lupus erythematodes (SLE), v menší míře i revmatoidní artritidu (RA) a...

Kognitivní postižení u endokrinologických a renálních onemocnění

Cognitive impairment in endocrine and renal disorders

Mgr. Eva Bolceková1, 2, doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.2, 3

Neurol. praxi 2016; 17(3): 92-94

Rozpoznání endokrinologického onemocnění jako příčiny pacientových kognitivních obtíží má zásadní význam, protože po adekvátní léčbě hormonální dysfunkce mohou neurologické komplikace odeznít. Snížená funkce štítné žlázy může způsobit kognitivní útlum, velmi podobný depresi, s velmi dobrým účinkem substituční léčby, což podtrhuje význam stanovení hladiny hormonů štítné žlázy ve screeningu demencí. Vzácnou léčitelnou příčinou rychle progredující demence může být Hashimotova encefalopatie. Psychiatrické a encefalopatické projevy jsou časté u hyperparatyreózy. Deficit estrogenů v menopauze je spojován s vyšším rizikem rozvoje Alzheimerovy nemoci,...

Přehledové články

Klinické aspekty při léčbě myasthenia gravis

Cardiac function in hypertensive patients with metabolic syndrome and microalbuminuria

MUDr. Jiří Piťha

Neurol. praxi 2016; 17(3): 95-99

Myasthenia gravis je autoimunitní onemocnění, postihující postsynaptickou část nervosvalové ploténky. Onemocnění se může manifestovat v časném nebo pozdním věku Oslabení svalstva je generalizované, nebo postihuje pouze extraokulární svaly. Patologické změny thymu spočívají v průkazu folikulární hyperplazie nebo atrofie. Paraneoplastická forma je asociovaná s thymomem. V 80 % lze prokázat protilátky proti acetylcholinovému receptoru nebo svalově specifické tyrozin-kináze. I když je ve svém průběhu choroba značně variabilní, lze dle jejího průběhu, zejména v iniciálních fázích, predikovat prognózu choroby u konkrétního pacienta se snahou zavést...

Vestibulární a okulomotorické poruchy u pacientů s roztroušenou sklerózou

Vestibular and oculomotor disturbances in patients with multiple sclerosis

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

Neurol. praxi 2016; 17(3): 100-103

Více než tři čtvrtiny pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) uvádí v anamnéze poruchy rovnováhy a roztroušená skleróza je považována celkově za druhou nejčastější příčinu centrálních závratí. Typické pro RS jsou specifické okulomotorické syndromy. Znalost jednotlivých typů postižení je důležitá pro porozumění klinickému obrazu roztroušené sklerózy. Některá z těchto postižení jsou dokonce specifičtější pro diagnostiku kmenových lézí než vyšetření magnetickou rezonancí. V práci je uveden přehled nejtypičtějších vestibulárních a okulomotorických syndromů u pacientů s demyelinizačním onemocněním.

NEDA-koncept jako výsledek léčby pacientů s roztroušenou sklerózou

NEDA-4 concept as a treatment outcome in multiple sclerosis patients

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

Neurol. praxi 2016; 17(3): 104-107

Roztroušená skleróza (RS) je chronické potenciálně invalidizující onemocnění CNS podmíněné fokální i difuzní patologií. Současné terapeutické možnosti se opírají zejména o podání metylprednisolonu při relapsu a chronické podávání léků ovlivňujících přirozený průběh nemoci (DMD léky). Tyto léky působí velmi dobře na fokální patologii reprezentovanou imunologickým zánětem, méně pak na difuzní patologii reprezentovanou neurodegenerací a axonální ztrátou, která je však právě tou částí patofyziologie RS, která má zásadní prognostický význam pro nemocného s RS. NEDA-4 koncept (no evidence of disease activity) přináší nový pohled na výsledek léčby...

Dynamika vývojovej reflexológie u predčasne narodeného novorodenca

Dynamic of developmental reflexology of the preterm newborns

MUDr.Katarína Brunová, doc.MUDr.Hana Ošlejšková, Ph.D.

Neurol. praxi 2016; 17(3): 108-112

Tento prehľadový článok je venovaný stručnému opisu vyšetrenia vývojových reflexov tak súčasti neurologického vývojového vyšetrenia u predčasne narodeného novorodenca, ako aj samotnému postupu pri ňom. Stručne sa dotýka aj základných embryologických prerekvizít vývoja novorodeneckej reflexológie s akcentom na proces myelinizácie. Klinické vyšetrenie predčasne narodených novorodencov je dennou súčasťou práce neonatológa, pediatra a detských neurológov. Preto je dôležité jeho praktické zvládnutie a správna interpretácia.

