Neurologie pro praxi, 2016, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Neurol. praxi 2016; 17(5): 276

Hlavní téma

Aspekty současné neuroonkologie

doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D. – editor hlavního tématu

Neurol. praxi 2016; 17(5): 280-281

Protonová MR spektroskopie v neuroonkologii

Proton MR spectroscopy in neurooncology

MUDr. Martin Bulik, MUDr. Tomáš Kazda, doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.

Neurol. praxi 2016; 17(5): 283-286

Protonová MR spektroskopie umožňuje neinvazivní hodnocení metabolitů vyšetřované tkáně, poskytuje informaci o složení intrakraniálních lézí, zvyšuje specificitu strukturální magnetické rezonance a tudíž ovlivňuje léčbu pacientů a případná rozhodnutí o změně léčebné strategie, jako je tomu například u rozlišení poléčebných změn a recidivy vysokostupňových gliomů po komplexní onkologické léčbě. Biochemické změny intrakraniálních nádorů se mohou lišit v závislosti na histologii a stupni malignity. Výsledky spektroskopie lze využít v neuroonkologii v mnohých klinických indikacích. Při interpretaci těchto závěrů je nutné mít na paměti limitace spektroskopie...

Aktuální onkologická léčba high-grade gliomů

Current strategy for treatment of high-grade gliomas

MUDr. Petr Pospíšil, MUDr. Tomáš Kazda, prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.

Neurol. praxi 2016; 17(5): 287-292

Terapie maligních gliomů zaznamenala v posledních desetiletích několik důležitých změn. Byly zavedeny nové operační postupy, vylepšila se technologie radioterapie, bylo zjištěno, že použití chemoterapie u určitých nádorových typů dále zlepšuje efekt léčby. Pokrok zaznamenala také diagnostika. Přesto však nejsou výsledky léčby stále uspokojivé. Přežití pacientů s glioblastomem se za posledních několik desítek let zlepšilo pouze o několik měsíců. Základem léčby maligních gliomů je vždy maximální možná resekce bez funkčních následků. Další onkologická léčba pak závisí na histologické charakteristice, ale také na prognostických a prediktivních faktorech....

Radioterapie v léčbě mozkových metastáz

Radiotherapy in brain metastases treatment

MUDr. Ludmila Hynková, prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.

Neurol. praxi 2016; 17(5): 293-297

Mozkové metastázy se vyskytují desetkrát častěji než primární mozkové nádory. Pacienti s mozkovými metastázami tak tvoří početnou skupinu indikovanou k léčbě zářením. Práce shrnuje nejčastěji užívané techniky radioterapie, nežádoucí účinky a možnost jejich ovlivnění.

Přehledové články

Bezpečnostní aspekty léčby relaps remitentní roztroušené sklerózy

Safety aspects of treating relapsing-remitting multiple sclerosis

MUDr. Radek Ampapa, MUDr. Stanislav Kopecký

Neurol. praxi 2016; 17(5): 300-304

Roztroušená skleróza je závažné onemocnění centrálního nervového systému, při kterém je autoimunitní zánětlivý proces nasměrován proti obalům nervových vláken tvořených myelinem. Vyjma zánětlivých mechanizmů se uplatňují i procesy neurodegenerativní. Léčebné možnosti roztroušené sklerózy se v posledních letech výrazně rozšiřují a další nové léky jsou očekávány k využití v klinické praxi v průběhu příštích dvou let. Důsledkem tohoto vývoje je nejen vyšší účinnost léčby, ale i širší spektrum nežádoucích účinků. Z tohoto důvodu je nutná pečlivá monitorace nežádoucích účinků, spolupráce s dalšími lékařskými odbornostmi a hodnocení poměru benefitu a rizika...

Alzheimerova nemoc jako neuropatologické kontinuum v klinické praxi Jak jsme se v praxi zdokonalili v diagnóze od roku 1984 a proč stále nemáme kauzální terapii?

Alzheimer’s disease as a neuropathological continuum in clinical practice.

MUDr. Kateřina Sheardová, MUDr. Daniel Hudeček, MUDr. Olga Hromková, Ph.D., Rafal Marciniak, prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

Neurol. praxi 2016; 17(5): 305-309

V roce 2011 byla publikována nová diagnostická kritéria pro Alzheimerovu nemoc (AN), opírající se o vyšetření biomarkerů, která definují AN jako neuropatologické kontinuum nezávisle na klinickém stavu pacienta. Rozlišují preklinické stadium charakterizované pouhou přítomností typické patologie bez klinické symptomatologie, prodromální stadium, kde kromě přítomnosti AN patologie objektivně zjišťujeme pokles kognitivních funkcí, až po poslední stadium manifestující se syndromologicky jako demence. V článku hodnotíme benefity a úskalí jednotlivých biomarkerových vyšetření, možnost a přínos jejich využití v klinické praxi, etické dopady časné diagnózy...

