reklama


Pozvánka na XIV. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE (Brno / 18.–19. 5. 2017)

XIV. ročník Sympozia praktické neurologie se bude konat v trochu netradičním termínu, a to již v polovině května 18.–19. 5. 2017. Nicméně tradičním zůstane opět místo konání, a to v brněnském hotelu International. Akci stejně jako v přešlých letech pořádá společnost SOLEN, s.r.o., a časopis Neurologie pro praxi. Záštitu nad touto akcí převzala I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno. Sympozium má v kalendáři akcí pro praktické neurology již své tradiční místo a o jeho skvělé úrovni svědčí i počet účastníků, kterých se každoročně na akci sjede kolem 400.
Připravujeme do Neurologie pro praxi 2/2017

Hlavní téma – urgentní stavy v neurologii

Syndrom Dravetové (těžká infantilní myoklonická epilepsie – SMEI) v dospělém věku

Rozvaha benefitů a rizik u léků na roztroušenou sklerózu

Výpad vlasů v důsledku léčby roztroušené sklerózy

Co se skrylo za migrenózní záchvat - kazuistika

Bickerstaffova autoimunitní kmenová encefalitida
Nejlepší kazuistika na XIII. Sympoziu praktické neurologie

V letošním roce byla tajným hlasováním účastníků XIII. ročníku Sympozia praktické neurologie (Brno, 2.- 3. 6. 2016) zvolena mezi dvanácti sděleními jako nejlepší prezentace MUDr. Ing. Davida Černíka, MBA „Trombektomie po standardním časovém okně“.

Vítěz získal od společnosti SOLEN finanční obnos 10 000 Kč.

Gratulujeme.
Cena Arnolda Picka za rok 2015

Cenu Arnolda Picka za rok 2015 získala MUDr. Marečková Iva s prací „Případ de novo vzniklého super-refrakterního epileptického statu“ (Neurol. praxi 2015; 16(6): 366–369). Cena byla slavnostně předána na XIII. Sympoziu praktické neurologie v Brně, které se uskutečnilo ve dnech 2. – 3. 6. 2016. Soutěž pokračuje i v letošním roce.
Dětská neurologie - Ošlejšková H. a kol.

Motivací vzniku stručné učebnice speciální dětské neurologie bylo znovu povzbudit zájem mladých lékařů o obor dětské neurologie a začínajícím mladým kolegům usnadnit erudici a přípravu k atestaci. Učebnici připravil kolektiv autorů z několika pracovišť a jejím obsahem jsou nejdůležitější oblasti speciální dětské neurologie. I když znalosti z ní získané bude třeba doplnit samostudiem z dalších zdrojů, kterých je dnes k dispozici nespočet, všichni autoři pevně věří, že se stane malou vstupní bránou vaší přípravy.Z posledního čísla

Nemoci motorických neuronů

MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. – editor hlavního tématu

Amyotrofická laterální skleróza

MUDr.Eva Vlčková, Ph.D.

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je závažné neurodegenerativní onemocnění, charakterizované progresivní ztrátou mozkových a/nebo míšních motoneuronů, klinicky se projevující progredujícími čistě motorickými parézami s výskytem fascikulací. Potíže začínají často monomelicky a postupně dochází k jejich šíření na ostatní končetiny, trupové svaly i svaly bulbární. U části pacientů (cca 25 %) proces naopak primárně postihuje bulbární svalové skupiny a projevuje se iniciálně dysartrií a dysfagií, s následnou generalizací. Diagnostika onemocnění je především klinická a opírá se o tzv. revidovaná El Escorial kritéria. Potvrzení subklinického postižení periferního motoneuronu je možné pomocí elektromyografického vyšetření. Terapie onemocnění je především symptomatická a vyžaduje multidisciplinární přístup. Průběh onemocnění zpomaluje podávání riluzolu (inhibitor glutamátu).

ALS jako TDP43-proteinopatie: kognitivní poruchy u ALS, ALS Plus

MUDr.Daniel Baumgartner

Poznatky o amyotrofické laterální skleróze posledních dvou desetiletí na molekulárně-genetické a celulární úrovni změnily „mapu“ neurodegenerativních onemocnění. Model proteinopatie TDP-43, progredující napříč CNS podél předdefinované trajektorie umožňuje vysvětlit současný výskyt zdánlivě nesouvisejících symptomů. Hexanukleotidová expanze genu C9ORF72 je modelový případ pro variabilní manifestaci jedné genetické mutace do různých fenotypů, konkrétně FTD, ALS nebo kombinace obou jednotek u jednoho pacienta současně, tak jako s nižší frekvencí řada dalších mutací. Obě dříve samostatné jednotky jsou tak nově chápány jako součást klinicko-patologického spektra. Praktickým výstupem je podrobnější charakterizace jednotlivých subtypů choroby s odlišnou prognózou. Jednoduché diagnostické a prognostické nástroje by mohly brzy umožnit s touto novou koncepcí pracovat v klinické praxi.

Vybrané články

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA

Alemtuzumab v léčbě roztroušené sklerózy: pohled hematologa

prof.MUDr.Tomáš Kozák, Ph.D.

Alemtuzumab je jedna z prvních monoklonálních protilátek určených k cílené protinádorové terapii. Od počátku tohoto milénia byl intenzivně studován v léčbě roztroušené sklerózy (RS) včetně toho, že se stal součástí přípravného režimu u autologní transplantace krvetvorných kmenových buněk u RS. Efekt alemtuzumabu v monoterapii byl prokázán v kontrolovaných klinických studiích u RR RS v první linii, ale také u těch forem, které byly rezistentní k předchozí terapii. Z těchto studií vyplynulo, že se po léčbě alemtuzumabem mohou vyskytnout sekundární autoimunitní onemocnění. Kromě relativně časté autoimunitní thyreoiditidy se u 0,8–2,8 % pacientů vyskytuje imunitní trombocytopenie (ITP), velmi vzácně autoimunitní hemolytická anémie nebo imunitní neutropenie. Medián výskytu ITP je 24 měsíců po nasazení alemtuzumabu, odpověď ITP na standardní léčbu je dobrá, u pacientů je obvykle navozena dlouhodobá kompletní remise. Pravidelné klinické kontroly a vyšetření krevního obrazu musí být součástí léčby alemtuzumabem u pacientů s RS až do 48 měsíců po ukončení terapie.

Role T a B lymfocytů v patogenezi roztroušené sklerózy

MUDr.Zbyšek Pavelek, prof.RNDr.Jan Krejsek, CSc., doc.MUDr.Martin Vališ, Ph.D.

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé demyelinizační a neurodegenerativní onemocnění postihující centrální nervový systém. Jedná se o onemocnění autoimunitní povahy, které je svými klinickými projevy značně heterogenní. Tato práce popisuje principy imunopatogeneze roztroušené sklerózy. Je vysvětlena role T-lymfocytů, B-lymfocytů a sítě cytokinů vedoucí k poškození centrálního nervového systému. Přestože je etiologie roztroušené sklerózy nejasná, dostupné léky modifikují průběh onemocnění. Porozumění mechanizmům nemoci umožňuje širší pochopení účinků modifikujících léků, které jsou v práci zmíněny.

Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.