Neurologické komplikace očkování

Neurological complications of vaccination

Markéta Harničárová, MUDr. Marie Kolářová, CSc., doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

Neurol. praxi 2016; 17(3): 113-116

Očkování je v posledních letech stále více diskutovaným tématem. Jako každý účinný preparát, i vakcíny mohou vést k nežádoucím reakcím, které jsou více či méně reverzibilní, a to tím spíš, že očkovány jsou zejména děti již od kojeneckého věku. Závažné nežádoucí reakce, kam patří i komplikace neurologické, jsou však naštěstí velmi vzácné. Následující článek se zabývá výčtem jednotlivých komplikací a blíže se zaměřuje na vakcíny momentálně dostupné v České republice.

Z pomezí neurologie

Besnota a lymfocytová choriomeningitída: klinická manifestácia, profylaxia a liečba

Rabies and lymphocytic choriomeningitis: clinical manifestation, prophylaxis and therapy

RNDr. Ingeborg Režuchová, PhD., Mgr.Lucia Turianová, RNDr.Katarína Lopušná, PhD., doc.RNDr. Peter Kabát, CSc.

Neurol. praxi 2016; 17(3): 117-122

Nervová sústava je najkomplikovanejšou sústavou nášho organizmu a každé jej poškodenie zanecháva celoživotné následky. Rovnako ako je v neustálom vývoji veda a výskum, vyvíjajú sa aj vírusy. Ich vlastnosti a mechanizmy sa menia a prispôsobujú prostrediu, v ktorom sa nachádzajú. Z toho dôvodu je nevyhnutné študovať molekulárne vlastnosti vírusov, spôsoby, akými sa vyhýbajú imunitnej odpovedi a možnosti terapie a profylaxie. Cieľom nášho článku je podať komplexný prehľad o dvoch neuropatogénnych vírusoch rozšírených takmer po celom svete, víruse besnoty a víruse lymfocytovej choriomeningitídy a ich patogenéze, liečbe a profylaxii.

Sdělení z praxe

Atypická lokalizovaná bolest hlavy u pacienta se systémovým onemocněním

Atypical localized headache in patient suffering from systemic disease

MUDr. Jolana Marková

Neurol. praxi 2016; 17(3): 123-127

Uvádíme kazustiku nyní 50letého pacienta se systémovým onemocnění (Henoch-Schonleinova vaskulitida) od 13 let s následně, po letech vzniklou atypickou lokální bolestí hlavy, velmi obtížně terapeuticky ovlivnitelnou. Prokázali jsme terapeutický efekt pregabalinu, který stav pacienta na dlouhou dobu zlepšil.

Zkušenosti s terapií alemtuzumabem v klinické praxi

Clinical experience with alemtuzumab

MUDr. Petra Lišková, MUDr. Jana Libertínová, MUDr. Eva Meluzínová

Neurol. praxi 2016; 17(3): 128-132

Alemtuzumab (Lemtrada®) je humanizovaná monoklonální protilátka namířená proti molekule CD 52, která se nachází na povrchu imunitních buněk, zejména T a B lymfocytů. Po vazbě alemtuzumabu na lymfocyt dochází k cytolýze s následným vývojem generace nových lymfocytů, potenciálně bez autoagresivních znaků původní populace. Alemtuzumab je v České republice (ČR) v současné době schválen k léčbě vysoce aktivní relaps–remitentní roztroušené sklerózy (RR-RS). V této práci popisujeme dvě kazuistiky pacientů léčených alemtuzumabem na našem pracovišti. Demonstrujeme zde jak v klinických studiích popisovanou vysokou účinnost, tak možná rizika...

Heidenhainova varianta sporadické Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci

The heidenhain variant of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease

MUDr. Lenka Hönigová, MUDr. Jiří Neumann

Neurol. praxi 2016; 17(3): 134

Prionové nemoci jsou vzácné neurodegenerativní choroby s letálním průběhem. Tyto nemoci jsou způsobeny ukládáním patologicky změněného prionového proteinu do mozkové tkáně s postupnou degenerací neuronů a nevratným poškozením mozku. Nejznámějším a nejčastějším lidským prionovým onemocněním je Creutzfeldtova-Jakobova nemoc (CJN). Klinicky se projevuje širokým spektrem příznaků, rychlou progresí a infaustní prognózou. Typická je rychle progredující demence s časným začátkem. Prezentujeme případ 49letého muže s pravděpodobnou sporadickou CJN, která byla potvrzena neuropatologickým vyšetřením. Jednalo se o její vzácnou Heidenhainovu variantu,...


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.