Videokazuistika

NBIA – neurodegenerace s akumulací železa

NBIA – neurodegeneration with brain iron accumulation

MUDr. Lenka Hvizdošová, MUDr. Michaela Kaiserová, Ph.D., prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Neurol. praxi 2016; 17(5): 328-332

Neurodegenerace s akumulací železa (NBIA – neurodegeneration with brain iron accumulation) představují heterogenní skupinu geneticky vázaných neurodegenerativních onemocnění charakterizovaných zvýšenou akumulací železa v bazálních gangliích s variabilním klinickým obrazem, ve kterém dominuje kombinace extrapyramidové symptomatiky s deteriorací kognitivních funkcí. Ve většině případů se jedná o onemocnění se začátkem v dětském věku, nicméně u některých typů jsou popisovány i adultní formy či formy s pozdním začátkem. V této práci uvádíme přehled recentních informací o jednotlivých typech NBIA s důrazem na jejich klinický a radiologický obraz....

Z pomezí neurologie

Imunologický náhled na moderní terapii roztroušené sklerózy

Immunological outlook on modern therapy of multiple sclerosis

doc. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.

Neurol. praxi 2016; 17(5): 310-314

Roztroušená skleróza (RS) je chronické autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému s demyelinizací a neurodegenerací. Autoreaktivní lymfocyty prostupují hematoenacefalickou bariérou a napadají nervový systém. Fingolimod je prvním orálním léčivem pro relabující-remitující formy roztroušené sklerózy. Jeho aktivní metabolit po in vivo fosforylaci moduluje sfingosin 1-fosfátové receptory (S1PRs) a zadržuje autoreaktivní lymfocyty v lymfatických uzlinách. Jedná se o unikátní mechanizmus působení, odlišný od jiných imunomodulačních nebo imunosupresivních léků. V rámci monitorování moderní léčby RS je proto nezbytné správně vyhodnotit depleci od...

Sdělení z praxe

Možnosti operační léčby lumbální spinální stenózy u seniorů

Possibility of surgical treatment of lumbar spinal stenosis in the elderly

MUDr. Michael Mrůzek, MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

Neurol. praxi 2016; 17(5): 315-319

Autoři ve své práci hodnotí výsledky operační léčby pro lumbální spinální stenózu u pacientů nad 65 let věku. Do souboru bylo zařazeno 72 pacientů, z toho 31 žen a 41 mužů průměrného věku 69,7 let. Typ operačního výkonu byl zvolen vždy tak, aby byl pacient co možná nejméně zatížen pooperačními komplikacemi a byla umožněna rychlá vertikalizace. Z operačních technik byly prováděny laminektomie bez nebo s instrumentací, prostá dekomprese a nepřímá dekomprese pomocí zavedení interspinózního implantátu. Pacienti byli sledováni v ambulanci po dobu 5 let. Bylo hodnoceno ODI, VAS skóre, ODOM skóre a prodloužení klaudikačního intervalu.

Využití pregabalinu v klinické praxi

Use of pregabalin in clinical practice

MUDr. Jolana Rojíčková

Neurol. praxi 2016; 17(5): 320-322

Bolest u diabetické polyneuropatie představuje farmakologicky obtížně zvládnutelný stav, který bývá rezistentní na léčbu jak nesteroidními antiflogistiky, tak běžnými analgetiky. Léky první volby představují antidepresiva a antiepileptika. Pregabalin je antiepileptikum odvozené od gabapentinu, které prokazatelně snižuje intenzitu neuropatické bolesti (Richter et al., 2005). Je strukturálním lipofilním GABA analogem, který dobře přestupuje přes BBB (blood-brain barier). Mechanizmem účinku je pravděpodobně vazba na α2 δ-podjednotku napěťově řízeného presynaptického kalciového kanálu, čímž pregabalin redukuje vyplavování excitačně působícího...

Potenciál vlivu léčby intestinálním gelem levodopa a karbidopa na kvalitu života a schopnost pracovat u pacientů s Parkinsonovou nemocí

Impact of levodopa/carbidopa intestinal gel treatment on the quality of life and ability

PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD., PhDr. Simona Lipovská, RNDr. Vladimír Meluš, PhD., doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.

Neurol. praxi 2016; 17(5): 323-327

Východiska: Kvalita života se v medicíně stává respektovaným fenoménem odrážejícím vliv léčby na zdravotní stav pacienta. Hodnocením kvality života samotným pacientem se může do značné míry spolehlivě hodnotit i efektivita příslušné léčby. Potenciál vlivu léčby intestinálním gelem levodopa a karbidopa na kvalitu života a schopnost pracovat nebyl doposud u pacientů s Parkinsonovou nemocí v České republice publikován. Metody: Na výzkum byl použitý originální dotazník pro pacienty s metodou výsledků hlášených pacienty (patient reported outcomes – PRO). Výsledky byly zpracovány popisnou statistikou, z ostatních testů byly použily parametrický dvojvýběrový...

Kontroverze

Je třeba léčit demenci u Parkinsonovy nemoci?

MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D., prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.

Neurol. praxi 2016; 17(5): 333-334

Informace

Životné jubileum prof. MUDr. Pavla Traubnera, PhD.

prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

Neurol. praxi 2016; 17(5): 335-336


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.