reklamaPozvánka: VALAŠSKO-LAŠSKÉ NEUROLOGICKÉ SYMPOZIUM; Horský hotel Soláň; 3.– 4. 11. 2017

Zveme Vás na desátý ročník Valašsko-lašského neurologického sympozia, které se bude konat 3.-4. listopadu 2017 v hotelu Soláň v Karolince. Garanty akce jsou již tradičně MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., a MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D.

Při registraci do 31.7. můžete využít časově zvýhodněného poplatku. Více informací na stránkách kongresu.NEJLEPŠÍ KAZUISTIKA NA XIV. SYMPOZIU PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

V letošním roce byla tajným hlasováním účastníků XIV. ročníku Sympozia praktické neurologie, které se konalo ve dnech 18.-19. 5. 2017 v Brně, zvolena mezi čtrnácti sděleními prezentace MUDr. Michaely Tomečkové a kol. „Encefalitida s protilátkami proti NMDA-receptorům”.

Vítězka získala od společnosti SOLEN finanční hotovost 10 000 Kč. Gratulujeme.
CENA ARNOLDA PICKA ZA ROK 2016

Cenu Arnolda Picka za rok 2016 získala MUDr. Lenka Hvizdošová za práci „NBIA – neurodegenerace s akumulací železa“ (Neurol. praxi 2016; 17(5): 328–332). Cena byla slavnostně předána na XIV. Sympoziu praktické neurologie v Brně, které se konalo ve dnech 18.-19. 5. 2017. Soutěž pokračuje i v letošním roce.Z posledního čísla

Výpad vlasů v důsledku léčby roztroušené sklerózy

MUDr. Radek Litvik1, MUDr. Olga Zapletalová2

K léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou se využívají nejrůznější léčiva, která mohou nepříznivě působit na strukturu a funkci vlasového aparátu, zejména negativním ovlivněním anagenní fáze vlasového cyklu. Výpad vlasů je u většiny pacientů reverzibilní, velmi vzácně se setkáme s projevy nevratné holohlavosti. V léčbě se uplatňuje zejména lokálně podávaný minoxidil.

Role botulotoxinu A v profylaktické léčbě chronické migrény

MUDr. Andrea Bártková, Ph.D.

Chronickou migrénu (CM) řadíme k neurologickým onemocněním, která jsou často nedostatečně diagnostikována a velmi obtížně léčena. Ve srovnání s epizodickou migrénou, chroničtí pacienti vykazují vyšší míru funkčního omezení a snížení pracovní produktivity i celkové kvality života. Tato osobní a socioekonomická zátěž akcentuje naléhavou potřebu adekvátní terapie. Ačkoliv v klinické praxi běžně užíváme široké spektrum perorálních profylaktik, léčba onabotulinumtoxinem A je v indikaci preventivní léčby CM první a doposud jedinou terapeutickou možností schválenou Food and Drug Administration (FDA). Tato práce se v přehledu zabývá historií i současností botulotoxinu při léčbě pacientů s CM.

Neurozobrazovací kazuistika

MUDr. Martin Pail, Ph.D.1, MUDr. Marta Pažourková2, prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.1, 3

Vybrané články

Friedrich Heinrich Lewy, jeho tělíska a jejich nemoc

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D., prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Friedrich Heinrich Lewy (1885–1950), objevitel tělísek, která jsou považována za patologický marker neurodegenerativních synukleinopatií, prožil pestrý život. Po službě v německé armádě za 1. světové války se stal profesorem neurologie a psychiatrie a vybudoval v Berlíně moderní neurovědní ústav. Musel však z Německa uprchnout před nacisty, usadil se ve Spojených státech, sloužil za 2. světové války v americké armádě a po válce se stal profesorem neuroanatomie a neuropatologie. Role jím objevených tělísek v patofyziologii parkinsonské neurodegenerace byla popsána až skoro půl století po jeho smrti.

Fyzioterapie u funkčních poruch hybnosti

Bc.Dana Fialová, MUDr.Tereza Serranová, Ph.D.

Fyzioterapie má dnes klíčovou úlohu v multidisciplinárním managementu funkčních poruch hybnosti (FPH). Přes rostoucí počet prací, které svědčí pro její účinnost, zatím chybí doporučení založená na důkazech, jaké techniky by měla zahrnovat. V tomto příspěvku uvádíme obecné postupy i specifické techniky fyzioterapie, které se v léčbě pacientů s FPH osvědčily na základě dosavadních studií a zkušeností předních pracovišť. Fyzioterapie se zaměřuje na práci s abnormální pozorností a abnormálními hybnými vzorci prostřednictvím edukace, přeučování hybných vzorců a samostatnou práci pacienta na režimových a dalších léčebných strategiích.

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA

Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.